สถานการณ์น้ำ (วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 34.14 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 12.88 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 24.22 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 9.21 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.73 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี สะพานวงแหวนรอบ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 0.72 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.58 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 0.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -1.10 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
157 ขอมอบเอกสารรายงานประจำปี 2558 ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 เล่ม [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 42 ]
156 ขอส่ง คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธรณสุข [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 53 ]
155 ขอเชิญสมัครร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเชิงมรดกวัฒธรรมไทย [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 42 ]
154 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 54 ]
153 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 42 ]
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 36 ]
151 สรุปผลการเข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศ โครงการประกวดผลงานวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 35 ]
150 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในโครงการธรรมสุขใจ [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 36 ]
149 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในงานชลประทาน [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 51 ]
148 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 59 ปีที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 27 ]
147 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการTraining and workshop on design of small-scaled damand water control structures [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 59 ]
146 ขอส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 40 ]
145 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม งานวิจัยขายได้ [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 55 ]
144 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน รุ่นที่ 2 [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 69 ]
143 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 40 ]
142 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 44 ]
141 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-18 ]อ่าน:[ 67 ]
140 รับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ [ 2016-02-18 ]อ่าน:[ 66 ]
139 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-02-18 ]อ่าน:[ 55 ]
138 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 105 ]
137 นายสมพงษ์ บ่างตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 83 ]
136 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 41 ]
135 ขอเชิญประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 77 ]
134 บันทึกการประชุมหารือเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 93 ]
133 เชิญชวนเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข [ 2016-02-16 ]อ่าน:[ 45 ]
132 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือต่างประเทศ เรื่อง Living Land [ 2016-02-15 ]อ่าน:[ 40 ]
131 ขอนำส่งหนังสือ คู่มือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก [ 2016-02-15 ]อ่าน:[ 46 ]
130 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-15 ]อ่าน:[ 43 ]
129 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 93 ]
128 การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 51 ]
127 ขอเชิญหารือเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 47 ]
126 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้รงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 46 ]
125 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 37 ]
124 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2016-02-12 ]อ่าน:[ 51 ]
123 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 2016-02-11 ]อ่าน:[ 38 ]
122 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2016-02-11 ]อ่าน:[ 74 ]
121 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 66 ]
120 ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 52 ]
119 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 43 ]
118 นำเสนอการให้บริการพิเศษ จำนววน 1 ฉบับ [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 50 ]
117 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 33 ]
116 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 40 ]
115 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรม เนื่องในเทศกาลมาหบูชา พุทธศักราช 2559 [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 33 ]
114 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference&The 17th symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 39 ]
113 โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 37 ]
112 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 [ 2016-02-10 ]อ่าน:[ 39 ]
111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 42 ]
110 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 50 ]
109 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 42 ]
108 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3-5 [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 75 ]
107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 38 ]
106 หลักเกณฑ์คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559) [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 62 ]
105 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 42 ]
104 การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รองรับ [ 2016-02-08 ]อ่าน:[ 54 ]
103 การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 54 ]
102 แจ้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนโยบายการคลัง [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 48 ]
101 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางะเมิด [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 38 ]
100 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 40 ]
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 68 ]
98 ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 37 ]
97 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณัฐเกาหลี (ฉบับที่...) [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 39 ]
96 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2016-02-05 ]อ่าน:[ 33 ]
95 ขอส่งเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 38 ]
94 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า 3R ขยะจากใจ ปีที่ 2 เพื่อจัดหากองทุนขยายองค์ความรู้การสิ่งแวดล้อม [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 38 ]
93 ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 39 ]
92 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง Pre-Intermedia รุ่นที่ 1 [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 47 ]
91 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 44 ]
90 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาองคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 38 ]
89 ส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 44 ]
88 การขยายเวลาพำนักของบุคคลสัญญาติเมียนมา ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 2016-02-04 ]อ่าน:[ 47 ]
87 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2016-02-03 ]อ่าน:[ 62 ]
86 การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HIPPS รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-03 ]อ่าน:[ 43 ]
85 ขอ่สงข้อมูลการประกวดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 2016-02-02 ]อ่าน:[ 47 ]
84 ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-02 ]อ่าน:[ 59 ]
83 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Prnsions' Electronic Filing) [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 51 ]
82 นายไชยฤกษ์ ลักษณโกเศศ บิดาวัลภา ไวทยาภรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม [ 2016-02-02 ]อ่าน:[ 62 ]
81 ขอเชิญชวนใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา [ 2016-02-01 ]อ่าน:[ 54 ]
80 ขอนำส่งหนังสือ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สรุปย่อ [ 2016-02-01 ]อ่าน:[ 205 ]
79 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559 [ 2016-02-01 ]อ่าน:[ 43 ]
78 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 58 ปีที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 2016-02-01 ]อ่าน:[ 46 ]
77 ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ [ 2016-01-29 ]อ่าน:[ 50 ]
76 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 56 ]
75 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุสมบทหมู่ 88 รูป [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 52 ]
74 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกางที่ 14 (เพิ่มเติม) [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 43 ]
73 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 85 ]
72 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 68 ]
71 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม กรมชลประทาน [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 56 ]
70 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 74 ]
69 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 60 ]
68 ขอเรียนเชิญเข้าราชการและลูกจ้างกรมชลประทานร่วมสัมมนา เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 56 ]
67 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทานรุ่นที่ 1 [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 55 ]
66 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/การรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 52 ]
65 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมชลประทาน [ 2016-01-28 ]อ่าน:[ 58 ]
64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 6 ปีที่ 2 [ 2016-01-27 ]อ่าน:[ 44 ]
63 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-01-27 ]อ่าน:[ 67 ]
62 นายไพโรจน์ เต็งไตรรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม [ 2016-01-27 ]อ่าน:[ 53 ]
61 เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 [ 2016-01-26 ]อ่าน:[ 63 ]
60 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม และการเบิกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตราชการ [ 2016-01-26 ]อ่าน:[ 53 ]
59 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ (แก้ไข) [ 2016-01-25 ]อ่าน:[ 48 ]
58 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 [ 2016-01-25 ]อ่าน:[ 44 ]
จำนวนทั้งหมด 357 ข่าว
page: 1 2 [3] 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com