สถานการณ์น้ำ (วันที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 62.07 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 23.42 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 32.28 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.27 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 3.10 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.12 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.86 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
812 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 [ 2015-06-24 ]อ่าน:[ 32 ]
811 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-06-24 ]อ่าน:[ 30 ]
810 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย Executive briefing: Unleash Your Strategic Thinking Abilities to Maximize Your Leadership Potential [ 2015-06-24 ]อ่าน:[ 41 ]
809 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ [ 2015-06-24 ]อ่าน:[ 41 ]
808 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 51 ]
807 ขยายเวลาระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. และเปลี่ยนแปลงหบักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 42 ]
806 ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 36 ]
805 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Cabling system innovation for the future [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 27 ]
804 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2558 [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 25 ]
803 ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 30 ]
802 ส่งสำเนาบันทึกช่วยจำ [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 30 ]
801 เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 30 ]
800 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 2015-06-23 ]อ่าน:[ 27 ]
799 ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ [ 2015-06-22 ]อ่าน:[ 35 ]
798 พิจารณาส่งข้าราชการหรือผู้แทนสำนัก/กอง เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน job description [ 2015-06-22 ]อ่าน:[ 44 ]
797 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 [ 2015-06-19 ]อ่าน:[ 44 ]
796 การตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 2015-06-19 ]อ่าน:[ 40 ]
795 การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี [ 2015-06-19 ]อ่าน:[ 30 ]
794 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1ป) และเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) [ 2015-06-19 ]อ่าน:[ 31 ]
793 ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 30 ]
792 ขอส่งเอกสารรายงานประจำปี 2557 [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 27 ]
791 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 33 ]
790 นายนรรัตน์ อาสนสถิตย์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 41 ]
789 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 35 ]
788 ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2557 [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 36 ]
787 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 29 ]
786 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 Thailand research expo 2015 [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 33 ]
785 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) [ 2015-06-18 ]อ่าน:[ 40 ]
784 ขอขอบคุณ [ 2015-06-17 ]อ่าน:[ 82 ]
783 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 33 ]
782 ขอส่งเอกสารผลการประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6 พ.ค.57 ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 28 ]
781 ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 35 ]
780 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้นำองค์กรคนพิการตามวิถีพุทธ [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 28 ]
779 Indian technical and economic cooperation (ITEC) Fellowships to CIRDAP Member Coutries (CMCs) for 2015-2016 [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 32 ]
778 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัย และการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2015-06-16 ]อ่าน:[ 31 ]
777 การเผยแพร่สาระน่ารู้การเงินการคลัง KM RID1 เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ [ 2015-06-15 ]อ่าน:[ 37 ]
776 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM) รุ่นที่ 3-5 [ 2015-06-15 ]อ่าน:[ 41 ]
775 การกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 36 ]
774 ขอแจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังการจราจรงาน เพื่อพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 37 ]
773 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 32 ]
772 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมิถุนายน 2558 [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 34 ]
771 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อประกอบอาชีพเสริม [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 29 ]
770 ขอระงับการสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 56 ]
769 ขอนำส่งเอกสารเผยแพร่การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อคไปสู่ระบบดิจิทัล [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 30 ]
768 ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 41 ]
767 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 2015-06-12 ]อ่าน:[ 46 ]
766 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [ 2015-06-10 ]อ่าน:[ 77 ]
765 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ 2015-06-10 ]อ่าน:[ 40 ]
764 บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสามชุก [ 2015-06-10 ]อ่าน:[ 35 ]
763 ขอจัดส่งหนังสือโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 36 ]
762 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 36 ]
761 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นใหม่ [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 30 ]
760 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษสำหรับข้าราชการพนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และลบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 35 ]
759 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 45 ]
758 ขอส่งกำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 38 ]
757 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558 [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 34 ]
756 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 2015-06-09 ]อ่าน:[ 34 ]
755 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2015-06-08 ]อ่าน:[ 53 ]
754 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2015-06-08 ]อ่าน:[ 37 ]
753 เอกสารการศึกษาการคุ้มครองแรงงานและจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานเกษตร ประจำปี 2557 [ 2015-06-05 ]อ่าน:[ 35 ]
752 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 2557 [ 2015-06-05 ]อ่าน:[ 41 ]
751 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-06-05 ]อ่าน:[ 34 ]
750 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว ประกาศองค์การคลังสินค้า [ 2015-06-05 ]อ่าน:[ 33 ]
749 การกำหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 47 ]
748 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass ประจำปี 2558 [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 35 ]
747 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 27 ]
746 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 32 ]
745 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 31 ]
744 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 28 ]
743 ขอเชิญประชุมทบทวน Templeate ของสายงานต่าง ๆ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 76 ]
742 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Critical infrastructure Protection&Resilience Asia 2015 [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 31 ]
741 กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงดชรีรัช รัชนี [ 2015-06-04 ]อ่าน:[ 57 ]
740 การรับโอนข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม [ 2015-06-03 ]อ่าน:[ 39 ]
739 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำสั่ง [ 2015-06-03 ]อ่าน:[ 81 ]
738 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและแก้ไขร่างระเบียบกรมชลประทานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้น้ำ พ.ศ........ [ 2015-06-03 ]อ่าน:[ 50 ]
737 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ ท้องถิ่นภิวัตน์ 2015 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) [ 2015-06-03 ]อ่าน:[ 33 ]
736 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมควาทเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 2015-05-29 ]อ่าน:[ 32 ]
735 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) [ 2015-05-29 ]อ่าน:[ 30 ]
734 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 2015-05-28 ]อ่าน:[ 56 ]
733 ขอเชิญประชุมเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital economy [ 2015-05-28 ]อ่าน:[ 41 ]
732 ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-maket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding ของกรมชลประทาน [ 2015-05-28 ]อ่าน:[ 53 ]
731 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 46 ]
730 บิดานายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ถึงแก่กรรม [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 48 ]
729 ขอรับการสนับสนุนกิจกรรม งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอิฎฐมีบูชา ปี 2558 [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 35 ]
728 ส่งวารสาร จำขึ้นใจ [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 33 ]
727 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 33 ]
726 ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 12 ฉบับ 2 [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 30 ]
725 การเผยแพร่หนังสือ แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 33 ]
724 ขอมอบหนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เล่ม 1 (พ.ศ.2541-2550) และ เล่ม 2 (พ.ศ.2551-2556) [ 2015-05-27 ]อ่าน:[ 31 ]
723 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร มะเร็งกับสมุนไพรไทย [ 2015-05-26 ]อ่าน:[ 39 ]
722 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 [ 2015-05-26 ]อ่าน:[ 61 ]
721 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-05-26 ]อ่าน:[ 32 ]
720 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้นำองค์กรคนพิการตามวิธีพุทธ [ 2015-05-26 ]อ่าน:[ 32 ]
719 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 (แก้ไขกำหนดการ ) [ 2015-05-26 ]อ่าน:[ 93 ]
718 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 52 ]
717 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 37 ]
716 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 43 ]
715 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 42 ]
714 ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 32 ]
713 แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและรับรองผลิตภัณฑ์ [ 2015-05-25 ]อ่าน:[ 39 ]
จำนวนทั้งหมด 1012 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com