กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
หนังสือเวียน
 
148 ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลด หนังสือเวียนได้ที่เว็บไซต์ใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2020-04-09 ]อ่าน:[ 120 ]
147 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 35 ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2020-04-02 ]อ่าน:[ 38 ]
146 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2020-04-02 ]อ่าน:[ 43 ]
145 การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย [ 2020-03-31 ]อ่าน:[ 33 ]
144 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 2020-03-31 ]อ่าน:[ 27 ]
143 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 56 ปีที่ 6 [ 2020-03-31 ]อ่าน:[ 40 ]
142 การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 2020-03-30 ]อ่าน:[ 38 ]
141 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2020-03-30 ]อ่าน:[ 40 ]
140 การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย [ 2020-03-30 ]อ่าน:[ 34 ]
139 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563 [ 2020-03-27 ]อ่าน:[ 46 ]
138 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดือน-วิ่งการกุศล Digital run2020 [ 2020-03-27 ]อ่าน:[ 40 ]
137 ให้เลื่อนวันหยุดราชการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 วันที่ 13-15 เมษายน 2563 [ 2020-03-27 ]อ่าน:[ 45 ]
136 ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฌาปนกิจศพ คุณดวงเดือน รุ่งเรือง บท.คส.1 [ 2020-03-27 ]อ่าน:[ 61 ]
135 ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 [ 2020-03-25 ]อ่าน:[ 35 ]
134 ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล [ 2020-03-25 ]อ่าน:[ 36 ]
133 ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพ คุณดวงเดือน รุ่งเรือง บท.คส.1 [ 2020-03-25 ]อ่าน:[ 67 ]
132 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 แบับที่ 108 ปีที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-25 ]อ่าน:[ 35 ]
131 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-24 ]อ่าน:[ 77 ]
130 ประชาสัมพันธ์การับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ [ 2020-03-24 ]อ่าน:[ 42 ]
129 หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 Covid-19 [ 2020-03-24 ]อ่าน:[ 64 ]
128 ด่วนที่สุด! ขอปิดบ้านพักรับรองชั่วคราว ตามมาตราในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 [ 2020-03-23 ]อ่าน:[ 63 ]
127 ด่วนที่สุด! คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อยุธยา บิดาแห่งชลกร ได้ถึงแก่กรรม [ 2020-03-23 ]อ่าน:[ 62 ]
126 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2020-03-23 ]อ่าน:[ 38 ]
125 มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 เพื่อพยุงอุสาหกรรมการท่องเที่ยว [ 2020-03-23 ]อ่าน:[ 33 ]
124 บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อภาคเกษตรของประเทศญีปุ่่นและการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ฉบับที่ 3 [ 2020-03-23 ]อ่าน:[ 38 ]
123 ประชาสัมพันธ์คุ่มือการใช้งานระบบ vdo conference ในสถานการณ์ฉุกเฉิน [ 2020-03-20 ]อ่าน:[ 75 ]
122 ขอสนับสนุนงบประมาณให้เหล่าเจ้าหน้าที่หนูนักเตะชายแดนใต้ 150 ชีวิต ได้ออกมามีอนาคตที่สดเสนอพื้นที่เพื่อลดจำนวนร่วมผู้ก่อความไม่สงบ [ 2020-03-17 ]อ่าน:[ 97 ]
121 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2020-03-17 ]อ่าน:[ 50 ]
120 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย พ.ศ.2562 [ 2020-03-16 ]อ่าน:[ 34 ]
119 ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนต์เพื่อการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อย่างสมดุลย์กับธรรมชาติ [ 2020-03-16 ]อ่าน:[ 43 ]
118 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการ Execution Body -EB แผนงานยุวชนสร้างชาติ [ 2020-03-16 ]อ่าน:[ 40 ]
117 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 34 ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-16 ]อ่าน:[ 37 ]
116 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 81 ]
115 ขอส่งแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอรับทุนฯ [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 44 ]
114 นายผดุงกาญจน์ หังสะไวศยะ อดีตผู้อำนวยการกองฝึกอบรมถึงแก่กรรม [ 2020-03-10 ]อ่าน:[ 54 ]
113 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 70 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 36 ]
112 ขอส่งจุลสาาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 41 ]
111 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 4 ฉบับที่ 18/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 40 ]
110 นายประจวบ วงศ์บุรี บิดานายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 72 ]
109 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 45 ]
108 บทวิเคราะห์ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19 ต่อภาคเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและสารธารณรัฐเกาหลี [ 2020-03-06 ]อ่าน:[ 37 ]
107 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน วันข้อมูลเปิดสาธารณะ International open Data day 2020 [ 2020-03-06 ]อ่าน:[ 33 ]
106 การกำหนดเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 41 ]
105 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 36 ]
104 หนังสือรายงานประจำปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 40 ]
103 การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 53 ]
102 บิดานางภิญาดา ด่านบุญเรือน ภริยา ผคบ แม่แตง ถึงแก่กรรม [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 50 ]
101 ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อการส่งผลไม้ไทยไปจีน [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 42 ]
100 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 31 ]
99 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 34 ]
98 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 48 ]
97 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2563 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 32 ]
96 ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 27 ]
95 ขอเผยแพร่คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 25 ]
94 ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 36 ]
93 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2020-03-04 ]อ่าน:[ 30 ]
92 ขอส่งรายงานประจำปีของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง High perfomance and Potential System - HiPPS ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2020-02-28 ]อ่าน:[ 39 ]
91 การขยายระยะเวลาส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอวันอาหารโลกประจำปี 2562 [ 2020-02-28 ]อ่าน:[ 37 ]
90 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 [ 2020-02-27 ]อ่าน:[ 33 ]
89 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 55 ปีที่ 6 [ 2020-02-27 ]อ่าน:[ 34 ]
88 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ [ 2020-02-26 ]อ่าน:[ 36 ]
87 ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันข้อมูลเปิดสาธารณะ International open data day 2020 [ 2020-02-26 ]อ่าน:[ 34 ]
86 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 107 ปีที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2020-02-26 ]อ่าน:[ 36 ]
85 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 [ 2020-02-26 ]อ่าน:[ 44 ]
84 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการออกบูธแสดงสินค้า [ 2020-02-21 ]อ่าน:[ 50 ]
83 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 2020-02-21 ]อ่าน:[ 48 ]
82 วารสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับ เดือน มกราคม 2563 [ 2020-02-21 ]อ่าน:[ 43 ]
81 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart city summit 2020 [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 41 ]
80 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 44 ]
79 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินและแบบจำลองการไหลของน้ำใต้ดินและการประมวลผลข้อมูล [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 47 ]
78 ขอเข้าปฏิบัติงานโครงการมาตรฐานงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 47 ]
77 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 58-59 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 58 ]
76 ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม Global Environment Facility : GEF [ 2020-02-20 ]อ่าน:[ 42 ]
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 46 ]
74 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart city summit 2020 [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 44 ]
73 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 42 ]
72 กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล Digital run 2020 [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 39 ]
71 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 40 ]
70 กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่ [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 41 ]
69 ข้อคิดเห็นและข้อมูลเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภาพบประชาชน [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 52 ]
68 โครงการคลีนิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 43 ]
67 กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 42 ]
66 รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก [ 2020-02-19 ]อ่าน:[ 40 ]
65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 58 ]
64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 5 [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 99 ]
63 ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ Strategist Development Program [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 71 ]
62 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 59 ]
61 ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 52 ]
60 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 69 ปีที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 59 ]
59 ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Digital run 2019 [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 56 ]
58 ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562 [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 54 ]
57 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 63 ]
56 ปรับเปลี่ยนวิธีเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 63 ]
55 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน Tor: Term of reference และการบริหารสัญญา [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 57 ]
54 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการวัชพืช ดิน และการบำบัดน้ำเสียในระบบชลประทาน [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 60 ]
53 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 129 ]
52 ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 [ 2020-02-12 ]อ่าน:[ 70 ]
51 รายงานสรุปผลดำเนินงาน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2020-02-12 ]อ่าน:[ 59 ]
50 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2020-02-12 ]อ่าน:[ 105 ]
49 รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 55 ]
จำนวนทั้งหมด 148 ข่าว
page: [1] 2
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com