สถานการณ์น้ำ (วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 149.968 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 56.59 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 87.407 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 33.23 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1(สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 13.90 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.23 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.70 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
321 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย [ 2014-01-22 ]อ่าน:[ 29 ]
320 การขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร [ 2014-01-22 ]อ่าน:[ 29 ]
319 เชิญชวนสนับสนุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ราชนครินทรานิทรรศน์ 9 ทศวรรษ พระดำรัสสร้างคน [ 2014-01-22 ]อ่าน:[ 40 ]
318 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิธีคิดกระบวนระบบ System thinking [ 2014-01-21 ]อ่าน:[ 80 ]
317 แนวทางการดำเนินการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี [ 2014-01-17 ]อ่าน:[ 70 ]
316 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557) [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 180 ]
315 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 54 ]
314 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 66 ]
313 ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 37 ]
312 ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติสำหรับงานวิจัยรุ่นที่ 2 [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 51 ]
311 นางภาย แซ่ลิ้ม มารดานายสุวัฒน์ เพทอารักษ์ เลขาธิการ ปกร.ถึงแก่กรรม [ 2014-01-15 ]อ่าน:[ 63 ]
310 การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 [ 2014-01-14 ]อ่าน:[ 47 ]
309 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ [ 2014-01-14 ]อ่าน:[ 49 ]
308 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล Human Resource Management [ 2014-01-14 ]อ่าน:[ 63 ]
307 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ [ 2014-01-14 ]อ่าน:[ 58 ]
306 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค [ 2014-01-13 ]อ่าน:[ 46 ]
305 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-01-13 ]อ่าน:[ 46 ]
304 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) [ 2014-01-13 ]อ่าน:[ 38 ]
303 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ [ 2014-01-13 ]อ่าน:[ 52 ]
302 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2014-01-10 ]อ่าน:[ 61 ]
301 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2014-01-10 ]อ่าน:[ 43 ]
300 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ [ 2014-01-10 ]อ่าน:[ 34 ]
299 มารดานายสุนทร คำศรีเมือง ถึงแก่กรรม [ 2014-01-09 ]อ่าน:[ 58 ]
298 ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำราคากลาง บริหารสัญญาและควบคุมงานด้านเครื่องกล [ 2014-01-09 ]อ่าน:[ 44 ]
297 สาส์นปีใหม่...จากใจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 59 ]
296 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 39 ]
295 เชิญร่วมงานทำบุญงานเททองหล่อองค์หลวงพุทธโสธรจำลอง [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 49 ]
294 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 37 ]
293 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 36 ]
292 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการโครงการฯ และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [ 2014-01-08 ]อ่าน:[ 99 ]
291 การจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายฯ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ [ 2014-01-07 ]อ่าน:[ 46 ]
290 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Englist for Preparing Leadership รุ่นที่ 2 [ 2014-01-07 ]อ่าน:[ 62 ]
289 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-01-06 ]อ่าน:[ 49 ]
288 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 2014-01-06 ]อ่าน:[ 60 ]
287 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง, เหรียญกษปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [ 2014-01-06 ]อ่าน:[ 49 ]
286 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 [ 2014-01-06 ]อ่าน:[ 37 ]
285 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ [ 2014-01-03 ]อ่าน:[ 85 ]
284 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556) [ 2014-01-03 ]อ่าน:[ 79 ]
283 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราฏร [ 2013-12-27 ]อ่าน:[ 53 ]
282 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราฏร [ 2013-12-27 ]อ่าน:[ 69 ]
281 ขอส่งหนังสือ รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2555 [ 2013-12-27 ]อ่าน:[ 65 ]
280 แจ้งเพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online [ 2013-12-27 ]อ่าน:[ 89 ]
279 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2554 [ 2013-12-26 ]อ่าน:[ 86 ]
278 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ประจำเดือน ต.ค.56 [ 2013-12-26 ]อ่าน:[ 47 ]
277 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ [ 2013-12-26 ]อ่าน:[ 81 ]
276 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 49 ]
275 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 42 ]
274 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 109 ]
273 การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 49 ]
272 ขอส่งหนังสือสถิติจัดหางาน [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 42 ]
271 ขอส่งเอกสาร รายงานการสำรวจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2556 [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 39 ]
270 ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2555 [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 42 ]
269 ขอส่งหนังสือสถิติกรมป่าไม้ปี 2555 [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 41 ]
268 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อหนังสือ คมคำคมคิด ชีวิตเปลี่ยนได้ [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 71 ]
267 ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 55 [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 37 ]
266 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 46 ]
265 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ้าน [ 2013-12-24 ]อ่าน:[ 45 ]
264 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 2013-12-20 ]อ่าน:[ 50 ]
263 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง, เหรียญกษปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [ 2013-12-20 ]อ่าน:[ 173 ]
262 ขอความอนุเคราะห์ของขวัญเด็กประจำปี 2557 [ 2013-12-20 ]อ่าน:[ 54 ]
261 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online [ 2013-12-19 ]อ่าน:[ 69 ]
260 แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานและการแก้ไขปัญหาพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ [ 2013-12-19 ]อ่าน:[ 88 ]
259 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2013-12-19 ]อ่าน:[ 43 ]
258 ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 10/2556) [ 2013-12-19 ]อ่าน:[ 42 ]
257 ขอความอนุเคราะห์ห้องทำงาน 02.17 (ห้อง วญช.ผค. (เดิม) เป็นที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายช่วยอำนวยการฯ [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 51 ]
256 ขอเปลี่ยนสถานที่ติดต่อราชการของสำนักชลประทานที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 65 ]
255 เว็บบอร์ดของกองการเงินและบัญชี [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 68 ]
254 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 91 ]
253 ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2556 [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 47 ]
252 พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 66 ]
251 ขอให้ดำเนินการปกป้องสถานที่ราชการ [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 74 ]
250 นายพีระพงศ์ ประกอบทรัพย์ บิดานายชัพพาคม ประกอบทรัพย์ เสียชีวิต [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 103 ]
249 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Englist for Preparing Leadership [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 49 ]
248 ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 [ 2013-12-18 ]อ่าน:[ 100 ]
247 การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2557 และแนวปฏิบัติการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557 [ 2013-12-17 ]อ่าน:[ 488 ]
246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 2013-12-17 ]อ่าน:[ 53 ]
245 ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 47 [ 2013-12-17 ]อ่าน:[ 62 ]
244 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 17 ม.ค.57 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ [ 2013-12-17 ]อ่าน:[ 50 ]
243 ขอส่งคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2013-12-16 ]อ่าน:[ 97 ]
242 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้น [ 2013-12-16 ]อ่าน:[ 124 ]
241 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 109 ]
240 ประกาศ TOR ไม่ได้ระบุเงื่อนไขให้นำตัวอย่างท่อ EPES มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง แต่ประกาศประกวดราคากลับระบุเงื่อนไขไว้ [ 2013-12-13 ]อ่าน:[ 156 ]
239 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชลกรคัพ ครั้งที่ 4 [ 2013-12-13 ]อ่าน:[ 88 ]
238 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2557 [ 2013-12-12 ]อ่าน:[ 71 ]
237 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) [ 2013-12-11 ]อ่าน:[ 81 ]
236 เชิญประชุมเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมชลประทาน [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 105 ]
235 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2555 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 60 ]
234 ขอมอบหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว. [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 63 ]
233 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 58 ]
232 ส่งรายงานประจำปี 2555 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และหนังสือรวมความเห็นและขอเสนอแนะ [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 56 ]
231 ขอส่งหนังสือผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 47 ]
230 ขอแจ้งรายชื่อและลายมือผู้มีอำนาจลงนามรับครุภัณฑ์และวัสดุ [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 55 ]
229 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ห้อง ผชช.ชป.11 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 55 ]
228 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 62 ]
227 ขอเชิญเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 59 ]
226 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 65 ]
225 การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 54 ]
224 คัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประธาน [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 53 ]
223 ขอส่งโครงการประสานงานและที่ทำงานชั่วคราว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 76 ]
222 การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 2013-12-09 ]อ่าน:[ 97 ]
จำนวนทั้งหมด 521 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com