หนังสือเวียน
 
231 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 25 ]
230 แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 26 ]
229 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 83 ]
228 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์นาฬิกาตั้งโต๊ะ [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 38 ]
227 การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 49 ]
226 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 40 ]
225 การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 29 ]
224 แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 24 ]
223 โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 48 ]
222 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 66 ]
221 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 35 ]
220 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไล์ผ่าน เครือข่ายกรมชลประทาน network file service:NFS [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 48 ]
219 แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 45 ]
218 การเช่าเครื่องจักรกล [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 62 ]
217 การบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 58 ]
216 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 สำนักงานชลประทานที่ 12 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 51 ]
215 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 27 ]
214 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 9 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 30 ]
213 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 30 ]
212 นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 53 ]
211 ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 41 ]
210 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 43 ]
209 ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 34 ]
208 โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 48 ]
207 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1 [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 68 ]
206 ขอให้กำกับดูแลและถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด [ 2017-03-23 ]อ่าน:[ 49 ]
205 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 39 ]
204 นายสุธน หมื่นรักษ์ อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 45 ]
203 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 31 ]
202 ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 54 ]
201 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 56 ]
200 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องคืการมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 35 ]
199 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์) [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 35 ]
198 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจการใช้และความพึงพอใจผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 36 ]
197 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรม รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 38 ]
196 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 33 ]
195 นายเพิ่ม บุบผาชาติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 66 ]
194 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 40 ]
193 เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 57 ]
192 ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 71 ]
191 ขอปิดบ้านพักรับรองชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 60 ]
190 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชันปริญญาโท [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 57 ]
189 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 34 ]
188 นายกำจร ศาศวัต อดีตวิศวกรโยธา 9 ถึงแก่กรรม [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 71 ]
187 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 54 ]
186 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 51 ]
185 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 70 ]
184 ขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 เมษายน 2560 [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 88 ]
183 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดงาน มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 41 ]
182 ประกาศสำนังานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 46 ]
181 สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช) [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 41 ]
180 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 34 ]
179 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 38 ]
178 บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา ด้านบำรุงรักษา ถึงแก่กรรม [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 49 ]
177 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 35 ]
176 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 61 ]
175 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน RID-Net Call Center [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 47 ]
174 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมกราคม 2560 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 46 ]
173 ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD-ROM [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 40 ]
172 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 34 ]
171 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 55 ]
170 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 46 ]
169 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 67 ]
168 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ที่ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 42 ]
167 ขอเชิญประชุมชี้แจงการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ กรมชลประทาน [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 52 ]
166 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 44 ]
165 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 43 ]
164 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 46 ]
163 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 54 ]
162 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 47 ]
161 โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 48 ]
160 ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 37 ]
159 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 36 ]
158 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 48 ]
157 ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ กรุงไทยพร้อมเพย์ พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 49 ]
156 สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 สายงาน ของกรมชลประทาน [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 62 ]
155 สำรวจความต้องการที่จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 48 ]
154 การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 69 ]
153 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 61 ]
152 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 2 [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 44 ]
151 แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 54 ]
150 ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 64 ]
149 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 45 ]
148 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps ุรุ่นที่13 [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 80 ]
147 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี [ 2017-03-01 ]อ่าน:[ 84 ]
146 ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 45 ]
145 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 45 ]
144 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 41 ]
143 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ17-AG-03-GE-WSP-A: Workshop on Innovative Water Resource Management [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 61 ]
142 ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ งานกาชาด ประจำปี 2560 [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 44 ]
141 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 สายงาน [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 75 ]
140 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 71 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 47 ]
139 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 40 ]
138 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 97 ]
137 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 124 ]
136 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 56 ]
135 ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 52 ]
134 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 51 ]
133 การสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 36 ]
132 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 42 ]
จำนวนทั้งหมด 431 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com