สถานการณ์น้ำ (วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 132.59 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 50.03 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 85.98 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 32.69 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 46.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.53 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี P.103 (สะพานวงแหวนรอบ 3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณ 56.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.90 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 34.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.01 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
610 แจ้งวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Placement test [ 2016-07-21 ]อ่าน:[ 33 ]
609 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 29 ]
608 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฎาคม 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 26 ]
607 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนา [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 32 ]
606 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 25 ]
605 ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 21 ]
604 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 46 ]
603 ขอเชิญร่วมการสัมมนาผู้บริหาร หัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 36 ]
602 ขอส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559 [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 29 ]
601 รายงานผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 32 ]
600 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 28 ]
599 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 29 ]
598 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท M.B.A. คณะบริหารธุรกิจ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 29 ]
597 ขอแจ้งปิดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมจีบ และขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 42 ]
596 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 3 [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 39 ]
595 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 37 ]
594 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 29 ]
593 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 35 ]
592 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 64 ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 22 ]
591 การขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 26 ]
590 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 29 ]
589 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 35 ]
588 ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 30 ]
587 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นภาษาอังกฤษ [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 37 ]
586 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Thematic Session ภายใต้การประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 52 The52nd Annual Session [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 27 ]
585 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างเข้าที่พักสงฆ์ [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 27 ]
584 หนังสือประกาศในโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 25 ]
583 ขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 31 ]
582 ขอความร่วมมืองดจัดการประชุม และการสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมภายในหน่วยงานในวันออกเสียงประชามติ [ 2016-07-11 ]อ่าน:[ 32 ]
581 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 [ 2016-07-11 ]อ่าน:[ 23 ]
580 แจ้งคำสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 45 ]
579 ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 34 ]
578 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 24 ]
577 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 22 ]
576 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 23 ]
575 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 27 ]
574 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 28 ]
573 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 23 ]
572 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 3 [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 47 ]
571 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบสานสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 46 ]
570 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 25 ]
569 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 28 ]
568 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 32 ]
567 ขอส่งรายงานประจำปี 2558 Annual Report 2015 [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 26 ]
566 ซ้อมความเข้าใจกรณีใช้หลักฐานการเบิกจ่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 23 ]
565 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 24 ]
564 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 26 ]
563 การจัดทำสรุปการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558) [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 25 ]
562 โครงการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 27 ]
561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำขนมจีบ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 38 ]
560 การบันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 35 ]
559 กรมประมง ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 2016-07-05 ]อ่าน:[ 41 ]
558 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 13-20 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ [ 2016-07-05 ]อ่าน:[ 30 ]
557 การศึกษาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2016-07-04 ]อ่าน:[ 72 ]
556 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 [ 2016-07-04 ]อ่าน:[ 21 ]
555 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ [ 2016-07-01 ]อ่าน:[ 44 ]
554 ขอเชิญประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 [ 2016-07-01 ]อ่าน:[ 47 ]
553 ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2558 [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 32 ]
552 เรียนเชิญเข้าร่วมงาน ปรับเพื่อเปลี่ยน ปรับวิธีคิด ปลดล็อค ศักยภาพ เปลี่ยน สู่ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์องค์กรอย่างยั่งยืน [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 32 ]
551 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 45 ]
550 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 28 ]
549 ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality conference&The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 26 ]
548 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 63 ปีที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 22 ]
547 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ 2016-06-30 ]อ่าน:[ 24 ]
546 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ [ 2016-06-29 ]อ่าน:[ 32 ]
545 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการ [ 2016-06-28 ]อ่าน:[ 36 ]
544 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโยคะประกอบเพลง [ 2016-06-28 ]อ่าน:[ 27 ]
543 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ [ 2016-06-28 ]อ่าน:[ 22 ]
542 มารดาของนายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) ถึงแก่กรรม [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 38 ]
541 Training course on Pump Technology for Flood Control: Essentials and Applications of Pump [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 36 ]
540 ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิชาการครั้งที่ 167 คลายปมเหมืองทอง ปิดหรือเปิดดี [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 26 ]
539 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย.58) [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 25 ]
538 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 46 ]
537 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของไทยเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 31 ]
536 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ 2016-06-27 ]อ่าน:[ 28 ]
535 มารดาของนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 85 ]
534 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทบ.42) [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 53 ]
533 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ปพ.1:บ/ฉ) [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 32 ]
532 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 27 ]
531 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 40 ]
530 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 1-5 [ 2016-06-23 ]อ่าน:[ 35 ]
529 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่าน เครือข่าย กรมชลประทาน Network file service:NFS [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 41 ]
528 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา International Big Data Conference หัวข้อ EGA Calls for Idea:Global Trends and Impacts of big data for Digital Govenmment [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 29 ]
527 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ SYNTHESIZER [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 57 ]
526 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 29 ]
525 แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล การจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 33 ]
524 ขอประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 37 ]
523 ขออนุญาตทำการนัดหมายเพื่อทำการนำเสนอข้อมูล แนะนำบริการต่างๆ ของรีสอร์ท [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 29 ]
522 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2016-06-22 ]อ่าน:[ 33 ]
521 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (เมษายน-ธันวาคม 2558) จำนวน 3 เล่ม [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 27 ]
520 นำส่งรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ เล่มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 27 ]
519 ขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2558 [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 30 ]
518 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 41 ]
517 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 25 ]
516 ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 28 ]
515 กรมปศุสัต์ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ได้นำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เรียบร้อยแล้ว [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 31 ]
514 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 31 ]
513 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสอบถาม เรื่อง โครงการแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan) [ 2016-06-21 ]อ่าน:[ 21 ]
512 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ สชป.1 ครั้งที่ 1/2559 [ 2016-06-20 ]อ่าน:[ 64 ]
511 การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer [ 2016-06-20 ]อ่าน:[ 54 ]
จำนวนทั้งหมด 810 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com