สถานการณ์น้ำ (วันที่ 02 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 168.451 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 63.57 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 45.36 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.25 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 51.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.56 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 27.50 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.13 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
844 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2558 [ 2014-07-29 ]อ่าน:[ 55 ]
843 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More [ 2014-07-29 ]อ่าน:[ 44 ]
842 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ 2014-07-29 ]อ่าน:[ 39 ]
841 การเพิ่มเติมช่องทางการออกบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลท์และการให้ส่วนลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ และสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ [ 2014-07-29 ]อ่าน:[ 48 ]
840 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับโอนข้าราชการ [ 2014-07-28 ]อ่าน:[ 72 ]
839 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ การมีส่วนร่วม (ขั้นต้น) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2014-07-28 ]อ่าน:[ 113 ]
838 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วพร.) รุ่นที่ 3 [ 2014-07-28 ]อ่าน:[ 231 ]
837 เชิญชวนผู้สนใจจองหุ้น [ 2014-07-25 ]อ่าน:[ 69 ]
836 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี [ 2014-07-25 ]อ่าน:[ 148 ]
835 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) [ 2014-07-25 ]อ่าน:[ 52 ]
834 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 2014-07-25 ]อ่าน:[ 55 ]
833 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Thailis digtal collection และฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อสืบค้นเอกสารทางวิชาการ [ 2014-07-23 ]อ่าน:[ 79 ]
832 ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาแนวทางการเสิรมสร้างความสุขในการทำงาน [ 2014-07-23 ]อ่าน:[ 69 ]
831 มารดาของ นายจีรศักดิ์ หลำสาคร ถึงแก่กรรม [ 2014-07-23 ]อ่าน:[ 74 ]
830 ผลการประเมินกำลังการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 47 ]
829 แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 73 ]
828 ขอความร่วมมือเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557 [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 58 ]
827 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (เดือนมิถุนายน 2557) [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 49 ]
826 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น DBD e-Service ที่ใช้งานบน Mobile Application [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 63 ]
825 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน 100 ปี การประปาไทย นิมิมาราธอน [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 40 ]
824 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง บุคลากรสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 57 ]
823 ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 53 ]
822 ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 80 ]
821 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 100 ]
820 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บริหารแบบหลากหลาย เติมหัวใจให้องค์กร [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 87 ]
819 ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีค่าเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 67 ]
818 ประชาสัมพันธ์คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of interests [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 45 ]
817 International Training Course on [ 2014-07-18 ]อ่าน:[ 64 ]
816 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 61 ]
815 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล : มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 68 ]
814 ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 60 ]
813 ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ และปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเทศน์กลางเดือน [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 50 ]
812 โครงการ Forum on Mitigating negative Effects of Climate Change on Agiculture [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 43 ]
811 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 50 ]
810 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40) [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 63 ]
809 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 49 ]
808 ขอส่งวารสารงบประมาณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 54 ]
807 การมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าห้อง 50 % สำหรับกลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 65 ]
806 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 84 ]
805 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน รุ่นที่ 2 [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 88 ]
804 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 70 ]
803 ขอแจ้งผลการปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 78 ]
802 มารดา ผคก.ชป.2 ถึงแก่กรรม [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 81 ]
801 มารดาของนางศิวพร ภมรประวัติ ผชช.บค.ถึงแก่กรรม [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 93 ]
800 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำแผนภูมิโครงสร้าง และแผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง การจัดคนลงตามโครงการ ของสำนักชลประทานที่ 1-17 [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 128 ]
799 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 57 ]
798 แจ้งความบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 106 ]
797 ขอให้งดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 88 ]
796 ขอส่งแผ่นซีดี [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 94 ]
795 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 84 ]
794 ด่วนที่สุด! แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2557 [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 132 ]
793 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการติดตามและเสนองานสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 76 ]
792 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 71 ]
791 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือเสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2557 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 95 ]
790 ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2557 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 86 ]
789 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 105 ]
788 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 76 ]
787 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 76 ]
786 แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 69 ]
785 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 62 ]
784 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 50 ]
783 ขอส่งข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 ประจำเเดือน มิถุนายน 2557 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 58 ]
782 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 46 ]
781 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 178 ]
780 ขอความอนุเคราะห์รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษา [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 49 ]
779 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 77 ]
778 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 74 ]
777 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 73 ]
776 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 68 ]
775 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 79 ]
774 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 69 ]
773 โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 67 ]
772 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-07-03 ]อ่าน:[ 61 ]
771 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกรมชลประทาน [ 2014-07-03 ]อ่าน:[ 69 ]
770 ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-07-02 ]อ่าน:[ 80 ]
769 การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry test หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2558 [ 2014-07-02 ]อ่าน:[ 142 ]
768 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 82 ]
767 มารดานางจินตนา ชูดวง พนักงานพิมพ์ ส1 โครงการชลประทานลำพูน ถึงแก่กรรม [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 76 ]
766 ขอให้ข้าราชการส่งแบบแสดงผลงาน [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 94 ]
765 นายสิริพงษ์ กุลพงษ์ ถึงแก่กรรม [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 112 ]
764 นโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน [ 2014-06-30 ]อ่าน:[ 152 ]
763 แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมที่จะรับงานของผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน ประจำปี 2557 [ 2014-06-27 ]อ่าน:[ 72 ]
762 ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนพระชัยหลังช้าง ผู้ทำบุญบริจาคหนึ่งกองทุนรับเหรียญพระชัยหลังช้าง รุ่นพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ด้านหลังเหรียญเป็นองค์หลวงปู่แหวน สุจิณณโณ จารึกข้อความว่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือท่านจะทำบุญต่ำกว่าหนึ่งกองทุน [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 88 ]
761 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 52 ]
760 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 203 ]
759 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 105 ]
758 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ) (เพิ่มเติม) [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 81 ]
757 ขอให้จัดทำข้อมูลอัตรากำลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 165 ]
756 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2 [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 90 ]
755 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง สื่อสารดีช่วยชีวีให้พ้นภัย [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 77 ]
754 ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 72 ]
753 ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 95 ]
752 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 77 ]
751 การรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียน [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 66 ]
750 นางเลี้ยง แสงสว่าง มารดาของนายวินัย แสงสว่าง (ฝวก.ชป.4) ถึงแก่กรรม [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 81 ]
749 ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 72 ]
748 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 54 ]
747 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 104 ]
746 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 54 ]
745 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 39 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 51 ]
จำนวนทั้งหมด 1044 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com