กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
หนังสือเวียน
 
16 ด่วนที่สุด! ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Land and water management [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 1 ]
15 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2563 [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 3 ]
14 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 1 ]
13 ด่วนที่สุด! เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร [ 2020-01-13 ]อ่าน:[ 24 ]
12 ด่วนที่สุด! มารดาของนายจเร ทองด้วง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และอดีตผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 9 ]
11 วีดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 5 ]
10 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 2 ]
9 ขอเชิญรวมบริจาค ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนา โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 2 ]
8 ด่วนที่สุด! พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 5 [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 12 ]
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที่ได้จากกระณีศึกษาในงานชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 7 ]
6 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 6 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานวันคืนสู่เหย้า AGGIE Day 63 หรือ รวงทองคืนทุ่ง 63 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 4 ]
4 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปฌกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 6 ]
3 มารดาของนายจเร ทองด้วง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และอดีตผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 7 ]
2 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีเด่นประจำปี 2563 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 3 ]
1 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 4 ]
จำนวนทั้งหมด 16 ข่าว
page: [1]
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com