หนังสือเวียน
 
281 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 3 ]
280 เรียนเชิญร่วมงาน Manufacturing Expo 2018 [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 0 ]
279 การจัด Satellite constellation eminar [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 4 ]
278 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใจ [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 3 ]
277 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมการสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2018 [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 21 ]
276 ด่วนที่สุด! ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 10 ]
275 ด่วนที่สุด! ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 10 ]
274 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 2 ]
273 ด่วนที่สุด! การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 39 ]
272 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 1 ]
271 รายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์ [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 2 ]
270 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 2 ]
269 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการะเงิน ประจำปี 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 3 ]
268 แจ้งเปลียนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 5 ]
267 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 5 ]
266 ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 3 ]
265 ขอส่งจุลสารสำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 3 ]
264 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 2 ]
263 ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโดภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 7 ]
262 ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การศึกษาความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร จำนวน 1เล่ม [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 9 ]
261 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 53 ]
260 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพึงพอใจระบบ DPIS และระบบ E-Leave [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 24 ]
259 แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 7 ]
258 ขอขยายระยะเวลาในการตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรกรมชลประทาน [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 9 ]
257 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 12 ]
256 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 13 ]
255 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 14 ]
254 จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 5 ]
253 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 34 ปีที่ 4 [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 8 ]
252 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ [ 2018-05-24 ]อ่าน:[ 21 ]
251 บิดานายบรรจบ ปันเต๋ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 34 ]
250 บิดา นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 30 ]
249 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 86 ปีที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 8 ]
248 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 11 ]
247 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 28 ]
246 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 8 ]
245 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 7 ]
244 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 58 ]
243 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561 [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 10 ]
242 ขอนำส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 10 ]
241 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ การเมืองการปกครอบไทย 2561 บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิบไตรไทย [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 9 ]
240 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Utilization of Hydro-meteorological Data Observation Technology [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 9 ]
239 มารดาของนายศุภชัย รุ่งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ถึงแก่กรรม [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 9 ]
238 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 รอบที่ 2 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 10 ]
237 วารสารข่าประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 8 ]
236 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 29 ]
235 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ๊กซ์โป 2018 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 23 ]
234 รับโอนข้าราชการพลเรือน สามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 14 ]
233 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Finance Officer [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 18 ]
232 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 8 ]
231 ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 29 ]
230 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1ปี การศึกษา รุ่นที่ 33 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 17 ]
229 ขอจัดส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 9 ]
228 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง 2559 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 9 ]
227 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 12 ]
226 ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 11 ]
225 ขอนำหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (แผ่นซีดี) [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 12 ]
224 บัตร Krungthai travel card [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 13 ]
223 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 9 ]
222 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 28 ]
221 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แก้ไข อัพเดดเมื่อ22พค61) [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 60 ]
220 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 13 ]
219 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 19 ]
218 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวเรื่อง นโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 17 ]
217 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 28 ]
216 ขอเชิญส่งผู้สมัครเพือเข้าร่วม Workshop ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 23 ]
215 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 44 ]
214 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ.รับรอง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 18 ]
213 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 12 ]
212 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop Level 1 รุ่นที่ 6 [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 25 ]
211 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23 [ 2018-05-01 ]อ่าน:[ 38 ]
210 หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 43 ]
208 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 16 ]
207 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 33 ปีที่ 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 9 ]
206 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 14 ]
205 การตั้ง fanpage รอบรั้งชลประทาน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 14 ]
204 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 13 ]
203 ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าราชการ สายการบินนกแอร์ [ 2018-04-29 ]อ่าน:[ 17 ]
202 ส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 12 ]
201 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 1 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 12 ]
200 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 10 ]
199 กรมวิชาการเกษตร ขอส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 13 ]
198 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 11 ]
197 นายบุญนาค วงศ์แสงนาค มารดาของนายวีระ วงศ์แสงนาค อดีตรองอธิบดี ถึงแก่กรรม [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 18 ]
196 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 85 ปีที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 11 ]
195 กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 61 ]
194 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 20 ]
193 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล ทุน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 14 ]
192 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 รุ่นที่ 62 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 11 ]
191 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 10 ]
190 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 30 ]
189 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 17 ]
188 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 11 ]
187 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 25 ]
186 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-04-20 ]อ่าน:[ 11 ]
185 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 13 ]
184 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทานประจำ [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 31 ]
183 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 1/2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 20 ]
182 หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 22 ]
จำนวนทั้งหมด 281 ข่าว
page: [1] 2 3
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com