คำสั่งทั้งหมด
 
76 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรพงษ์ พินทอง) [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 5 ]
75 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารโครงการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 10 ]
74 ด่วนที่สุด! คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 739/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 8 ]
73 ด่วนที่สุด! ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 59 ]
72 ด่วนที่สุด! คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 702/60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 97 ]
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/18/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 76 ]
70 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องประเมินผงาน (นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 37 ]
69 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 75 ]
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/17/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 189 ]
67 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 49 ]
66 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 45 ]
65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 44 ]
64 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 33 ]
63 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอกตำแหน่งหนึ่ง [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 61 ]
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/16/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 129 ]
61 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ พ 92/2560 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 89 ]
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 10/9/2560 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 78 ]
59 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัจจา อารีเอื้อ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 15 ]
58 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวีระพงษ์ แดงเหลือ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 16 ]
57 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 35 ]
56 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 20 ]
55 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 25 ]
54 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 16 ]
53 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 17 ]
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 58 ]
51 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 15 ]
50 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 31 ]
49 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 27 ]
48 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 43 ]
47 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวชิระ สุรินทร์ และนายเมธัส ยืนประพันธ์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 12 ]
46 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 14 ]
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 67/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง(เปลี่ยนสายงาน) [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 177 ]
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 232 ]
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 567/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความสมเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 61 ]
42 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 7/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 150 ]
41 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย) [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 56 ]
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 70 ]
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 533/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 89 ]
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 66 ]
37 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายประสพโชค มั่งจิตร) [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 36 ]
36 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 117 ]
35 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 54 ]
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่, คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 423/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 103 ]
33 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 5/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 126 ]
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/14/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 291 ]
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/12/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 153 ]
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/13/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 143 ]
29 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 94 ]
28 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศราวุฒิ ช่วยนาค) [ 2017-03-01 ]อ่าน:[ 101 ]
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 35/1/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 119 ]
26 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ (นายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก และนายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน) [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 68 ]
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 151 ]
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/11/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 167 ]
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/10/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 140 ]
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/9/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 145 ]
21 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 99 ]
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 264/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 147 ]
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 274/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 103 ]
18 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทรงพล มงคลพันธุ์) [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 70 ]
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/8/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 167 ]
16 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์) [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 81 ]
15 คำสั้่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/6/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-03 ]อ่าน:[ 211 ]
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 117/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 111 ]
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 78 ]
12 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 73 ]
11 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรนิตย์ พิษพรรณ์ และนางวรรณา ชนะมารจันโท) [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 74 ]
10 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสืบสกุล แสนเตปิน) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 79 ]
9 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรีชา หล้าวิเศษ) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 65 ]
8 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ และนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 59 ]
7 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แก้ไขหน้า 15-16-23) [ 2017-01-20 ]อ่าน:[ 367 ]
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 226 ]
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่3 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 160 ]
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 135 ]
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/1/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 145 ]
2 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 1/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 225 ]
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 222 ]
จำนวนทั้งหมด 76 ข่าว
page: [1]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com