สถานการณ์น้ำ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 74.30 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 28.04 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 29.12 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 11.07 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 13.10 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.21 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 5.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.70 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
1149 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2558 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 32 ]
1148 ขอเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ ปี 2558 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 27 ]
1147 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 21 ]
1146 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 27 ]
1145 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2558 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 23 ]
1144 ด่วนที่สุด! แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดทำรายละเอียดของงานซื้อและงานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 1 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 70 ]
1143 ด่วนที่สุด! พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 4-5 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 47 ]
1142 ด่วนที่สุด! แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Human resource management รุ่นที่ 2 [ 2015-10-12 ]อ่าน:[ 40 ]
1141 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 36 ]
1140 เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบ 8 ปี แห่งการมรณภาพ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 31 ]
1139 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 41 ]
1138 ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 31 ]
1137 ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่า กองทุนปิดทองหลังพระ กองทุนละ 99 บาท วันที่ 23 ตุลาคม 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 33 ]
1136 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 32 ]
1135 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 32 ]
1134 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 34 ]
1133 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 31 ]
1132 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 29 ]
1131 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 36 ]
1130 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558 [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 33 ]
1129 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ 2015-10-09 ]อ่าน:[ 30 ]
1128 แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 [ 2015-10-07 ]อ่าน:[ 99 ]
1127 คู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [ 2015-10-06 ]อ่าน:[ 46 ]
1126 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก [ 2015-10-06 ]อ่าน:[ 32 ]
1125 กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-10-06 ]อ่าน:[ 91 ]
1124 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 29 ]
1123 ขอเชิญเข้าร่วมงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 31 ]
1122 พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา อดีตสมุหราชองครักษ์ ถึงแก่กรรม [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 40 ]
1121 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 44 ]
1120 รับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของโครงการชดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 36 ]
1119 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา [ 2015-10-02 ]อ่าน:[ 42 ]
1118 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-10-01 ]อ่าน:[ 64 ]
1117 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-10-01 ]อ่าน:[ 44 ]
1116 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 45 ]
1115 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 59 ]
1114 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 33 ]
1113 หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2558 [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 36 ]
1112 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2558- 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 59 ]
1111 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 49 ]
1110 ขอช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของวัดปรินายก วรวิหาร [ 2015-09-30 ]อ่าน:[ 32 ]
1109 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 34 ]
1108 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 24 ]
1107 ใบเสนอราคา และเงื่อนไขบัตร โดยสารสายการบินไทยสมายล์สำหรับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานรัฐ [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 35 ]
1106 มารดาของ นายธีรพัฒน์ ตั้งพานิชย์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 36 ]
1105 ขอเชิญบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 32 ]
1104 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 35 ]
1103 การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ16) [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 42 ]
1102 ขอมอบหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 33 ]
1101 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 35 ]
1100 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-09-29 ]อ่าน:[ 26 ]
1099 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 [ 2015-09-25 ]อ่าน:[ 73 ]
1098 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ 2015-09-25 ]อ่าน:[ 34 ]
1097 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ [ 2015-09-25 ]อ่าน:[ 68 ]
1096 การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [ 2015-09-25 ]อ่าน:[ 63 ]
1095 ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และสำนักเครื่องจักรกล [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 64 ]
1094 ขออภินันทนาการหนังสือ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 33 ]
1093 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ ดอกแก้วกัลยา [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 43 ]
1092 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 28 ]
1091 ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 38 ]
1090 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและถังเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 37 ]
1089 แจ้งการปิดอาคารเอนกประสงค์ [ 2015-09-24 ]อ่าน:[ 41 ]
1088 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี 2558 [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 54 ]
1087 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 42 ]
1086 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558 [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 38 ]
1085 ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 33 ]
1084 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รบบริการที่มีต่อการให้บริการของกองพัสดุ [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 32 ]
1083 ขอให้แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (นายช่างเครื่องกล) [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 48 ]
1082 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง อนาคตชาวนา กับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 40 ]
1081 ขั้นตอนการขอโครงการงานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 40 ]
1080 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร [ 2015-09-23 ]อ่าน:[ 35 ]
1079 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 45 ]
1078 ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันกับสมุนไพร [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 38 ]
1077 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 39 ]
1076 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2558 [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 45 ]
1075 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 48 ]
1074 ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2558 [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 36 ]
1073 มารดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาฯ ด้านก่อสร้าง ถึงแก่กรรม [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 42 ]
1072 ขอส่งวารสารข่าวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 36 ]
1071 การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2558 [ 2015-09-21 ]อ่าน:[ 64 ]
1070 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน [ 2015-09-21 ]อ่าน:[ 41 ]
1069 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -31 ตุลาคม 2558) [ 2015-09-17 ]อ่าน:[ 77 ]
1068 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน [ 2015-09-17 ]อ่าน:[ 53 ]
1067 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 2) [ 2015-09-17 ]อ่าน:[ 42 ]
1066 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 52 ]
1065 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและถังเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 38 ]
1064 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 55 ]
1063 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558 [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 52 ]
1062 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 47 ]
1061 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 54 ]
1060 การจัดทำปฏิทินภารกิจของหน่วยงาน เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 37 ]
1059 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ [ 2015-09-16 ]อ่าน:[ 120 ]
1058 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ 2015-09-15 ]อ่าน:[ 41 ]
1057 การยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 38 ]
1056 ยกเลิกระเบียบแสดงการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปพ.1:ป [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 43 ]
1055 ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 39 ]
1054 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.1) [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 38 ]
1053 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 77 ]
1052 ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 42 ]
1051 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง [ 2015-09-14 ]อ่าน:[ 52 ]
1050 การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ Career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน [ 2015-09-11 ]อ่าน:[ 56 ]
จำนวนทั้งหมด 1349 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com