สถานการณ์น้ำ (วันที่ 02 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 154.726 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 58.39 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 154.726 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 58.39 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 9.15 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.21 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.58 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.74 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
252 ขอส่งหนังสือ [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 32 ]
251 ขอสนับสนุนการตั้งมูลนิธิ จำนูญ ฐิตะฐาน [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 30 ]
250 ยกเลิกระเบียบแสดงผลเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 31 ]
249 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 41 ]
248 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 31 ]
247 กำหนดการฌาปนกิจศพมารดาของนางอรทัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2014-12-11 ]อ่าน:[ 45 ]
246 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 [ 2014-12-09 ]อ่าน:[ 81 ]
245 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการ เล่มที่ 1 [ 2014-12-09 ]อ่าน:[ 60 ]
244 โครงการวาดภาพในหลวงและโครงการพระราชดำริขนาดใหญ่ที่สุดในโลก [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 51 ]
243 การจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรตวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 51 ]
242 การจัดทำโครงการ ทศพิธธรรมราชา [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 53 ]
241 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 64 ]
240 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 57 ]
239 แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 57 ]
238 ด่วนที่สุด! ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ตามมาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-12-08 ]อ่าน:[ 167 ]
237 ขอมอบหนังสือ 50 ปี โยธา มข.แห่งนวัตกรรมวิศวกรรมโยธาสู่ความเป็นอาเซียน [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 48 ]
236 รายงานประจำปี 2556 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 57 ]
235 การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 65 ]
234 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 34 ]
233 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ โค้งสุดท้ายกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 38 ]
232 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 34 ]
231 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 31 ]
230 เชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 แก่ผู้มีสิทธิในจังหวัด [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 30 ]
229 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ทาง website กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2014-12-04 ]อ่าน:[ 49 ]
228 มารดานายกาญจน์ หมวกกุล ผอ.คบ. น้ำอุน (นางบุญนาค หมวกกุล ถึงแก่กรรม) [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 65 ]
227 ขอเชิญชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 45 ]
226 ขออนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก ปี 2558 [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 79 ]
225 การจัดทำโครงการ ทศพิธรรมราชา [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 40 ]
224 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 56 ]
223 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กนักเรียนภาคชนบท [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 43 ]
222 ขอส่งวารสารข่าว [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 33 ]
221 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจตรา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2557 [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 36 ]
220 การใช้ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติราชการ [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 68 ]
219 แบบสอบถามข้อมูลโครงการ ตามองค์ประกอบที่ 1-8 ของเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 103 ]
218 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ในการลงนามหนังสือนำส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 57 ]
217 ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 73 ]
216 แจ้งขอหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ [ 2014-12-03 ]อ่าน:[ 62 ]
215 การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการพลัดดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย [ 2014-12-01 ]อ่าน:[ 62 ]
214 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 2014-12-01 ]อ่าน:[ 70 ]
213 ประชาสัมพันธ์ รับผลงานภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย [ 2014-12-01 ]อ่าน:[ 40 ]
212 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท [ 2014-11-28 ]อ่าน:[ 33 ]
211 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค.58 [ 2014-11-28 ]อ่าน:[ 41 ]
210 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 2014-11-28 ]อ่าน:[ 53 ]
209 การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง [ 2014-11-28 ]อ่าน:[ 60 ]
208 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 [ 2014-11-28 ]อ่าน:[ 50 ]
207 ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2014-11-27 ]อ่าน:[ 63 ]
206 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง อาเซียน+3+6 (RCEP) ผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐและเอกสาร [ 2014-11-26 ]อ่าน:[ 75 ]
205 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกวิชาชีพ Work & Travel [ 2014-11-25 ]อ่าน:[ 43 ]
204 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 [ 2014-11-25 ]อ่าน:[ 83 ]
203 การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง [ 2014-11-25 ]อ่าน:[ 145 ]
202 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 117 ]
201 ขอเชิญผู้มีความสามารถในกีฬาหมากกระดานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในกรมฯ [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 43 ]
200 คุณแม่สมจิต พงศ์สุทธิยากร มารดาของนายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร ถึงแก่กรรม [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 137 ]
199 รับสมัครนักกีฬาปาเป้า เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2557 [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 69 ]
198 ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 44 ]
197 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ THA 2015 International Conference on Climate Change and Water and Environment Management in Monsoon Asia [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 43 ]
196 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 52 ]
195 เรียนเชิญเข้าร่วมกาประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25 (5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 55 ]
194 ขอเชิญเข้าประชุม International conference expedite asia to be free from asbestos hazard global scientific and social evidence วันที่ 24-25 พ.ย.57 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราเทวี กทม [ 2014-11-24 ]อ่าน:[ 61 ]
193 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและซ้อมความเข้าใจเกียวกับแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามมาตรการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-11-21 ]อ่าน:[ 83 ]
192 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 [ 2014-11-21 ]อ่าน:[ 68 ]
191 การขับขี่ยานพาหนะของทางราชการ [ 2014-11-21 ]อ่าน:[ 102 ]
190 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-11-21 ]อ่าน:[ 57 ]
189 การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน กรมชลประทาน 2557 (รับสมัครนักกีฬา) [ 2014-11-20 ]อ่าน:[ 97 ]
188 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 44 ปีที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 2014-11-20 ]อ่าน:[ 38 ]
187 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 [ 2014-11-20 ]อ่าน:[ 54 ]
186 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "งานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 11" [ 2014-11-20 ]อ่าน:[ 66 ]
185 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปี 2558 [ 2014-11-19 ]อ่าน:[ 105 ]
184 การแต่งกายเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา 2557 [ 2014-11-19 ]อ่าน:[ 119 ]
183 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 147 ]
182 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 62 ]
181 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์การ และกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 54 ]
180 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 40 ]
179 ขอความร่วมมือสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 46 ]
178 การส่งมอบภาระกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดิน [ 2014-11-18 ]อ่าน:[ 46 ]
177 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ นายช่างกลโครงการ รุ่น 2 [ 2014-11-17 ]อ่าน:[ 64 ]
176 ขอส่งเอกสารสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศปี 2556 [ 2014-11-17 ]อ่าน:[ 39 ]
175 ขอบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร [ 2014-11-17 ]อ่าน:[ 58 ]
174 ขอเชิญส่งข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 16 (แก้ไขกำหนดการรับสมัคร) [ 2014-11-17 ]อ่าน:[ 53 ]
173 ขอเชิญประชุมเรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online [ 2014-11-14 ]อ่าน:[ 76 ]
172 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ [ 2014-11-14 ]อ่าน:[ 72 ]
171 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 2014-11-14 ]อ่าน:[ 47 ]
170 การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ชลประทานเกมส์ 2557 [ 2014-11-14 ]อ่าน:[ 207 ]
169 เปลี่ยนหมายเลขโทรสารระบบ vpn [ 2014-11-14 ]อ่าน:[ 50 ]
168 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2556 [ 2014-11-13 ]อ่าน:[ 78 ]
167 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ รักพ่อ [ 2014-11-13 ]อ่าน:[ 227 ]
166 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) [ 2014-11-13 ]อ่าน:[ 47 ]
165 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2014-11-13 ]อ่าน:[ 45 ]
164 โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยี การรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-11-12 ]อ่าน:[ 142 ]
163 ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการการชลประทาน [ 2014-11-12 ]อ่าน:[ 75 ]
162 สรุปผลการเข้าร่วมตรวจสภาพต่าง ๆ ห้วยแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 69 ]
161 ขอส่งจดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 จำนวน 4 ฉบับ [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 49 ]
160 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 49 ]
159 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 41 ]
158 ขอมอบวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมย-มิย57) [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 50 ]
157 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [ 2014-11-11 ]อ่าน:[ 45 ]
156 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 73 ]
155 ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2556 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 50 ]
154 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 47 ]
153 ขอส่งหนังสือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2556 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 51 ]
จำนวนทั้งหมด 452 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com