หนังสือเวียน
 
338 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 4 ]
337 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 5 ]
336 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรายชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 4 ]
335 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน DEPA Tech Change 2017 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 4 ]
334 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และอาหาร เพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 4 ]
333 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 4 ]
332 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 3 ]
331 ด่วนที่สุด! การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ [ 2017-05-22 ]อ่าน:[ 26 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 74 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 5 ]
329 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 22 ปีที่ 3 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 7 ]
328 เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความสามัคคี [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 8 ]
327 ประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 4 ]
326 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 5 ]
325 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 7 ]
324 ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข. ฝึกอาบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 11 ]
323 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งที่ทำการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 36 ]
322 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 12 ]
321 ่ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 6 ]
320 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 10 ]
319 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 39 ]
318 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 10 ]
317 แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 15 ]
316 หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 23 ]
315 ขอเชิญประดับธงชาติไทย [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 43 ]
314 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันหินถล่มเชิงลาดและในอุโมงค์ และครั้งที่ 4 เรื่องการบันทึกข้อมูลทางธรณี และการออกแบบรูเจาะระเบิด พร้อมตรวจวัดปริมาณการขุดระเบิด [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 24 ]
313 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561-2562 [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 18 ]
312 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 13 ]
311 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 7 ]
310 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 11 ]
309 นายประวัติ นวลอยู่ บิดานายโสรัจจะ นวลอยู่ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 29 ]
308 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 40 ]
307 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 [ 2017-05-08 ]อ่าน:[ 18 ]
306 ่ขอเชิญบุคลากรเข้า่รวมการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [ 2017-05-08 ]อ่าน:[ 32 ]
305 การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 47 ]
304 ขอนำส่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 10 ]
303 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 8 ]
302 ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2558 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 12 ]
301 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 23 ]
300 ขอแสดงความขอบคุณ และชมเชย เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดชัียนาท [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 40 ]
299 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธรณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 12 ]
298 แจ้งงานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 24 ]
297 การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน รุ่นที่ี 3 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 21 ]
296 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 40 ]
295 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่อยู่และตราสัญลักษณ์ [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 13 ]
294 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 10 ]
293 ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 11 ]
292 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 15 ]
291 ขอเชิญบุคลากรสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Feloowship program ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 14 ]
290 ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 เล่ม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 9 ]
289 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 36 ]
288 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 36 ]
287 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 20 ]
286 แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพละเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 35 ]
285 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (แก้ไข) [ 2017-04-28 ]อ่าน:[ 86 ]
284 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 48 ]
283 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 35 ]
282 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 44 ]
281 การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 31 ]
280 โครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 15 ]
279 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 15 ]
278 การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 15 ]
277 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน กพ) ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 20 ]
276 ขอเชิญประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีสรเกล้าดำหัวอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 34 ]
275 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 13 ]
274 ขอส่งวารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 12 ]
273 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อนและย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 25 ]
272 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 3 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 34 ]
271 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 15 ]
270 ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 17 ]
269 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 11 ]
268 แนวทางและมาตรฐานการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 14 ]
267 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 16 ]
266 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 12 ]
265 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 16 ]
264 ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 28 ]
263 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand research symposium 2017 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 19 ]
262 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 19 ]
261 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 19 ]
260 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 45 ]
259 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 24 ]
258 การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 25 ]
257 ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 24 ]
256 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 22 ]
255 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 21 ]
254 ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 19 ]
253 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 39 ]
252 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (แก้ไขครั้งที่ 1/2560) [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 68 ]
251 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 20 ]
250 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 33 ]
249 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 28 ]
248 การย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 72 ]
247 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 20 ]
246 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 2560-2564 [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 16 ]
245 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 26 ]
244 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ หน้า2) [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 77 ]
243 นายนิคม อินทร์ทุ่ง บิดานายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ปพ.ถึงแก่กรรม [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 31 ]
242 การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 22 ]
241 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 28 ]
240 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 19 ]
239 บุตรชาย นายสุภชัย หวันทอง เสียชีวิต [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 59 ]
จำนวนทั้งหมด 338 ข่าว
page: [1] 2 3 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com