สถานการณ์น้ำ (วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 179.154 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 67.61 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 47.760 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 18.16 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 10.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.29 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 3.89 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.77 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
154 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 39 ]
153 ขอส่งหนังสือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2556 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 42 ]
152 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 40 ]
151 โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2014-11-10 ]อ่าน:[ 43 ]
150 ด่วนที่สุด! นายวีร พุ่มวิเศษ อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม) [ 2014-11-07 ]อ่าน:[ 203 ]
149 ขอแจ้งการจัดงาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภาณ์ ประจำปี 2557 [ 2014-11-07 ]อ่าน:[ 70 ]
148 แจ้งเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ และส่วนลดพิเศษสำหรับการใช้บริการ [ 2014-11-07 ]อ่าน:[ 67 ]
147 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 157 ]
146 ความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (Undo) [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 74 ]
145 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 58 ]
144 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Building Bridge for Eco-Economics [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 55 ]
143 การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 60 ]
142 ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2558 [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 39 ]
141 เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 48 ]
140 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 43 ]
139 ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 72 ]
138 แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557 ของกระทรวงคมนาคม และเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2557 ของกระทรวงมหาดไทย [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 38 ]
137 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2014-11-06 ]อ่าน:[ 53 ]
136 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม [ 2014-11-05 ]อ่าน:[ 84 ]
135 การเวียนหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ 2014-11-05 ]อ่าน:[ 81 ]
134 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 57 ]
133 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร อบจ.ชัยภูมิ [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 55 ]
132 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 44 ]
131 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 49 ]
130 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 36 ]
129 ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 38 ]
128 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย ได้ถึงแก่อสัญกรรม [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 170 ]
127 ขอส่งหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ปี 2556 [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 63 ]
126 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 47 ]
125 ขอมอบหนังสือ รายงานประจำปี ANNUAL REPORT 2556 [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 44 ]
124 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ณ พุทธมณฑล [ 2014-11-04 ]อ่าน:[ 75 ]
123 การเปลี่ยนตามสัญลักษณ์ Logo ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 81 ]
122 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 43 ]
121 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 56 ]
120 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 77 ]
119 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2557 [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 74 ]
118 ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 47 ]
117 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักชลประทานที่ 10 ฉบับ 6 ปีที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 2014-11-03 ]อ่าน:[ 41 ]
116 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตามแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-10-31 ]อ่าน:[ 144 ]
115 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา [ 2014-10-31 ]อ่าน:[ 51 ]
114 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 19 [ 2014-10-31 ]อ่าน:[ 57 ]
113 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา [ 2014-10-31 ]อ่าน:[ 57 ]
112 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นระดับ 4 และ 4 หน. [ 2014-10-30 ]อ่าน:[ 135 ]
111 ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ [ 2014-10-30 ]อ่าน:[ 114 ]
110 สรุปประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและขอสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) [ 2014-10-30 ]อ่าน:[ 92 ]
109 การจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-10-29 ]อ่าน:[ 62 ]
108 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. [ 2014-10-29 ]อ่าน:[ 72 ]
107 กำหนดการงานกฐินพระราชทาน วัดสวนดอก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม) [ 2014-10-29 ]อ่าน:[ 257 ]
106 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 114 ]
105 การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 63 ]
104 ขอส่งจดหมายข่าว วารสารข้าราชการ เมย-มิย 57 [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 49 ]
103 ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2556 และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 60 ]
102 ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2556 [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 73 ]
101 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 51 ]
100 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร อบจ.ชัยภูมิ [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 49 ]
99 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 39 ]
98 ขอส่งุจลสาร EXCISE NEWSLETTER [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 50 ]
97 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2553 [ 2014-10-28 ]อ่าน:[ 41 ]
96 ขอส่งหนังสือจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 46 ]
95 ขอมอบหนังสือ สมบัติปัตตานี จำนวน 1 เล่ม [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 86 ]
94 ส่งเอกสารกำลังคนภาครัฐ [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 61 ]
93 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 76 ]
92 มารดาของนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ถึงแก่กรรม [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 71 ]
91 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยา [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 72 ]
90 รายงานการจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและการโซนนิ่งพื้นที่ [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 61 ]
89 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 45 ]
88 ขอแจ้งการเปลี่นแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานและสถานะภาพขององค์กร [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 47 ]
87 รายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557 [ 2014-10-27 ]อ่าน:[ 50 ]
86 ขอส่งสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 47 ]
85 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 61 ]
84 ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 45 ]
83 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการและการประเมินผล แผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 73 ]
82 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) ของ MRCS [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 56 ]
81 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [ 2014-10-24 ]อ่าน:[ 74 ]
80 การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมในปี 2557 [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 57 ]
79 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา (โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ) [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 56 ]
78 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 55 ]
77 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับโอนข้าราชการ [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 89 ]
76 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 75 ]
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 44 ]
74 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 2014-10-22 ]อ่าน:[ 42 ]
73 มารดาของนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ (ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1) ถึงแก่กรรม [ 2014-10-21 ]อ่าน:[ 83 ]
72 สรุปผลการรับฟังคำชี้แจงและหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล [ 2014-10-21 ]อ่าน:[ 58 ]
71 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2014-10-21 ]อ่าน:[ 48 ]
70 ขอเชิญร่วมงานประกอบพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 164 ]
69 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English for Preparing Leadership รุ่นที่ 3 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 83 ]
68 การย้ายที่ตั้งสถานประกอบการของบริษัท [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 40 ]
67 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 56 ]
66 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกฏหมายแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 46 ]
65 ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 61 ]
64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 46 ]
63 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 57 ]
62 การประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 36 ]
61 ขอแก้วันสัมมนา [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 41 ]
60 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2557 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 39 ]
59 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 74 ]
58 มารดาของนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ (ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1) ถึงแก่กรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2014-10-20 ]อ่าน:[ 99 ]
57 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก [ 2014-10-18 ]อ่าน:[ 72 ]
56 ขอเชิญประชุมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) [ 2014-10-17 ]อ่าน:[ 89 ]
55 เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลอินเดีย [ 2014-10-16 ]อ่าน:[ 69 ]
จำนวนทั้งหมด 354 ข่าว
page: 1 2 [3] 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com