สถานการณ์น้ำ (วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 47.77 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 18.03 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 34.06 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.95 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.24 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี สะพานวงแหวนรอบ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 9.90 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.96 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 2.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.83 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
355 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 43 ]
354 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 27 ]
353 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 32 ]
352 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน โดยใช้โปรแกรม water for all รองสอง [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 40 ]
351 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 34 ]
350 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายไชยฤกษ์ ลักษณโกเศศ [ 2016-04-29 ]อ่าน:[ 34 ]
349 การดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 49 ]
348 การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 74 ]
347 ขอให้พิจารณานำเสนอการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2016-04-26 ]อ่าน:[ 37 ]
346 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุขและเก่งภาษาอังกฤษ [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 53 ]
345 มารดาของนายสมศักดิ์ ไชยเวช นายช่างชลประทานชำนาญงาน ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม แผนที่) [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 63 ]
344 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 37 ]
343 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ 2016-04-22 ]อ่าน:[ 30 ]
342 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษา 1/2559 [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 32 ]
341 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ครั้งที่ 3) [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 43 ]
340 รับโอนข้าราชการ [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 59 ]
339 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ [ 2016-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
338 การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนาตามแนว พระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 39 ]
337 ขอส่งรายงานสประจำปี งบประมาณ 2557-2558 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 37 ]
336 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 26 ]
335 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 31 ]
334 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 34 ]
333 การเพิ่มเติมข้อมูลระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ [ 2016-04-20 ]อ่าน:[ 41 ]
332 ขอให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดทำรายละเอียดของงานซื้อและงานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 1 [ 2016-04-19 ]อ่าน:[ 43 ]
331 ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 34 ]
330 โปรดสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตรหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต รวมใจถวายพระพร มหาราชินีนาถ [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 31 ]
329 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2559 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 34 ]
328 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน รุ่นที่ 4 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 33 ]
327 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2560-2561 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 29 ]
326 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 35 ]
325 หลักเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 35 ]
324 การกำหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2558 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 31 ]
323 รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารองค์กร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 34 ]
322 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษารุ่นที่ 31 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 30 ]
321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 32 ]
320 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2559 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 28 ]
319 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 31 ]
318 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 [ 2016-04-18 ]อ่าน:[ 28 ]
317 การรับโอนข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 41 ]
316 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 49 ]
315 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ คลองภักดีรำไพ เป็นภาษาอังกฤษ [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 63 ]
314 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (สติ๊กเกอร์) เพื่อรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 33 ]
313 การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 33 ]
312 การคัดเลือกุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 38 ]
311 ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 29 ]
310 การจัดตลาดสินค้าเกษตร [ 2016-04-11 ]อ่าน:[ 33 ]
309 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 3 [ 2016-04-08 ]อ่าน:[ 44 ]
308 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 14 [ 2016-04-08 ]อ่าน:[ 32 ]
307 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-07 ]อ่าน:[ 62 ]
306 ขอเชิญร่วมสนับสนุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง [ 2016-04-07 ]อ่าน:[ 37 ]
305 ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-07 ]อ่าน:[ 41 ]
304 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-07 ]อ่าน:[ 45 ]
303 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน work manual การติดตามผลโครงการฝึกอบรมในรูปแบบ Online สำหรับสำนัก/กองที่เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตรของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 52 ]
302 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 35 ]
301 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57,58 [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 34 ]
300 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 34 ]
299 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 5 [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 41 ]
298 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-04-04 ]อ่าน:[ 42 ]
297 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-04-01 ]อ่าน:[ 45 ]
296 ขอส่งหนังสือกรอบแนวความคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชกำหนดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม [ 2016-04-01 ]อ่าน:[ 25 ]
295 ส่งเอกสารรายงานประจำปี 2558 [ 2016-04-01 ]อ่าน:[ 30 ]
294 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 4 [ 2016-04-01 ]อ่าน:[ 33 ]
293 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฎ ครั้งที่ 2 [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 34 ]
292 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตามภารกิจสูบน้ำ [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 46 ]
291 ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 27 ]
290 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 60 ปีที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 29 ]
289 การรับโอนข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 28 ]
288 การรับโอนข้าราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 32 ]
287 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 29 ]
286 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ [ 2016-03-31 ]อ่าน:[ 35 ]
285 ขอความอนุเคราะห์ ทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการค่าพัฒนาชุมชน [ 2016-03-30 ]อ่าน:[ 32 ]
284 การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า [ 2016-03-30 ]อ่าน:[ 27 ]
283 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A [ 2016-03-30 ]อ่าน:[ 23 ]
282 ขอความอนุเคราะห์ สั่งซื้อหนงสือ ร.5 กับกรุงสยาม [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 46 ]
281 การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 35 ]
280 การจำหน่ายสมุดโทรศัพท์ สมุดบันทึกกรมชลประทาน [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 33 ]
279 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และดูงานนิทรรศการ QZWater 16 ณ ประเทศออสเตรเลีย [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 25 ]
278 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 34 ]
277 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 32 ]
276 ส่งรายงานการประชุมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สชป.1 ครั้งที่ 1/2559 และคำสั่งแต่งตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2016-03-29 ]อ่าน:[ 49 ]
275 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 8 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 55 ]
274 ขอเรียเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 35 ]
273 Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowships to CIRDAP Member Countries (CMCs) for 2016-17 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 32 ]
272 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 28 ]
271 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture champion)ครั้งที่ 1 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 40 ]
270 ส่งเอกสาร วิชาการ เรื่อง 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 27 ]
269 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2558 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 28 ]
268 ขอส่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ไว้ใช้ในราชการ [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 31 ]
267 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-28 ]อ่าน:[ 34 ]
266 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-25 ]อ่าน:[ 50 ]
265 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-25 ]อ่าน:[ 40 ]
264 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-25 ]อ่าน:[ 43 ]
263 มาตรการประหยัดน้ำกรมชลประทาน [ 2016-03-25 ]อ่าน:[ 75 ]
262 ขอเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ.กรมชปลระทาน [ 2016-03-25 ]อ่าน:[ 42 ]
261 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรบระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [ 2016-03-24 ]อ่าน:[ 84 ]
260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และเปิดรับสมัครตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2016-03-24 ]อ่าน:[ 36 ]
259 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-24 ]อ่าน:[ 39 ]
258 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-24 ]อ่าน:[ 38 ]
257 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 [ 2016-03-23 ]อ่าน:[ 38 ]
256 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [ 2016-03-23 ]อ่าน:[ 34 ]
จำนวนทั้งหมด 555 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com