หนังสือเวียน
 
356 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 26 ]
355 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 23 ]
354 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน GLobal Business Dialogue: Sustainable Development Goals [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 27 ]
353 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 28 ]
352 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 27 ]
351 เปลี่น URL การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน DPIS [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 41 ]
350 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมชลประทาน [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 66 ]
349 แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการ การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 39 ]
348 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 2017-05-29 ]อ่าน:[ 36 ]
347 พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2560 [ 2017-05-29 ]อ่าน:[ 34 ]
346 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานในมหกรรม แมนูแฟกเจอริ่ง เอ๊กซ์โป 2017 [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 49 ]
345 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ เกษียณอย่าง smart ในยุค digital [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 54 ]
344 การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ [ 2017-05-26 ]อ่าน:[ 50 ]
343 ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสีสิบ รุ่นที่ 4 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 61 ]
342 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 54 ]
341 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 27 ]
340 การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 26 ]
339 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2017-05-24 ]อ่าน:[ 23 ]
338 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 36 ]
337 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 49 ]
336 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรายชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 35 ]
335 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน DEPA Tech Change 2017 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 31 ]
334 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และอาหาร เพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 35 ]
333 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 38 ]
332 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 33 ]
331 การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ [ 2017-05-22 ]อ่าน:[ 62 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 74 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 28 ]
329 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 22 ปีที่ 3 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 27 ]
328 เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความสามัคคี [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 32 ]
327 ประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 22 ]
326 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 24 ]
325 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 27 ]
324 ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข. ฝึกอาบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 37 ]
323 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งที่ทำการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 63 ]
322 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 29 ]
321 ่ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 26 ]
320 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 25 ]
319 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 63 ]
318 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 27 ]
317 แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 42 ]
316 หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 42 ]
315 ขอเชิญประดับธงชาติไทย [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 76 ]
314 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันหินถล่มเชิงลาดและในอุโมงค์ และครั้งที่ 4 เรื่องการบันทึกข้อมูลทางธรณี และการออกแบบรูเจาะระเบิด พร้อมตรวจวัดปริมาณการขุดระเบิด [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 56 ]
313 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561-2562 [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 43 ]
312 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 35 ]
311 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 28 ]
310 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 28 ]
309 นายประวัติ นวลอยู่ บิดานายโสรัจจะ นวลอยู่ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 56 ]
308 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 72 ]
307 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 [ 2017-05-08 ]อ่าน:[ 36 ]
306 ่ขอเชิญบุคลากรเข้า่รวมการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [ 2017-05-08 ]อ่าน:[ 59 ]
305 การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 74 ]
304 ขอนำส่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 31 ]
303 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 27 ]
302 ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2558 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 35 ]
301 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 42 ]
300 ขอแสดงความขอบคุณ และชมเชย เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดชัียนาท [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 74 ]
299 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธรณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 38 ]
298 แจ้งงานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 48 ]
297 การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน รุ่นที่ี 3 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 50 ]
296 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 73 ]
295 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่อยู่และตราสัญลักษณ์ [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 36 ]
294 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 32 ]
293 ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 39 ]
292 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 35 ]
291 ขอเชิญบุคลากรสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Feloowship program ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 32 ]
290 ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 เล่ม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 27 ]
289 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 60 ]
288 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 56 ]
287 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 40 ]
286 แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพละเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 60 ]
285 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (แก้ไข) [ 2017-04-28 ]อ่าน:[ 126 ]
284 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 71 ]
283 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 54 ]
282 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 66 ]
281 การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 51 ]
280 โครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 37 ]
279 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 33 ]
278 การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 33 ]
277 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน กพ) ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 37 ]
276 ขอเชิญประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีสรเกล้าดำหัวอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 54 ]
275 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 33 ]
274 ขอส่งวารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 31 ]
273 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อนและย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 47 ]
272 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 3 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 63 ]
271 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 33 ]
270 ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 36 ]
269 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 31 ]
268 แนวทางและมาตรฐานการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 34 ]
267 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 35 ]
266 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 31 ]
265 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 34 ]
264 ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 49 ]
263 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand research symposium 2017 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 41 ]
262 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 40 ]
261 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 40 ]
260 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 66 ]
259 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 41 ]
258 การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 42 ]
257 ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 42 ]
จำนวนทั้งหมด 556 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com