คำสั่งทั้งหมด
 
187 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 10 ]
186 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร) [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 6 ]
185 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 38 ]
184 คำสั่งกระทรวงเกษตร ที่ 1152/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 61 ]
183 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชญาณี ขลุกเอียด) [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 35 ]
182 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรัท ทองแจ้ง) [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 21 ]
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1821/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 62 ]
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1824/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 75 ]
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1839/2560 , ข 1841/2560 [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 57 ]
178 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 41 ]
177 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1110/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 40 ]
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/47/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 32 ]
175 คำสั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที 1063/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 2017-11-17 ]อ่าน:[ 154 ]
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/39/.1/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-11-17 ]อ่าน:[ 122 ]
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/45/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-11-17 ]อ่าน:[ 96 ]
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 222 ]
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/42/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-11-03 ]อ่าน:[ 123 ]
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/41/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-11-03 ]อ่าน:[ 127 ]
169 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 39 ]
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1687/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 97 ]
167 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรุ่งโรจน์ ชูทอง) [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 27 ]
166 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวารี สอนคุณแก้ว) [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 26 ]
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/40/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-10-31 ]อ่าน:[ 112 ]
164 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ) [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 41 ]
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1612/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 118 ]
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1620/2560 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 70 ]
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/37/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-10-18 ]อ่าน:[ 212 ]
160 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักริน เมืองดี) [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 71 ]
159 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางพาฝัน ใจแสน) [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 42 ]
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 10/13/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ [ 2017-10-11 ]อ่าน:[ 114 ]
157 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว่าที่ร้อยตรีพลพจน์ เพ็ชรอินทร์) [ 2017-10-10 ]อ่าน:[ 53 ]
156 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐชา พุ่มเจริญ) [ 2017-10-10 ]อ่าน:[ 48 ]
155 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววราพร ธงสิบสอง) [ 2017-10-10 ]อ่าน:[ 44 ]
154 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางตันติมา มะลิทิพย์ และ นายฉัตรชัย เลี่ยนกัตวา) [ 2017-10-10 ]อ่าน:[ 63 ]
153 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมศักดิ์ จิงา) [ 2017-10-10 ]อ่าน:[ 39 ]
152 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน (ปรับปรุงใหม่) [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 78 ]
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/36/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 108 ]
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/34/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 98 ]
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/35/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 104 ]
148 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ พ 4/2560 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 100 ]
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2560 ,ข 1512/2560,ข 1513/2560,ข 1514/2560,ข 1515/2560,ข 1516/2560,ข 1517/2560 [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 146 ]
146 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายวิภพ ทีมสุวรรณ) [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 76 ]
145 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 66 ]
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 114 ]
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1473/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 84 ]
142 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์) [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 55 ]
141 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 50 ]
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1449/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 2017-09-28 ]อ่าน:[ 84 ]
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/31/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-09-26 ]อ่าน:[ 149 ]
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/33/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 2017-09-26 ]อ่าน:[ 82 ]
137 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 26/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 210 ]
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/30/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 189 ]
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 140 ]
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 122 ]
133 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 153 ]
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1362/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 107 ]
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1367/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 88 ]
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1343/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 230 ]
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1292/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 226 ]
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1307/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 184 ]
127 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 19/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที [ 2017-08-24 ]อ่าน:[ 246 ]
126 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 18/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-08-24 ]อ่าน:[ 193 ]
125 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 108 ]
124 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 133 ]
123 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 117 ]
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/28/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 206 ]
121 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 116 ]
120 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกูล) [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 88 ]
119 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปภพโชติ คงได้) [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 91 ]
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 154 ]
117 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 87 ]
116 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชนินทร์ ทรงชน) [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 75 ]
115 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 108 ]
114 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามแผนงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 99 ]
113 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทยา อาวุธเพชร นายธนกร สังข์เศรษฐ์ และนายอุสมาน ยามาเร็ง) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 98 ]
112 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายดิษพงษ์ มิตรรัตน์) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 90 ]
111 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางเสาวคนธ์ สุขแสวง) [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 89 ]
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/27/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 215 ]
109 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภานุเมศ วัฒนานนท์) [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 109 ]
108 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอัจฉรา พุฒิมา) [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 120 ]
107 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพรหมพร เชื้อกุลา) [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 108 ]
106 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์) [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 124 ]
105 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายโกสินทร์ ผลาชีวะ) [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 127 ]
104 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ตรานุชรัตน์) [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 93 ]
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/25/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 187 ]
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/26/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 115 ]
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/23/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 194 ]
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 975/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-07-05 ]อ่าน:[ 180 ]
99 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 94 ]
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/24/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 162 ]
97 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจริยา ผลกล้า) [ 2017-06-29 ]อ่าน:[ 90 ]
96 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 15/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 168 ]
95 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 14/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 152 ]
94 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิหคและนายทรงฤทธิ์ กงซุย) [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 94 ]
93 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกองการเงินและบัญชี [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 140 ]
92 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 10/22/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 164 ]
91 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 110 ]
90 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 98 ]
89 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 93 ]
88 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 101 ]
จำนวนทั้งหมด 187 ข่าว
page: [1] 2
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com