หนังสือเวียน
 
431 แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติม [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 5 ]
430 นำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังเกษียณอายุงาน [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 9 ]
429 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 1 ]
428 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 2 ]
427 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 4 ]
426 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 4 ]
425 ด่วนที่สุด! รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 2017-06-27 ]อ่าน:[ 14 ]
424 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ [ 2017-06-27 ]อ่าน:[ 9 ]
423 ด่วนที่สุด! รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติกาารหรือชำนาญการ [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 38 ]
422 ด่วนที่สุด! หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 29 ]
421 ด่วนที่สุด! แจ้งปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560 [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 11 ]
420 ขอทำความตกลงทำลายเอกสาร [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 11 ]
419 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 75 ปีที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 5 ]
418 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 12 ]
417 ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 12 ]
416 การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ใหม่ ครั้งที่ 2 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 28 ]
415 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 43 ]
414 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักตำรวจแห่งชาติ [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 7 ]
413 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกี [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 4 ]
412 ประชาสัมพันเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 5 ]
411 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 7 ]
410 แจ้งแบบวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับเงินเดือน [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 21 ]
409 ขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 5 ]
408 บิดาของนายทองเปลว กองจันทร์ รธบ. ถึงแก่กรรม [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 30 ]
407 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 8 ]
406 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัมนาจิตเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 21 ]
405 ส่งผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ A Two-Year Silk Road Scholarship Master Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 14 ]
404 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 17 ]
403 การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 36 ]
402 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 16 ]
401 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการกรมการท่องเที่ยว [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 59 ]
400 การนับเวลาราชการทวีคุณของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก กรณีพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 18 ]
399 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 40 ]
398 ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง และ บัตรบางจาก กบข. [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 15 ]
397 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 36 ]
396 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 25 ]
395 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่องการติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันหินถล่มเชิงลาดและในอุโมงค์ และครั้งที่ 4 เรื่องการบันทึกข้อมูลทางธรณี [ 2017-06-13 ]อ่าน:[ 67 ]
394 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 5 ทุน [ 2017-06-13 ]อ่าน:[ 34 ]
393 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 5 ทุน [ 2017-06-13 ]อ่าน:[ 33 ]
392 ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 48 ]
391 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงิน [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 19 ]
390 แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 18 ]
389 รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 13 ]
388 หนังสือ สมช. ยุคใหม่ ก้าวสู่อนาคต [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 8 ]
387 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 8 ]
386 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 7 ]
385 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-06-12 ]อ่าน:[ 8 ]
384 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-06-07 ]อ่าน:[ 16 ]
383 เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 Best ractice Awards 2017 [ 2017-06-07 ]อ่าน:[ 27 ]
382 การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน [ 2017-06-07 ]อ่าน:[ 68 ]
381 ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วย การย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 [ 2017-06-07 ]อ่าน:[ 38 ]
380 แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ [ 2017-06-06 ]อ่าน:[ 20 ]
379 ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 115 ปี กรมชลประทาน [ 2017-06-06 ]อ่าน:[ 44 ]
378 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 [ 2017-06-06 ]อ่าน:[ 23 ]
377 กำหนดการแต่งกายมาปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 [ 2017-06-06 ]อ่าน:[ 64 ]
376 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รุ่นที่ 2 [ 2017-06-05 ]อ่าน:[ 43 ]
375 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 67 ]
374 ขอเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมชลประทาน [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 43 ]
373 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 37 ]
372 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 17 ]
371 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 21-28 [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 39 ]
370 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 44 ]
369 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 4 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 34 ]
368 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 21 ]
367 แจ้งเปลี่ยนวันประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ.2560-2579 [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 34 ]
366 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 23 ]
365 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายฉบับใหม่กับความโปร่งใสไร้คอรัปชั่น [ 2017-06-02 ]อ่าน:[ 31 ]
364 ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2017-06-01 ]อ่าน:[ 15 ]
363 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-06-01 ]อ่าน:[ 12 ]
362 การสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) [ 2017-06-01 ]อ่าน:[ 38 ]
361 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร [ 2017-05-31 ]อ่าน:[ 28 ]
360 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2559 [ 2017-05-31 ]อ่าน:[ 30 ]
359 ด่วนที่สุด! ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 [ 2017-05-31 ]อ่าน:[ 96 ]
358 ขอให้พิจารณาส่งบคุลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 35 ]
357 ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 38 ]
356 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 16 ]
355 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 13 ]
354 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน GLobal Business Dialogue: Sustainable Development Goals [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 16 ]
353 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 18 ]
352 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 16 ]
351 เปลี่น URL การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน DPIS [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 26 ]
350 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมชลประทาน [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 52 ]
349 แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการ การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 23 ]
348 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 2017-05-29 ]อ่าน:[ 23 ]
347 พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2560 [ 2017-05-29 ]อ่าน:[ 25 ]
346 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานในมหกรรม แมนูแฟกเจอริ่ง เอ๊กซ์โป 2017 [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 40 ]
345 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ เกษียณอย่าง smart ในยุค digital [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 44 ]
344 การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 39 ]
343 ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสีสิบ รุ่นที่ 4 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 50 ]
342 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 46 ]
341 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 20 ]
340 การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 20 ]
339 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 16 ]
338 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 23 ]
337 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 37 ]
336 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรายชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 26 ]
335 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน DEPA Tech Change 2017 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 23 ]
334 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และอาหาร เพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 24 ]
333 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 29 ]
332 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 21 ]
จำนวนทั้งหมด 431 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com