สถานการณ์น้ำ (วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 58.29 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 22.00 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 44.96 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.10 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.31 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี สะพานวงแหวนรอบ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 21.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.22 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 7.28 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.62 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
433 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 (TDMM2016) [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 35 ]
432 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2558-2569) และผลกระทบของการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการบริหารจัดการน้ำ [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 56 ]
431 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62 [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 95 ]
430 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 65 ]
429 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 199 ]
428 ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 35 ]
427 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 31 ]
426 การกำกับดูแลราคาสินค้าและลดภาวะค่าครองชีพประชาชน [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 31 ]
425 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 35 ]
424 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 37 ]
423 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 38 ]
422 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกีรยรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 27 ]
421 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 33 ]
420 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการข้อมูลและพิจารณาการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 44 ]
419 ขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงประลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 47 ]
418 ขอให้ประดับธงสัญลักษณ์ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติปี 2559 และ 2560 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 41 ]
417 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง อนาคตประเทศไทย สร้างได้หรือโชคช่วย [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 34 ]
416 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 50 ]
415 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ 1 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 53 ]
414 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 39 ]
413 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 34 ]
412 ขอให้พิจารณาสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับข้าราชการกรมชลประทาน [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 55 ]
411 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 32 ]
410 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 33 ]
409 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตร [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 38 ]
408 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 32 ]
407 ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพ์ [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 31 ]
406 รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 38 ]
405 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง อนาคตข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง รุ่งหรือร่วงในตลาดโลก [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 40 ]
404 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE Powered by DHI ประจำปี 2559 [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 40 ]
403 เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 84 ]
402 อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 51 ]
401 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 [ 2016-05-19 ]อ่าน:[ 37 ]
400 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 33 ]
399 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 34 ]
398 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114 [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 74 ]
397 ขอเชิญชม นิทรรศการชนชราแห่งอนาคต นิยามโอกาส และความท้าทายใหม่ [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 39 ]
396 แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่าง ๆ [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 33 ]
395 ขอเชิญส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย [ 2016-05-18 ]อ่าน:[ 31 ]
394 ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13 [ 2016-05-17 ]อ่าน:[ 67 ]
393 ขอขอบคุณการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 [ 2016-05-16 ]อ่าน:[ 45 ]
392 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ [ 2016-05-16 ]อ่าน:[ 40 ]
391 ติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการเพื่อสมัครรับทุนและเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้กับข้าราชการที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด [ 2016-05-16 ]อ่าน:[ 39 ]
390 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน เบื้องต้น รุ่นที่ 4 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ) [ 2016-05-13 ]อ่าน:[ 56 ]
389 เชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติ [ 2016-05-13 ]อ่าน:[ 43 ]
388 การจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริการและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน [ 2016-05-13 ]อ่าน:[ 52 ]
387 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช4 [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 80 ]
386 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 33 ]
385 ขอแก้ไขอัตราค่าบริการในแบบการขออนุมัติใช้ห้องประชุม ผส.ชป.1-17 กรมชลประทานสามเสน [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 43 ]
384 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 38 ]
383 ส่งสมุดหมายเลขโทรศัพท์ [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 42 ]
382 ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2559 [ 2016-05-12 ]อ่าน:[ 34 ]
381 ขอเชิญชวนมาใช้บริการ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 48 ]
380 ประชาสัมพันธ์ ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น ACT [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 34 ]
379 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 38 ]
378 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 28 ]
377 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 30 ]
376 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 50 ]
375 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 34 ]
374 ประกาศสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทบาทการพัฒนาระบบขนส่งสาธรณะจังหวัดเชียงใหม่ [ 2016-05-11 ]อ่าน:[ 34 ]
373 ขอมอบหนังสือ smart farmer รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 65 ]
372 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 35 ]
371 ขอส่งเอกสาร รายงาน 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติฯ [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 44 ]
370 ขอความหนังสือนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 38 ]
369 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2559 [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 41 ]
368 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 37 ]
367 ขอเชิญเข้าร่วมการสมมนา การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 41 ]
366 บัญชานายกรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 2016-05-04 ]อ่าน:[ 53 ]
365 ประกาศเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 44 ]
364 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 53 ]
363 ขอให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 20 [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 38 ]
362 ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 จำนวน 1 เล่ม [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 42 ]
361 ขอส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 1 เล่ม [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 37 ]
360 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 46 ]
359 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-05-03 ]อ่าน:[ 55 ]
358 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระสงฆ์ ที่ทำการสถานีทดลองใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) [ 2016-05-02 ]อ่าน:[ 63 ]
357 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 Thailand post innovation awards 2016 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 44 ]
356 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 46 ]
355 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 53 ]
354 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 41 ]
353 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 54 ]
352 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน โดยใช้โปรแกรม water for all รองสอง [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 52 ]
351 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 41 ]
350 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายไชยฤกษ์ ลักษณโกเศศ [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 43 ]
349 การดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 58 ]
348 การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 81 ]
347 ขอให้พิจารณานำเสนอการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 49 ]
346 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุขและเก่งภาษาอังกฤษ [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 60 ]
345 มารดาของนายสมศักดิ์ ไชยเวช นายช่างชลประทานชำนาญงาน ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม แผนที่) [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 65 ]
344 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 40 ]
343 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 37 ]
342 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษา 1/2559 [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
341 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ครั้งที่ 3) [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 52 ]
340 รับโอนข้าราชการ [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 69 ]
339 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 45 ]
338 การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนาตามแนว พระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 45 ]
337 ขอส่งรายงานสประจำปี งบประมาณ 2557-2558 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 48 ]
336 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 33 ]
335 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 35 ]
334 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 40 ]
จำนวนทั้งหมด 633 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com