สถานการณ์น้ำ (วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 180.80 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 68.23% เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 112.63 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 42.83% แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.25ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี P.103 (สะพานวงแหวนรอบ 3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณ 11.5 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.00 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 6.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.60 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
741 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. [ 2016-09-06 ]อ่าน:[ 30 ]
740 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2016-09-06 ]อ่าน:[ 30 ]
739 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2016-09-06 ]อ่าน:[ 28 ]
738 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2016-09-06 ]อ่าน:[ 40 ]
737 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST [ 2016-09-06 ]อ่าน:[ 26 ]
736 ด่วนที่สุด! การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 46 ]
735 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 40 ]
734 ขอความอนุเคราะห์ในเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระแก้วมรกต (จำลอง) [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 28 ]
733 ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลิเคชั่นกระทรวงกษตรและสหกรณ์ [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 27 ]
732 ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 22 ]
731 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และสินค้าทดแทนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 24 ]
730 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 32 ]
729 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร่สงบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับ 1 [ 2016-09-05 ]อ่าน:[ 24 ]
728 นายวีรพล เชษฐธง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2016-08-30 ]อ่าน:[ 156 ]
727 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ [ 2016-08-30 ]อ่าน:[ 118 ]
726 ขอมอบรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯเล่มไตรมาสที่ 3 ปี 2559 [ 2016-08-30 ]อ่าน:[ 48 ]
725 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 28 ]
724 ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 38 ]
723 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 27 ]
722 ขอส่งหนังสือ Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 26 ]
721 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 39 ]
720 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 25 ]
719 ประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 43 ]
718 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 21 ]
717 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 49 ]
716 สรุปผลการแสวนาเรื่องภาพรวม Solar Farm กับหน่วยงานราชการ/มหาวิทยาลัยของรัฐ [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 30 ]
715 ขอชี้แจงรูปแบบการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รับชั่น 2559 [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 24 ]
714 ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 36 ]
713 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2016-08-29 ]อ่าน:[ 30 ]
712 ขอส่งแผ่นพับจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 30 แผ่น [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 32 ]
711 การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 26 ]
710 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 27 ]
709 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 33 ]
708 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 30 ]
707 ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ [ 2016-08-25 ]อ่าน:[ 30 ]
706 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-08-25 ]อ่าน:[ 53 ]
705 ขอความร่วมมือท่านในการพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานในการร่วมโครงการพันธมิตรวิทยากร [ 2016-08-25 ]อ่าน:[ 27 ]
704 ขอเชิญบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดีบุคลากรมีความสุขและเก่งภาษาอังกฤษ [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 35 ]
703 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 35 ]
702 การรับโอนรับข้าราชการมารับราชการสังกัด สนข. [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 46 ]
701 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 46 ]
700 ด่วนที่สุด! ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ ครั้งที่ 2 [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 46 ]
699 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 28 ]
698 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทางทุจริตในภาครัฐ [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 26 ]
697 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 29 ]
696 ด่วนที่สุด! ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ E-:eave [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 63 ]
695 กฎหมายกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 32 ]
694 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) [ 2016-08-24 ]อ่าน:[ 31 ]
693 ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 2016-08-22 ]อ่าน:[ 58 ]
692 รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ Riparian Professional Positions [ 2016-08-22 ]อ่าน:[ 47 ]
691 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 65 ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 2016-08-22 ]อ่าน:[ 35 ]
690 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกันยายน 2559 [ 2016-08-19 ]อ่าน:[ 48 ]
689 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ [ 2016-08-19 ]อ่าน:[ 50 ]
688 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต [ 2016-08-19 ]อ่าน:[ 39 ]
687 ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 [ 2016-08-19 ]อ่าน:[ 46 ]
686 ขอเชิญร่วมสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 57 ]
685 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ(โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน) และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยโปรแก [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 55 ]
684 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559 [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 43 ]
683 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาล้นเกล้าฯ พระบรมราชานุสวรีย์ รัชกาลที่ 5 [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 35 ]
682 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 53 ]
681 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 2016-08-18 ]อ่าน:[ 40 ]
680 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2559 [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 51 ]
679 ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 44 ]
678 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 46 ]
677 ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 45 ]
676 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 78 ]
675 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 47 ]
674 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 1-5 (ที [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 41 ]
673 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 52 ]
672 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการชลประทาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 54 ]
671 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 41 ]
670 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2560 [ 2016-08-15 ]อ่าน:[ 51 ]
669 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 23 [ 2016-08-11 ]อ่าน:[ 53 ]
668 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย [ 2016-08-11 ]อ่าน:[ 30 ]
667 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2016-08-11 ]อ่าน:[ 36 ]
666 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) [ 2016-08-10 ]อ่าน:[ 64 ]
665 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ [ 2016-08-10 ]อ่าน:[ 55 ]
664 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์ [ 2016-08-10 ]อ่าน:[ 57 ]
663 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 2016-08-09 ]อ่าน:[ 45 ]
662 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 2016-08-09 ]อ่าน:[ 56 ]
661 ขอส่งเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยปี 2558 [ 2016-08-09 ]อ่าน:[ 36 ]
660 ประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [ 2016-08-09 ]อ่าน:[ 62 ]
659 มารดาขอนายยุทธภูมิ คำวัน (นรช.รุ่น 51) ถึงแก่กรรม [ 2016-08-09 ]อ่าน:[ 51 ]
658 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 13 ปีที่ 2 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 54 ]
657 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร สมุนไพรไทย กับ 7 โรคยอดนิยม [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 52 ]
656 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 68 ]
655 ขอเรียนเชิญชมการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์เวียดนามเนื่องในงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยในโอกาส ครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เวียดนาม [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 51 ]
654 ขอส่งรายงานประจำปี 2558 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 71 ]
653 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 62 ]
652 การกำหนดให้บริเวณพื้นที่ควบคุมร่วมกัน CCA บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นช่องทางอนุญาต [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 63 ]
651 ประกาศสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 10/2559 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสมาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 60 ]
650 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 60 ]
649 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 65 ]
648 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง การจัดทำคำสั่งจ้าง คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ประกาศพนักงานราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล/คำนำหน้านาม และพนักงานราชการถึงแก่กรรม [ 2016-08-04 ]อ่าน:[ 69 ]
647 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนสิงหาคม 2559 [ 2016-08-04 ]อ่าน:[ 56 ]
646 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 19 ( ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2558 - 30 เมษายน 2559 ) [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 54 ]
645 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 52 ]
644 ขอส่งเอกสาร เรื่อง แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 41 ]
643 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 47 ]
642 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 52 ]
จำนวนทั้งหมด 941 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com