สถานการณ์น้ำ (วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 133.949 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 50.55 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 41.112 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 15.63 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.97 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.87 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.96 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
351 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 49 ]
350 ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 38 ]
349 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 41 ]
348 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 27 ]
347 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์บิน อับดุล อาชีช อัล ชาอูด กษัตริย์องค์ ที่ 6 แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สวรรคต [ 2015-01-27 ]อ่าน:[ 26 ]
346 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 [ 2015-01-26 ]อ่าน:[ 89 ]
345 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 30 ]
344 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 57 ]
343 บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 27 ]
342 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 30 ]
341 การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นการชั่วคราว [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 33 ]
340 พลเอกธนพล บุณโยปัษฏัมภ์ สามีของนางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ อดีดผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีถึงแก่กรรม [ 2015-01-22 ]อ่าน:[ 63 ]
339 เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 29 ]
338 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 30 ]
337 การจัดทำสมุดบันทึกและสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 62 ]
336 ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 33 ]
335 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 36 ]
334 ขอส่งหนังสือ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 47 ]
333 ขอมอบหนังสือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 27 ]
332 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ งานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ [ 2015-01-20 ]อ่าน:[ 26 ]
331 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 46 ปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 2015-01-16 ]อ่าน:[ 31 ]
330 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) [ 2015-01-15 ]อ่าน:[ 139 ]
329 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 39 ]
328 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 36 ]
327 โครงการเรียนภาษาอังกฤษ online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 42 ]
326 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 135 ]
325 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 34 ]
324 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) [ 2015-01-14 ]อ่าน:[ 95 ]
323 ส่งเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (จังหวัดตรัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 40 ]
322 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 31 ]
321 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ประจำปี 2558 [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 31 ]
320 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557) [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 27 ]
319 ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 41 ]
318 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 37 ]
317 ส่งหนังสือ 6 ปี ก.พ.ค. ก่อสร้างฐาน [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 30 ]
316 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ International conference on Research for social Devotion In Commemoration for the 50 th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 26 ]
315 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-01-12 ]อ่าน:[ 42 ]
314 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2015-01-08 ]อ่าน:[ 43 ]
313 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ [ 2015-01-08 ]อ่าน:[ 36 ]
312 ขอเชิญประชุมการบูรณาการการเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 58 ]
311 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 32 ]
310 การประเมินผลสำเร็จของรัฐบาล [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 39 ]
309 การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 59 ]
308 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 45 ]
307 การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 2015-01-07 ]อ่าน:[ 57 ]
306 ด่วนที่สุด! การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ ของสำนักชลประทานที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 228 ]
305 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2558 (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง) [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 55 ]
304 ขอมอบเอกสารสิ่งพิมพ์ [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 49 ]
303 ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.57 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 33 ]
302 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2456 [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 38 ]
301 การเผยแพร่หนังสือ รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green judges) ปี 2556 วิชาพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 89 ]
300 บิดาของนายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ ถึงแก่กรรม [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 51 ]
299 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ รุ่นที่ 1 / รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 [ 2014-12-30 ]อ่าน:[ 79 ]
298 ขอสนับสนุน โครงการค่ายวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 15 [ 2014-12-30 ]อ่าน:[ 47 ]
297 รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2558) [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 66 ]
296 ขอส่งเอกสาร เรื่อง แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 34 ]
295 สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 38 ]
294 แจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรี [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 44 ]
293 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 36 ]
292 ขอเชิญชวนสั่งซื้อน้ำดื่ม สวัสดิการโครงการผลิตน้ำดื่มสุขภาพ [ 2014-12-26 ]อ่าน:[ 38 ]
291 แจ้งข้อหารือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย [ 2014-12-25 ]อ่าน:[ 71 ]
290 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ [ 2014-12-25 ]อ่าน:[ 71 ]
289 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ รุ่นที่ 12 [ 2014-12-25 ]อ่าน:[ 74 ]
288 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ รุ่นที่ 11 [ 2014-12-25 ]อ่าน:[ 77 ]
287 ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ [ 2014-12-24 ]อ่าน:[ 69 ]
286 ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม [ 2014-12-24 ]อ่าน:[ 59 ]
285 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการจักสานเข่งปลาทู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 2014-12-24 ]อ่าน:[ 79 ]
284 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 20 และ MAB รุ่นที่ 14 [ 2014-12-24 ]อ่าน:[ 53 ]
283 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ [ 2014-12-24 ]อ่าน:[ 56 ]
282 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 54 ]
281 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 70 ]
280 ขอส่งหนังสือ [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 45 ]
279 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 30 ]
278 ขอนำส่งเอกสาร Cooperation for Water, Energy, and Food Security in Transoboundary Basins under Changing Climate, [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 33 ]
277 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 41 ]
276 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 32 ]
275 ขอส่งหนังสือ จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมอนามัยบันทึกเตือนใจ พ.ศ.2558 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 34 ]
274 รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2556 (1 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556) [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 45 ]
273 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กรอ.-กยศ. [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 37 ]
272 การเผยแพร่หนังสือ การเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ความท้ายทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซ๊ยนกับบทบาทของศาล [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 43 ]
271 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 29 ]
270 ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี 2557 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 52 ]
269 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Preparing Leadership รุ่นที่ 4 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 46 ]
268 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 34 ]
267 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 39 ]
266 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 28 ]
265 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 45 ปีที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 33 ]
264 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 73 ]
263 ขอแจ้งงดการให้บริการบ้านพักรับรองเขื่อนแม่สรวย [ 2014-12-22 ]อ่าน:[ 38 ]
262 ขอแจ้งชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 [ 2014-12-16 ]อ่าน:[ 44 ]
261 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2014-12-16 ]อ่าน:[ 63 ]
260 หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2557 สำหรับข้าราชการและผู้รับบำนาญ [ 2014-12-16 ]อ่าน:[ 89 ]
259 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักชลประทานที่ 10 ฉบับ 7 ปีที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 2014-12-15 ]อ่าน:[ 54 ]
258 ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 2014-12-15 ]อ่าน:[ 94 ]
257 การแจ้งลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 54 ]
256 นำส่งรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2ปี) [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 61 ]
255 ขอมอบหนังสือผลงานของวุฒิสภาเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 38 ]
254 ขอส่งหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2555 และหนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2556 กับแผ่นซีดี [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 42 ]
253 ข้อมูลโรคอีโบลา [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 40 ]
252 ขอส่งหนังสือ [ 2014-12-12 ]อ่าน:[ 40 ]
จำนวนทั้งหมด 551 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com