สถานการณ์น้ำ (วันที่ 02 มิถุนายน 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 83.429 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 31.48 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 34.166 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.99 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 5.76 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.17 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 8.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.60 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
536 เสนอข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตพืชอินทรีย์ [ 2015-03-25 ]อ่าน:[ 29 ]
535 การตรวจสอบบัญชีสิทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 41 ]
534 รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง (ฝสบ.คบ.ที่3 ท่าบัว) [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 45 ]
533 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คปก. [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 33 ]
532 ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 36 ]
531 ซ้อมความเข้าใจหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 37 ]
530 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 39 ]
529 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 63 ]
528 การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (การยืมตัวข้าราชการ) [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 53 ]
527 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนาบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 26 ]
526 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 2015-03-24 ]อ่าน:[ 56 ]
525 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤตการท่องเที่ยวทางทะเล [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 47 ]
524 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 40 ]
523 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังข้าราชการละพนักงานราชการที่เหมาะสมกับกรมชลประทาน [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 53 ]
522 ซ้อมความเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินของกรมชลประทาน [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 33 ]
521 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 34 ]
520 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 41 ]
519 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 35 ]
518 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 29 ]
517 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 33 ]
516 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบริหารโครงการ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 36 ]
515 ขอแก้ไขวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 28 ]
514 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตสินค้าอ้อย สับปะรด และพืชไร่อื่นๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 38 ]
513 ขออนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 29 ]
512 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 32 ]
511 กระทรวงเกตษรและสหกรณ์ขอบคุณการทำงานของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 38 ]
510 ขอนำส่งเอกสาร ประเมินผลงาน 8 เดือน คสช. [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 32 ]
509 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์วิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 32 ]
508 ประชาสัมพันธ์งาน Expo Veneto [ 2015-03-23 ]อ่าน:[ 32 ]
507 คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2015-03-20 ]อ่าน:[ 87 ]
506 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [ 2015-03-19 ]อ่าน:[ 64 ]
505 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน [ 2015-03-19 ]อ่าน:[ 38 ]
504 ขอเพยแพร่โลโก้ 113 ปี กรมชลประทาน [ 2015-03-19 ]อ่าน:[ 71 ]
503 แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร [ 2015-03-19 ]อ่าน:[ 43 ]
502 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 54 ]
501 ขอความอนุเคราห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 50 ]
500 ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2558 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 47 ]
499 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 42 ]
498 ราชบัณฑิตยสถาน เป็นสำนักงานราชบัญฑิตยสภา พ.ศ.2558 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 37 ]
497 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 33 ]
496 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง รุ่นที่ 11 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 35 ]
495 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมีนาคม 2558 [ 2015-03-18 ]อ่าน:[ 33 ]
494 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) [ 2015-03-17 ]อ่าน:[ 37 ]
493 ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแปลงสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 83 ]
492 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 50 ]
491 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 39 ]
490 การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม (แบบ16) [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 56 ]
489 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 36 ]
488 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 45 ]
487 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 48 ปีที่ 5 ประจำเดือนกุมาพันธ์ 2558 [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 42 ]
486 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 2015-03-16 ]อ่าน:[ 62 ]
485 ขอเชิญร่วมพิธีศพ นายเมธา รัชตะปีติ [ 2015-03-13 ]อ่าน:[ 78 ]
484 ขอส่งแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2015-03-12 ]อ่าน:[ 69 ]
483 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand quality conference& The16 Symposium on TQW - Best Practices in Thailand ปี 2558 [ 2015-03-12 ]อ่าน:[ 45 ]
482 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์ [ 2015-03-12 ]อ่าน:[ 41 ]
481 การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 2015-03-12 ]อ่าน:[ 58 ]
480 แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ [ 2015-03-11 ]อ่าน:[ 54 ]
479 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 38 ]
478 ขอมอบวารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 2015-03-11 ]อ่าน:[ 32 ]
477 ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรปี 2558 [ 2015-03-11 ]อ่าน:[ 36 ]
476 ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรสาร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ [ 2015-03-11 ]อ่าน:[ 32 ]
475 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใช้งานระบบ DPIS [ 2015-03-10 ]อ่าน:[ 38 ]
474 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2015-03-10 ]อ่าน:[ 47 ]
473 ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ [ 2015-03-10 ]อ่าน:[ 27 ]
472 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 2015-03-10 ]อ่าน:[ 23 ]
471 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2558 [ 2015-03-09 ]อ่าน:[ 64 ]
470 ขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ชลประทานท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2015-03-09 ]อ่าน:[ 45 ]
469 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA [ 2015-03-09 ]อ่าน:[ 33 ]
468 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ [ 2015-03-09 ]อ่าน:[ 28 ]
467 ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 [ 2015-03-06 ]อ่าน:[ 42 ]
466 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5 [ 2015-03-06 ]อ่าน:[ 64 ]
465 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 [ 2015-03-06 ]อ่าน:[ 38 ]
464 หนังสือแจ้งเวียน [ 2015-03-06 ]อ่าน:[ 74 ]
463 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยเขื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 47 ]
462 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 28 ]
461 ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 50 ]
460 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 73 ]
459 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิบไตยสำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 36 ]
458 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 39 ]
457 ขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร [ 2015-03-05 ]อ่าน:[ 41 ]
456 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ [ 2015-03-03 ]อ่าน:[ 72 ]
455 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการให้มีความโปร่งใส [ 2015-03-02 ]อ่าน:[ 73 ]
454 ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามเรื่อง การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน (กรณีศึกษา: โครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 -17 [ 2015-03-02 ]อ่าน:[ 89 ]
453 แบบฟอร์ม-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย-หน.คสช. [ 2015-02-27 ]อ่าน:[ 73 ]
452 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย-หน.คสช. [ 2015-02-27 ]อ่าน:[ 80 ]
451 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 2015-02-27 ]อ่าน:[ 58 ]
450 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558 [ 2015-02-27 ]อ่าน:[ 60 ]
449 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ..2558 [ 2015-02-26 ]อ่าน:[ 50 ]
448 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เขื่อนภูมิพล กว่าจะเป็นวันนี้ และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย [ 2015-02-25 ]อ่าน:[ 56 ]
447 ขอแจ้งงดการให้บริการบ้านพักรับรอง [ 2015-02-24 ]อ่าน:[ 52 ]
446 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558 [ 2015-02-24 ]อ่าน:[ 48 ]
445 รายงานเรื่อง ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย [ 2015-02-23 ]อ่าน:[ 52 ]
444 ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 2015-02-23 ]อ่าน:[ 76 ]
443 ขอให้พิจารณารายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 [ 2015-02-23 ]อ่าน:[ 81 ]
442 ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1 [ 2015-02-20 ]อ่าน:[ 78 ]
441 แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ [ 2015-02-20 ]อ่าน:[ 46 ]
440 ขอให้รายงานผลดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก [ 2015-02-20 ]อ่าน:[ 68 ]
439 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา [ 2015-02-18 ]อ่าน:[ 51 ]
438 แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ [ 2015-02-18 ]อ่าน:[ 71 ]
437 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 2015-02-18 ]อ่าน:[ 38 ]
จำนวนทั้งหมด 736 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com