หนังสือเวียน
 
138 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 89 ]
137 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 116 ]
136 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 53 ]
135 ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 47 ]
134 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 46 ]
133 การสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 32 ]
132 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 38 ]
131 ขอส่งประกาศเจตจำนงเกียรติภูมิกระทรวงพาณิชย์ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 30 ]
130 อนุญาตการลาไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการโครงการ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 37 ]
129 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 45 ]
128 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประมเินผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 46 ]
127 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 27 ]
126 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.(พ.ศ.2560-2562) [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 33 ]
125 นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 29 ]
124 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 34 ]
123 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 39 ]
122 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 37 ]
121 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 36 ]
120 หนังสือกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 33 ]
119 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรา่บปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 31 ]
118 ขอรายชื่่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 57 ]
117 ขอความอนุเคราะห์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 40 ]
116 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 22และ MAB รุ่นที่ 16 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 35 ]
115 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 27 ]
114 ขอส่งจุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 19 ปีที่ 3 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 34 ]
113 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 48 ]
112 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ) [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 43 ]
111 ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 39 ]
110 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 31 ]
109 ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 42 ]
108 ขอความอนุเคราะห์ในกาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ) [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 53 ]
107 ขอความอนุเคราะห์นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 38 ]
106 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 54 ]
105 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 51 ]
104 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 48 ]
103 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 47 ]
102 การเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 41 ]
101 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้ากิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 44 ]
100 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart officer [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 57 ]
99 ขอข้อมูลบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 45 ]
98 การประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2559 [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 53 ]
97 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2520 [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 41 ]
96 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 32 ]
95 FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ ICC [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 36 ]
94 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 38 ]
93 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 32 ]
92 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 32 ]
91 หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 31 ]
90 ขอความเห็นชอบกำหนดรหัสเลขที่หนังสือใช้ในราชการของสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 31 ]
89 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 38 ]
88 ขอมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 34 ]
87 คัดเลือกผู้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 55 ]
86 การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 94 ]
85 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 33 ]
84 แบบประเมินค่างานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 45 ]
83 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 44 ]
82 รับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการหรือชำนาญการ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 54 ]
81 ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2560 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 54 ]
80 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 48 ]
79 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 6-8 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 52 ]
78 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 39 ]
77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 43 ]
76 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 70 ปีที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 36 ]
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 63 ]
74 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 34 ]
73 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 41 ]
72 การปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail กรมชลประทาน [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 43 ]
71 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 37 ]
70 แนวทางการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 50 ]
69 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ GNSS: the forefront of thailand 4.0 and economic growth [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 34 ]
68 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 39 ]
67 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 42 ]
66 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการ [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 48 ]
65 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 8 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 41 ]
64 รับสมัครหัวหน้าอุทกวิทยา Chief Hydrologist [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 51 ]
63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English communication workshop รุ่นที่ 2-3 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 50 ]
62 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 47 ]
61 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 36 ]
60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ [ 2017-01-30 ]อ่าน:[ 77 ]
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 63 ]
58 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 51 ]
57 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 52 ]
56 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 44 ]
55 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [ 2017-01-26 ]อ่าน:[ 50 ]
54 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 72 ]
53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 37 ]
52 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 61 ]
51 ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 41 ]
50 หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 46 ]
49 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 45 ]
48 ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ [ 2017-01-20 ]อ่าน:[ 46 ]
47 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 56 ]
46 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 48 ]
45 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 48 ]
44 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 47 ]
43 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 39 ]
42 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 66 ]
41 มารดาของนายภาณุกิจ ดิษพึ่ง อดีตผู้อำนวยการสำนันกงานชลประทานที่ 10 ถึงแก่กรรม [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 33 ]
40 คุณแม่วรรณา ดิษพิ่ง มารดาของ นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง อดีต ผส.ชป.10 ถึงแก่กรรม [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 53 ]
39 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 18 ปีที่ 2 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 45 ]
จำนวนทั้งหมด 338 ข่าว
page: 1 2 [3] 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com