สถานการณ์น้ำ (วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 107.64 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 40.62 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 37.10 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 14.11 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.88 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.06 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 2.81 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.83 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
416 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 2015-02-10 ]อ่าน:[ 36 ]
415 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม [ 2015-02-10 ]อ่าน:[ 41 ]
414 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 47 ปีที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2558 [ 2015-02-10 ]อ่าน:[ 40 ]
413 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือให้กรมลงนาม [ 2015-02-10 ]อ่าน:[ 50 ]
412 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 [ 2015-02-10 ]อ่าน:[ 28 ]
411 ขอให้คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2557/58 ที่จะเกิดความเสียหาย [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 62 ]
410 ส่งเอกสารงบประมาณ [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 69 ]
409 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 27 ]
408 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 28 ]
407 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 27 ]
406 การจัดสัมมนาทางวิชาการ การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 45 ]
405 ขอให้สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการจ้างงานเร่งด่วนของรัฐบาล [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 54 ]
404 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 45 ]
403 การพิจรณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) [ 2015-02-09 ]อ่าน:[ 71 ]
402 เอกสารประกอบการประชุมหารือ การเตรียมการโอนภารกิจเกี่ยวกับสูบน้ำ ของศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1-7 ไปสังกัดส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1-17 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 49 ]
401 การขอรับบัตร Ais serenade platinum กรณีขอมีบัตรใหม่ / บัตรหมดอายุ [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 55 ]
400 ขอเปลี่ยน E-Mail Address เพื่อการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 33 ]
399 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในจุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 29 ]
398 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 33 ]
397 ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 7 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 25 ]
396 รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ เล่มไตรมาสที่ 4 ปี 2557 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 28 ]
395 ข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรี [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 31 ]
394 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง GIS&Database Specialist [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 30 ]
393 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 27 ]
392 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 25 ]
391 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 30 ]
390 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 42 ]
389 แจ้งสิทธิพิเศษในการค้ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโบาย คสช. [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 24 ]
388 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 28 ]
387 ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 34 ]
386 การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 71 ]
385 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 101 ]
384 หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 94 ]
383 บิดาของนางปราณี กองงาม ถึงแก่กรรม [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 61 ]
382 แจ้งสิทธิพิเศษในการค้่ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโบาย คสช. [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 22 ]
381 ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 29 ]
380 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 29 ]
379 ขอจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 24 ]
378 ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 3 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 62 ]
377 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 54 ]
376 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2557 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 38 ]
375 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบสวัสดิการภายในกรมชลประทาน [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 112 ]
374 คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 35 ]
373 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 46 ]
372 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 37 ]
371 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 28 ]
370 แบบรายงานระบบควบคุมภายใน [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 93 ]
369 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 69 ]
368 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 26 ]
367 ขอเชิญประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 67 ]
366 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 31 ]
365 การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 29 ]
364 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 33 ]
363 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 45 ]
362 ขอเชิญหน่วยงานทางการเกษตรเข้าร่วมงาน Agritechnica 2015 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 36 ]
361 มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 44 ]
360 มารดา นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร อดีต ผชช.บน. ถึงแก่กรรม [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 63 ]
359 การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 53 ]
358 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 22 ]
357 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 42 ]
356 ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 30 ]
355 การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 25 ]
354 ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ของกรมชลประทาน [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 64 ]
353 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 61 ]
352 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 82 ]
351 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 59 ]
350 ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 42 ]
349 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 46 ]
348 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 30 ]
347 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์บิน อับดุล อาชีช อัล ชาอูด กษัตริย์องค์ ที่ 6 แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สวรรคต [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 28 ]
346 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 [ 2015-01-26 ]อ่าน:[ 97 ]
345 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 35 ]
344 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 60 ]
343 บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 30 ]
342 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 33 ]
341 การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 35 ]
340 พลเอกธนพล บุณโยปัษฏัมภ์ สามีของนางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ อดีดผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีถึงแก่กรรม [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 71 ]
339 เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 37 ]
338 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 34 ]
337 การจัดทำสมุดบันทึกและสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 95 ]
336 ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 35 ]
335 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 40 ]
334 ขอส่งหนังสือ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 48 ]
333 ขอมอบหนังสือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 33 ]
332 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 32 ]
331 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 46 ปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 2015-01-16 ]อ่าน:[ 33 ]
330 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) [ 2015-01-15 ]อ่าน:[ 143 ]
329 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 41 ]
328 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 36 ]
327 โครงการเรียนภาษาอังกฤษ online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 45 ]
326 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 140 ]
325 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 38 ]
324 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 99 ]
323 ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (จังหวัดตรัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 41 ]
322 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 34 ]
321 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ประจำปี 2558 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 32 ]
320 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557) [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 29 ]
319 ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 44 ]
318 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 39 ]
317 ส่งหนังสือ 6 ปี ก.พ.ค. ก่อสร้างฐาน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 33 ]
จำนวนทั้งหมด 616 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com