หนังสือเวียน
 
280 ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Smart Life Plus [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 2 ]
279 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Line Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข MOPH Connect [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 2 ]
278 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 1 ]
277 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 59 ปีที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 2 ]
276 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 97 ปีที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 2 ]
275 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 1 ]
274 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 43 ]
273 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 8 ]
272 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 6 ]
271 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 5 ]
270 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม Silk Berry Corner [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 7 ]
269 ของดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 5 ]
268 ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 4 ]
267 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 5 ]
266 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 29 ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 5 ]
265 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 4 ]
264 ด่วนที่สุด! บิดา นางศศิธร พรหมมลมาส ภริยา ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด สมบูรณ์ชล ถึงแก่กรรม [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 29 ]
263 ด่วนที่สุด! นายสุขสม ธนะภูมิ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเงินกู้ ถึงแก่กรรม [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 21 ]
262 ด่วนที่สุด! ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโบตราสัญลักษณ์ 117 ปี กรมชลประทาน [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 34 ]
261 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 6 ]
260 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2/2562 [ 2019-04-04 ]อ่าน:[ 8 ]
259 การเผยแพร่ราคายางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ Para Asphalt Concrete [ 2019-03-29 ]อ่าน:[ 15 ]
258 ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 10 ]
257 ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 11 ]
256 ทรงขอบใจ [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 13 ]
255 ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 12 ]
254 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference 7 the 20 symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562 [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 107 ]
253 ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 47 ]
252 การใช้แอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D [ 2019-03-22 ]อ่าน:[ 16 ]
251 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-03-22 ]อ่าน:[ 8 ]
250 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2019-03-21 ]อ่าน:[ 18 ]
249 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2019-03-21 ]อ่าน:[ 10 ]
248 สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 2019-03-21 ]อ่าน:[ 11 ]
247 เรียนเชิญร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินีนูปถัมภ์ [ 2019-03-21 ]อ่าน:[ 10 ]
246 ขอส่งแผ่นพับมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อไป [ 2019-03-20 ]อ่าน:[ 10 ]
245 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 96 ปีที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-20 ]อ่าน:[ 10 ]
244 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 44 ปีที่ 5 [ 2019-03-20 ]อ่าน:[ 10 ]
243 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-20 ]อ่าน:[ 10 ]
242 ขอมอบหนังสือ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 16 ]
241 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 15 ]
240 ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 11 ]
239 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 18 ]
238 ทุนฝึกอบรม หลักสูตร 8 th International Course on Flood Mitigation and Stormwater Management 2019 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 28 ]
237 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 46 ]
236 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ University college bubin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 43 ]
235 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 15 ]
234 แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) แห่งใหม่ [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 14 ]
233 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 14 ]
232 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 28 ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 12 ]
231 ขอแจ้งแผนการเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 19 ]
230 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7/2562 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-11 ]อ่าน:[ 16 ]
229 แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 20 ]
228 สภากาชาดไทยขอรบการสนับสนุน ในวันสำคัญของหน่วยงานเพื่อการส่งต่อการให้ [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 22 ]
227 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอลชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 19 ]
226 สภากาชาดไทยขอรับการสนับสนุน ในวันสำคัญของหน่วยงานเพื่อการส่งต่อการให้ [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 17 ]
225 กำหนดการบำเพ็ญกุศล นางสดใส ตุลยานนท์ ภรรยานายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทนถึงแก่กรรม [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 19 ]
224 คุณแม่สง่า เถาหมอ มารดาของนายทรรนันท์ เถาหมอ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ถึงแก่กรรม [ 2019-03-07 ]อ่าน:[ 23 ]
223 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 18 ]
222 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 15 ]
221 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 7 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 23 ]
220 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงและประชาสัมพันธ์โครงการ The Room สามเสน [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 18 ]
219 ขอมอบหนังสือพระราชกฤฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเทศ และหนังสือเวีน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 4 [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 19 ]
218 การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก FAP เป็น TFAC และการใช้ตราสัญญาลักษณ์เพิ่มเติมในการดำเนินการกิจการด้านต่างประเทศ [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 16 ]
217 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 18 ]
216 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2562 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 21 ]
215 แจ้งการย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 20 ]
214 ขอส่งหนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.250 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 21 ]
213 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 21 ]
212 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2019-02-27 ]อ่าน:[ 20 ]
211 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง [ 2019-02-27 ]อ่าน:[ 47 ]
210 การประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 45 ]
209 ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 26 ]
208 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 22 ]
207 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 27 ]
206 นางสดใส ตุลยานนท์ ภรรยานายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 53 ]
205 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2019-02-25 ]อ่าน:[ 45 ]
204 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป [ 2019-02-22 ]อ่าน:[ 24 ]
203 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 21 ]
202 ขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 20 ]
201 ขอส่งมอบหนังสือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 23 ]
200 ขอส่งคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การสอบแข่งขัน [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 31 ]
199 แจ้งการนำชื่อและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปใช้ในทางมิชอบ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 20 ]
198 การประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 20 ]
197 ขอมอบหนังสือหนังสือกองทัพบก 2561 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 21 ]
196 ขอมอบหนังสือ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 18 ]
195 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 25 ]
194 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 22 ]
193 ขอส่งเอกสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 15 ]
192 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 17 ]
191 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ค้าและการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 21 ]
190 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยุ่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 22 ]
189 กำหนดวันหยุราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 37 ]
188 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้สวนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 26 ]
187 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 26 ]
186 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 95 ปีที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 20 ]
185 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 41 ]
184 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สามคมนักอุทกวิทยาไทย [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 33 ]
183 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 24 ]
182 แจ้งมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 28 ]
181 มอบหนังสือธรรมะ [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 28 ]
จำนวนทั้งหมด 280 ข่าว
page: [1] 2 3
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com