หนังสือเวียน
 
151 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา [ 2018-03-29 ]อ่าน:[ 61 ]
150 ขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-03-29 ]อ่าน:[ 81 ]
149 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 67 ]
148 โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่ [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 61 ]
147 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการท่องเที่ยว [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 54 ]
146 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 50 ]
145 ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร สมุนไพรไทยยุค 4.0 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 50 ]
144 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการฟังธรรมสุขใจ [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 50 ]
143 การพิจารณากำหนดวันหยุราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 68 ]
142 การเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหารองค์การ [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 54 ]
141 แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 62 ]
140 แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 77 ]
139 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 52 ]
138 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 46 ]
137 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 59 ]
136 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 56 ]
135 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 49 ]
134 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษ [ 2018-03-19 ]อ่าน:[ 58 ]
133 การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 [ 2018-03-19 ]อ่าน:[ 60 ]
132 ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 77 ]
131 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561-2562 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 57 ]
130 ยกเลิกส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมชลประทาน KPI [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 51 ]
129 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 32 ปีที่ 4 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 54 ]
128 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 53 ]
127 ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาครั้งที่ 188 นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองไทย วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 66 ]
126 ซักซ้อมแนวทางการ่างหนังสือราชการ [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 64 ]
125 ข้อมูลเขื่อนเพื่อจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซมเขื่อน/ปรับปรุง [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 96 ]
124 ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 66 ]
123 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 59 ]
122 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 68 ]
121 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 73 ]
120 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 96 ]
119 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 54 ]
118 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 56 ]
117 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา [ 2018-03-09 ]อ่าน:[ 78 ]
116 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดสูตรคนรักสุขภาพ [ 2018-03-09 ]อ่าน:[ 71 ]
115 ขอส่งวารสารส่งเสริมการเกษตร [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 60 ]
114 ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 58 ]
113 ขอจัดส่งคู่มือและเอกสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 59 ]
112 รับสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 72 ]
111 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 68 ]
110 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 77 ]
109 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 74 ]
108 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 70 ]
107 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 57 ]
106 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 78 ]
105 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 68 ]
104 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 74 ]
103 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 73 ]
102 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนล่าง [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 56 ]
101 ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 101 ]
100 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 86 ]
99 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 66 ]
98 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-02 ]อ่าน:[ 66 ]
97 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 66 ]
96 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 64 ]
95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 63 ]
94 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีำพระราชทานเพลิงศพ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 71 ]
93 การประชุมใหญ่ สมาชิก กสจ. ประจำปี 2560 [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 76 ]
92 แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 104 ]
91 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 77 ]
90 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 68 ]
89 จัดส่งหนังสือครบรอบ 100ปี สหกรณ์ [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 62 ]
88 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมสาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 65 ]
87 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 85 ]
86 ่ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561 เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล 20 ปี โครงการช่วยชาติ [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 67 ]
85 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps รุ่นที่ 14 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 78 ]
84 ขอเรียนเชิญท่านและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ Rid number1 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 89 ]
83 พิจารณาคัดเลือกเลือกข้าราชการเขารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 99 ]
82 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 83 ]
81 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 77 ]
80 ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 62 ]
79 สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 100 ]
78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง การขุดเจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผลและครั้งที่ 6 เรื่อง การวัดการเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค์ [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 85 ]
77 ขอแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2561 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 70 ]
76 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 4 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 92 ]
75 รายงานประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 65 ]
74 ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 74 ]
73 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 31 ปีที่ 4 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 61 ]
72 ขอมอบหนังสือ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2559 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 65 ]
71 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 62 ]
70 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Irrigation and Fertigation for intensive Crop Production [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 74 ]
69 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 87 ]
68 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Water Related Disaster Risk Reduction [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 77 ]
67 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 62 ]
66 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 63 ]
65 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 66 ]
64 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 64 ]
63 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 65 ]
62 แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 65 ]
61 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 68 ]
60 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 69 ]
59 โครงการพัฒนาบุคคลเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 83 ]
58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 84 ]
57 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 83 ]
56 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 64 ]
55 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 45 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 64 ]
54 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 161 ]
53 ขอชืนชมการทำงานของกรมชลประทาน [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 82 ]
52 ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ.2560 [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 64 ]
จำนวนทั้งหมด 351 ข่าว
page: 1 2 [3] 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com