สถานการณ์น้ำ (วันที่12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 61.95 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 23.38 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31.75 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.07 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.44 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.71 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 0.80 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.05 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
399 ขอเปลี่ยน E-Mail Address เพื่อการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 129 ]
398 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในจุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 103 ]
397 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 114 ]
396 ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 7 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 89 ]
395 รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯ เล่มไตรมาสที่ 4 ปี 2557 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 98 ]
394 ข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรี [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 103 ]
393 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง GIS&Database Specialist [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 98 ]
392 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 108 ]
391 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558 [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 88 ]
390 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 100 ]
389 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง [ 2015-02-05 ]อ่าน:[ 114 ]
388 แจ้งสิทธิพิเศษในการค้ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโบาย คสช. [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 93 ]
387 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 97 ]
386 ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 104 ]
385 การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) [ 2015-02-04 ]อ่าน:[ 191 ]
384 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 220 ]
383 หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 219 ]
382 บิดาของนางปราณี กองงาม ถึงแก่กรรม [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 158 ]
381 แจ้งสิทธิพิเศษในการค้่ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโบาย คสช. [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 85 ]
380 ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 100 ]
379 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 117 ]
378 ขอจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 [ 2015-02-03 ]อ่าน:[ 95 ]
377 ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 3 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 152 ]
376 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 164 ]
375 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2557 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 122 ]
374 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบสวัสดิการภายในกรมชลประทาน [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 232 ]
373 คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-02-02 ]อ่าน:[ 101 ]
372 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 136 ]
371 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 108 ]
370 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 102 ]
369 แบบรายงานระบบควบคุมภายใน [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 280 ]
368 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 168 ]
367 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 91 ]
366 ขอเชิญประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 [ 2015-01-30 ]อ่าน:[ 149 ]
365 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 99 ]
364 การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 98 ]
363 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 2015-01-29 ]อ่าน:[ 96 ]
362 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 174 ]
361 ขอเชิญหน่วยงานทางการเกษตรเข้าร่วมงาน Agritechnica 2015 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 100 ]
360 มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 138 ]
359 มารดา นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร อดีต ผชช.บน. ถึงแก่กรรม [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 176 ]
358 การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 140 ]
357 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 85 ]
356 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 119 ]
355 ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 102 ]
354 การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 2015-01-28 ]อ่าน:[ 88 ]
353 ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ของกรมชลประทาน [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 176 ]
352 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 161 ]
351 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 198 ]
350 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 166 ]
349 ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 137 ]
348 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 148 ]
347 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 112 ]
346 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์บิน อับดุล อาชีช อัล ชาอูด กษัตริย์องค์ ที่ 6 แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สวรรคต [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 99 ]
345 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 [ 2015-01-26 ]อ่าน:[ 225 ]
344 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 129 ]
343 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 145 ]
342 บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 109 ]
341 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 100 ]
340 การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 114 ]
339 พลเอกธนพล บุณโยปัษฏัมภ์ สามีของนางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ อดีดผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีถึงแก่กรรม [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 183 ]
338 เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 120 ]
337 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 102 ]
336 การจัดทำสมุดบันทึกและสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 346 ]
335 ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 90 ]
334 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 107 ]
333 ขอส่งหนังสือ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 134 ]
332 ขอมอบหนังสือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 101 ]
331 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 109 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 46 ปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 2015-01-16 ]อ่าน:[ 106 ]
329 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) [ 2015-01-15 ]อ่าน:[ 227 ]
328 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 105 ]
327 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 114 ]
326 โครงการเรียนภาษาอังกฤษ online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 129 ]
325 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 293 ]
324 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 108 ]
323 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 193 ]
322 ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (จังหวัดตรัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 114 ]
321 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 97 ]
320 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ประจำปี 2558 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 109 ]
319 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557) [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 109 ]
318 ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 133 ]
317 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 137 ]
316 ส่งหนังสือ 6 ปี ก.พ.ค. ก่อสร้างฐาน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 105 ]
315 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ International conference on Research for social Devotion In Commemoration for the 50 th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 112 ]
314 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 134 ]
313 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2015-01-08 ]อ่าน:[ 126 ]
312 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ [ 2015-01-08 ]อ่าน:[ 116 ]
311 ขอเชิญประชุมการบูรณาการการเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 145 ]
310 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 117 ]
309 การประเมินผลสำเร็จของรัฐบาล [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 116 ]
308 การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 154 ]
307 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 144 ]
306 การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 285 ]
305 ด่วนที่สุด! การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ ของสำนักชลประทานที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 458 ]
304 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2558 (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง) [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 163 ]
303 ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพ์ [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 148 ]
302 ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.57 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 109 ]
301 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2456 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 133 ]
300 การเผยแพร่หนังสือ รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green judges) ปี 2556 วิชาพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 221 ]
จำนวนทั้งหมด 599 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com