สถานการณ์น้ำ (วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 52.814ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 19.93 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31.968 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.16 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 6.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.25 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 8.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.60 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
707 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558 [ 2015-05-21 ]อ่าน:[ 32 ]
706 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-05-21 ]อ่าน:[ 30 ]
705 รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2015-05-21 ]อ่าน:[ 37 ]
704 ขอมอบวารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 2015-05-21 ]อ่าน:[ 27 ]
703 ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของภาพพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ และการแถลงข่าว บอกย้ำอีกที 60 ปี รศ. ปาฐกถาในวัน 26 พ.ค.58 เวลา 10.00-11.30 น. และแถลงข่าวเวลา 11.30-12.00 น. [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 35 ]
702 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 MWA Innovation Awards 2015 นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 30 ]
701 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล และเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 25 ]
700 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 27 ]
699 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 31 ]
698 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัย [ 2015-05-20 ]อ่าน:[ 29 ]
697 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมทบทุนมูลนิธิ โดยการขอสถานที่ติดตั้งเครื่องถวายพระพรออนไลน์ [ 2015-05-19 ]อ่าน:[ 27 ]
696 นายบุญต่อ ไชยพานิช ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2015-05-19 ]อ่าน:[ 44 ]
695 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับ 12 ประจำเดือนเมษายน [ 2015-05-18 ]อ่าน:[ 27 ]
694 ขอเลื่อนการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [ 2015-05-18 ]อ่าน:[ 52 ]
693 หนังสือผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-05-18 ]อ่าน:[ 33 ]
692 ขอเชิญชวนเข้าร่วมทัศนศึกษาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) [ 2015-05-18 ]อ่าน:[ 41 ]
691 ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 56 ]
690 ส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Workshop on change Management in the Public Sector [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 29 ]
689 การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายห้วยละห้า [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 40 ]
688 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 31 ]
687 ขอเสนอบริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและบริการอื่นๆ [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 35 ]
686 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 24 ]
685 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 24 ]
684 ขอส่งแผ่นพับแนะนำการใช้งาน ระบสารสนเทศด้านสังคม [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 24 ]
683 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 2015-05-15 ]อ่าน:[ 23 ]
682 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Undo) [ 2015-05-14 ]อ่าน:[ 36 ]
681 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-05-14 ]อ่าน:[ 32 ]
680 รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2015-05-14 ]อ่าน:[ 33 ]
679 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง [ 2015-05-14 ]อ่าน:[ 56 ]
678 ขอเลื่อนการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [ 2015-05-12 ]อ่าน:[ 58 ]
677 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 2 [ 2015-05-12 ]อ่าน:[ 42 ]
676 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 2015-05-12 ]อ่าน:[ 20 ]
675 ขอเชิญประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [ 2015-05-11 ]อ่าน:[ 66 ]
674 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 32 ]
673 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2015-05-08 ]อ่าน:[ 37 ]
672 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-05-08 ]อ่าน:[ 26 ]
671 ขอจัดส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเล่มที่ 3368 ถึง 3388 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงมีนาคม 2558 [ 2015-05-08 ]อ่าน:[ 24 ]
670 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชลประทานและอาสาสมัครชลประทานเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 39 ]
669 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 31 ]
668 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 28 ]
667 ขอมอบหนังสือ กฎหมายจักรวาล เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด และมอบแผ่น DVD เพื่อความปรองดองสร้างความรัก ความสมัคคี ของคนในชาติ [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 30 ]
666 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 40 ]
665 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 สภาพัฒนาการเมือง [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 25 ]
664 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 40 ]
663 ส่งเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556 [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 26 ]
662 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินและบัญชี [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 55 ]
661 ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 [ 2015-05-07 ]อ่าน:[ 30 ]
660 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.5 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 [ 2015-05-01 ]อ่าน:[ 30 ]
659 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เดือนมีนาคม-เมษยน 2558 [ 2015-05-01 ]อ่าน:[ 39 ]
658 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 43 ]
657 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 40 ]
656 ขอให้สำรวจครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 74 ]
655 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN forum ครั้งที่ 10 "อาเซียน ไทย ปละ มหาอำนาจ ในยุคแห่งการปฎิรูป" [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 40 ]
654 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก TPP และความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรบ [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 43 ]
653 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 33 ]
652 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับโอนข้าราชการ [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 51 ]
651 กำหนดการประชุมทบทวน Template การวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการที่เหมาะสมกับกรมชลประทาน [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 65 ]
650 ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ Essential eames ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20 [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 37 ]
649 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 66 ]
648 บิดาของนายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ถึงแก่กรรม [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 39 ]
647 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (ตำแหน่งว่าง) [ 2015-04-30 ]อ่าน:[ 42 ]
646 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 [ 2015-04-29 ]อ่าน:[ 34 ]
645 ขอส่งประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2015-04-28 ]อ่าน:[ 50 ]
644 ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ [ 2015-04-28 ]อ่าน:[ 41 ]
643 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Phylogenetics Tree Reconstruction รุ่นที่ 5 [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 47 ]
642 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 3" [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 35 ]
641 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 31 ]
640 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 48 ]
639 ขอส่งข้อมมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ ๙ ปีที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 40 ]
638 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GRMIS Terminal [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 41 ]
637 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 45 ]
636 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 45 ]
635 นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4 [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 36 ]
634 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 45 ]
633 นายทัศนัย บัวระหงษ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 80 ]
632 ขอเชิญชวนร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 44 ]
631 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 38 ]
630 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 107 ]
629 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธี สระเกล้าน้ำดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน และพิธีทำบุญอาคาร ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 109 ]
628 เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 38 ]
627 ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน ฉลองครบ 100 ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 40 ]
626 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามโครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 60 ]
625 ขอความร่วมมือส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 40 ]
624 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 34 ]
623 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี๒๕๕๘ (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 37 ]
622 การรับโอนข้าราชการของกรมอนามัย [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 49 ]
621 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 63 ]
620 ขอข้อมูลแผนงานโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่วิกฤติ [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 48 ]
619 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบ๒) [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 39 ]
618 การจัดสัมมนาทการพัสดุ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase3 [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 50 ]
617 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 44 ]
616 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 40 ]
615 ขอส่งเอกสารวิชาการ 40 ปี รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 42 ]
614 โปรดประชาสัมพันธ์ [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 42 ]
613 ขอส่งหนังสือความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสคน กระแสโลก [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 39 ]
612 ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2556" [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 42 ]
611 พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 41 ]
610 การฝึกอบรมหลักสูตร Professional Communication for Officers and Diplomats [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
609 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรูเความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหนาวยงานของรัฐ ประจำปี 2558 [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 45 ]
608 ส่งรายงานประจำปี 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 55 ]
จำนวนทั้งหมด 907 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com