สถานการณ์น้ำ (วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 187.902 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 70.91 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 47.640 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 18.11 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.06 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 9.50 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.55 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
62 การประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 29 ]
61 ขอแก้วันสัมมนา [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 32 ]
60 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2557 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 31 ]
59 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 41 ]
58 มารดาของนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ (ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1) ถึงแก่กรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 83 ]
57 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก [ 2014-10-18 ]อ่าน:[ 60 ]
56 ขอเชิญประชุมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) [ 2014-10-17 ]อ่าน:[ 73 ]
55 เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลอินเดีย [ 2014-10-16 ]อ่าน:[ 56 ]
54 แจ้งการเปลี่ยนชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [ 2014-10-16 ]อ่าน:[ 40 ]
53 ขอความอนเคราะห์จำหน่ายดอกประตูแดง สัญลักษณ์ตำรวจผู้เสียสละ [ 2014-10-16 ]อ่าน:[ 47 ]
52 มอบหนังสือ king in my heart 1 เล่ม ฟรี และขอเชิญข้าราชการ พนักงานร่วมสั่งจองในราคาพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติและมอบเป็นของขวัญวันสำคัญหรือวันปีใหม่ที่กำลงจะมาถึง รายได้ทั้งหมดไว้ช่วยเหลือสัตว์ [ 2014-10-16 ]อ่าน:[ 42 ]
51 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 2014-10-15 ]อ่าน:[ 62 ]
50 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2014-10-15 ]อ่าน:[ 65 ]
49 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 2014-10-14 ]อ่าน:[ 39 ]
48 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 2014-10-14 ]อ่าน:[ 69 ]
47 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ [ 2014-10-14 ]อ่าน:[ 125 ]
46 การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย - ช่องจุ๊บโกกี จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา [ 2014-10-14 ]อ่าน:[ 50 ]
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (TSAE 2015) [ 2014-10-14 ]อ่าน:[ 72 ]
44 ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 2014-10-13 ]อ่าน:[ 54 ]
43 แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 9 [ 2014-10-13 ]อ่าน:[ 61 ]
42 แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 8 [ 2014-10-13 ]อ่าน:[ 67 ]
41 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) [ 2014-10-13 ]อ่าน:[ 43 ]
40 ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-10-10 ]อ่าน:[ 40 ]
39 สรุปผลโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภาคใต้ประชาคมอาเซียน [ 2014-10-10 ]อ่าน:[ 32 ]
38 การเตรียมการรับเสด็จฯ [ 2014-10-10 ]อ่าน:[ 83 ]
37 การทบทวนและแจ้งยืนยันรายชื่อผู้แทนสำนัก/กองเพื่อแต่งตั้งเป็นทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2558 [ 2014-10-10 ]อ่าน:[ 59 ]
36 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดสินใจเชิงพื้นที่ [ 2014-10-10 ]อ่าน:[ 55 ]
35 การเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 2014-10-09 ]อ่าน:[ 75 ]
34 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) [ 2014-10-09 ]อ่าน:[ 48 ]
33 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 2 [ 2014-10-09 ]อ่าน:[ 45 ]
32 แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 5 [ 2014-10-09 ]อ่าน:[ 61 ]
31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง database Manager [ 2014-10-09 ]อ่าน:[ 47 ]
30 บิดาของ นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 4 ถึงแก่กรรม [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 56 ]
29 ซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556 [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 45 ]
28 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความมั่นคงสู่ชีวิตที่มั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 34 ]
27 การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 39 ]
26 แจ้งเร่งจัดส่งประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 72 ]
25 ขอเชิญประชุมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 69 ]
24 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 42 ]
23 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย [ 2014-10-08 ]อ่าน:[ 59 ]
22 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 56 ]
21 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 42 ]
20 ขอส่งหนังสือวารสารบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับ 90 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2557 [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 43 ]
19 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 (สทอภ.) [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 49 ]
18 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 52 ]
17 ขอส่งวารสารยุติธรรม Advanced ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557 [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 47 ]
16 ขอมอบหนังสือ แนวทางการปฏิบัติราชการคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2556 [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 41 ]
15 ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส2 : เมษายน-มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เล่ม [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 33 ]
14 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [ 2014-10-07 ]อ่าน:[ 47 ]
13 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2014-10-06 ]อ่าน:[ 61 ]
12 การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี [ 2014-10-06 ]อ่าน:[ 58 ]
11 การสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น ประจำปี 2558 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 51 ]
10 ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 64 ]
9 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 56 ]
8 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร การประดิษฐ์โคมไฟจิ๊กซอว์ [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 77 ]
7 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 67 ]
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอนแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 127 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 47 ]
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) พ..2555-2556 ผ่านทางเว็บไซต์ [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 66 ]
3 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-10-03 ]อ่าน:[ 42 ]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2557-30 กันยายน 2557) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 2014-10-02 ]อ่าน:[ 140 ]
1 วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน web online [ 2014-10-01 ]อ่าน:[ 63 ]
จำนวนทั้งหมด 262 ข่าว
page: 1 2 [3]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com