หนังสือเวียน
 
242 ขอมอบหนังสือ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 3 ]
241 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 3 ]
240 ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม [ 2019-03-15 ]อ่าน:[ 2 ]
239 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 8 ]
238 ด่วนที่สุด! ทุนฝึกอบรม หลักสูตร 8 th International Course on Flood Mitigation and Stormwater Management 2019 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 10 ]
237 ด่วนที่สุด! ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 20 ]
236 ด่วนที่สุด! ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ University college bubin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 17 ]
235 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 2 ]
234 แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) แห่งใหม่ [ 2019-03-14 ]อ่าน:[ 2 ]
233 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 4 ]
232 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 28 ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 3 ]
231 ขอแจ้งแผนการเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ [ 2019-03-13 ]อ่าน:[ 7 ]
230 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7/2562 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-03-11 ]อ่าน:[ 6 ]
229 แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 11 ]
228 สภากาชาดไทยขอรบการสนับสนุน ในวันสำคัญของหน่วยงานเพื่อการส่งต่อการให้ [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 12 ]
227 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอลชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 9 ]
226 สภากาชาดไทยขอรับการสนับสนุน ในวันสำคัญของหน่วยงานเพื่อการส่งต่อการให้ [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 8 ]
225 กำหนดการบำเพ็ญกุศล นางสดใส ตุลยานนท์ ภรรยานายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทนถึงแก่กรรม [ 2019-03-08 ]อ่าน:[ 11 ]
224 คุณแม่สง่า เถาหมอ มารดาของนายทรรนันท์ เถาหมอ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ถึงแก่กรรม [ 2019-03-07 ]อ่าน:[ 15 ]
223 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 6 ]
222 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 5 ]
221 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 7 [ 2019-03-06 ]อ่าน:[ 13 ]
220 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงและประชาสัมพันธ์โครงการ The Room สามเสน [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 6 ]
219 ขอมอบหนังสือพระราชกฤฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเทศ และหนังสือเวีน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 4 [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 9 ]
218 การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก FAP เป็น TFAC และการใช้ตราสัญญาลักษณ์เพิ่มเติมในการดำเนินการกิจการด้านต่างประเทศ [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 7 ]
217 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2019-03-05 ]อ่าน:[ 5 ]
216 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2562 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 9 ]
215 แจ้งการย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 9 ]
214 ขอส่งหนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.250 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 12 ]
213 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2019-02-28 ]อ่าน:[ 11 ]
212 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2019-02-27 ]อ่าน:[ 9 ]
211 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง [ 2019-02-27 ]อ่าน:[ 31 ]
210 การประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2561 [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 26 ]
209 ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 13 ]
208 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 10 ]
207 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 13 ]
206 นางสดใส ตุลยานนท์ ภรรยานายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2019-02-26 ]อ่าน:[ 29 ]
205 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2019-02-25 ]อ่าน:[ 29 ]
204 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป [ 2019-02-22 ]อ่าน:[ 10 ]
203 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 10 ]
202 ขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 8 ]
201 ขอส่งมอบหนังสือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 9 ]
200 ขอส่งคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การสอบแข่งขัน [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 19 ]
199 แจ้งการนำชื่อและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปใช้ในทางมิชอบ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 11 ]
198 การประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 10 ]
197 ขอมอบหนังสือหนังสือกองทัพบก 2561 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 8 ]
196 ขอมอบหนังสือ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 8 ]
195 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 13 ]
194 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 8 ]
193 ขอส่งเอกสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 7 ]
192 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 7 ]
191 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ค้าและการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 11 ]
190 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยุ่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 14 ]
189 กำหนดวันหยุราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 24 ]
188 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้สวนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 15 ]
187 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 15 ]
186 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 95 ปีที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 11 ]
185 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 31 ]
184 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สามคมนักอุทกวิทยาไทย [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 24 ]
183 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 13 ]
182 แจ้งมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 21 ]
181 มอบหนังสือธรรมะ [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 19 ]
180 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 14 ]
179 แจ้งชื่อและที่อยู่หน่วยงาน (สำนักงานคระกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 15 ]
178 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ [ 2019-02-06 ]อ่าน:[ 54 ]
177 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application [ 2019-02-06 ]อ่าน:[ 22 ]
176 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธมฌฑล [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 21 ]
175 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 20 ]
174 ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวดให้ประเทศไทย ได้รับรางวัล Wsis Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 24 ]
173 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 20 ]
172 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 20 ]
171 การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 23 ]
170 ขอแจ้งการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรพัยากรน้ำ พ.ศ.2561 (กำหนดการใหม่) [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 20 ]
169 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 22 ]
168 แจ้งรหัสอักษรย่อและเลขที่หนังสือประจำ ศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 17 ]
167 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 17 ]
166 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2561 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 19 ]
165 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 33 ]
164 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 17 ]
163 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า F.I.O FAIR 2019 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 21 ]
162 ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคยางเก่า/แบตเตอรี่เก่า [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 30 ]
161 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และ ข้อมูลการได้รับรางวัลต่าง ๆ [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 20 ]
160 ขอเชิญร่วมสัมมนาผุ้บริหาร นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 สร้างองค์กรแห่งความสุข ทุกคนสุขภาพดีและ การฝึกทึกษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 23 ]
159 แจ้งปิดระบบเครือข่ายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 21 ]
158 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 42 ปีที่ 4 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 22 ]
157 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 38 ]
156 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2019 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 26 ]
155 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ) [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 46 ]
154 แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 24 ]
153 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 23 ]
152 ่ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 แบับที่ 94 ปีที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 22 ]
151 เปลี่ยนกำหนดการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อม Smart Famer ด้านการบริหารจัดการน้ำ [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 38 ]
150 ขอแจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดาของ นายทองเปลว กองจันทร์ [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 33 ]
149 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 20 ]
148 นางจิรา สุขกล่ำ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ได้ถึงแก่กรรม [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 57 ]
147 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 28 ]
146 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 25 ]
145 นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดานายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 92 ]
144 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 25 ]
143 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 34 ]
จำนวนทั้งหมด 242 ข่าว
page: [1] 2 3
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com