หนังสือเวียน
 
493 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 48 ]
492 การจัดทำ VDO Presentation [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 30 ]
491 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 25606 [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 30 ]
490 ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 40 ]
489 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 46 ]
488 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 31 ]
487 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 30 ]
486 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 28 ]
485 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 26 ]
484 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 31 ]
483 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 35 ]
482 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 28 ]
481 ขอให้รวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการและจำนวนสถานที่จุดบริการประชาชน [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 62 ]
480 ขอเผยแพร่คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 24 ]
479 คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 61 ]
478 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 21 ]
477 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 42 ]
476 ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมชลประทาน [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 52 ]
475 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับถาวรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสูง [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 31 ]
474 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560 [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 35 ]
473 หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ฉบับที่ 25/2560 [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 29 ]
472 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 37 ]
471 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 32 ]
470 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ และนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน) [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 24 ]
469 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 35 ]
468 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัมนาจิตเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 33 ]
467 ส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลอิสราเอล [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 33 ]
466 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0 [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 36 ]
465 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 75 ]
464 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 27 ]
463 ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ Agritech 2018 [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 23 ]
462 ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 23 ]
461 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 24 ]
460 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 23 ]
459 ขอนำส่งบันทึกตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing thai: taste [ 2017-07-18 ]อ่าน:[ 20 ]
458 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อ(คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 63 ]
457 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 57 ]
456 ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 [ 2017-07-13 ]อ่าน:[ 27 ]
455 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ รอบ 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 [ 2017-07-13 ]อ่าน:[ 22 ]
454 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 31 ]
453 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 24 ปีที่ 3 [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 22 ]
452 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน2560 [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 23 ]
451 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 21 ]
450 แจ้งหนังสือเวียน ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 69 ]
449 ชมเชยข้าราชการ กรมชลประทาน (นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์) [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 63 ]
448 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 34 ]
447 คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-07-12 ]อ่าน:[ 73 ]
446 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 28 ]
445 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 60 ]
444 ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติในการเสนอหนังสือให้กรมชลประทาน [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 46 ]
443 แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 [ 2017-07-07 ]อ่าน:[ 24 ]
442 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 87 ]
441 ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Japan-Asia youth exchange program in science [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 57 ]
440 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 30 ]
439 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 25 ]
438 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 26 ]
437 ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้่ภาษาอังกฤษ [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 34 ]
436 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี Budget information system BIS [ 2017-07-04 ]อ่าน:[ 47 ]
435 แนวทางการปฏิบัติกรณีการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมาและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสายงานเดียวกัน (มีชื่อตำแหน่งเดียวกัน) [ 2017-07-03 ]อ่าน:[ 55 ]
434 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ [ 2017-06-30 ]อ่าน:[ 36 ]
433 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ววท43 [ 2017-06-30 ]อ่าน:[ 30 ]
432 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ [ 2017-06-29 ]อ่าน:[ 53 ]
431 แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติม [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 30 ]
430 นำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังเกษียณอายุงาน [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 41 ]
429 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 26 ]
428 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 26 ]
427 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 28 ]
426 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 [ 2017-06-28 ]อ่าน:[ 25 ]
425 รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 2017-06-27 ]อ่าน:[ 44 ]
424 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ [ 2017-06-27 ]อ่าน:[ 39 ]
423 รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติกาารหรือชำนาญการ [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 110 ]
422 หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 88 ]
421 แจ้งปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560 [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 45 ]
420 ขอทำความตกลงทำลายเอกสาร [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 37 ]
419 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 75 ปีที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 31 ]
418 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 33 ]
417 ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559 [ 2017-06-23 ]อ่าน:[ 35 ]
416 การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์ใหม่ ครั้งที่ 2 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 60 ]
415 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 97 ]
414 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักตำรวจแห่งชาติ [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 32 ]
413 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกี [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 27 ]
412 ประชาสัมพันเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 32 ]
411 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 29 ]
410 แจ้งแบบวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับเงินเดือน [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 53 ]
409 ขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [ 2017-06-22 ]อ่าน:[ 27 ]
408 บิดาของนายทองเปลว กองจันทร์ รธบ. ถึงแก่กรรม [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 89 ]
407 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 30 ]
406 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัมนาจิตเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 69 ]
405 ส่งผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ A Two-Year Silk Road Scholarship Master Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 43 ]
404 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 43 ]
403 การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 [ 2017-06-20 ]อ่าน:[ 65 ]
402 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 41 ]
401 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการกรมการท่องเที่ยว [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 111 ]
400 การนับเวลาราชการทวีคุณของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก กรณีพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ [ 2017-06-16 ]อ่าน:[ 42 ]
399 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 61 ]
398 ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง และ บัตรบางจาก กบข. [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 36 ]
397 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 84 ]
396 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-06-15 ]อ่าน:[ 73 ]
395 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่องการติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันหินถล่มเชิงลาดและในอุโมงค์ และครั้งที่ 4 เรื่องการบันทึกข้อมูลทางธรณี [ 2017-06-13 ]อ่าน:[ 96 ]
394 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 5 ทุน [ 2017-06-13 ]อ่าน:[ 58 ]
จำนวนทั้งหมด 693 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com