สถานการณ์น้ำ (วันที่ 01 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 29.54 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 11.05 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 25.49 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 9.69 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.02 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี สะพานวงแหวนรอบ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.79 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.71 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 0.88 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -1.04 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
240 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-22 ]อ่าน:[ 33 ]
239 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-22 ]อ่าน:[ 29 ]
238 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-22 ]อ่าน:[ 33 ]
237 ขอเชิญร่วมสร้างอนุสรณ์สถานีวีรบุรุษ์ทหารเสือพราน บก.333 กรมผสมที่ 13 (นักรบแนวหน้าสี่เหล่าทัพ) [ 2016-03-22 ]อ่าน:[ 21 ]
236 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 38 ]
235 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 40 ]
234 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกำชัย บัวจูม) [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 32 ]
233 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม) [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 37 ]
232 แนวทางปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุมกรมชลประทาน สามเสน [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 26 ]
231 นายศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง ถึงแก่กรรม [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 35 ]
230 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 39 ]
229 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-21 ]อ่าน:[ 25 ]
228 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในโครงการ ธรรมะสุขใจ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 34 ]
227 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 43 ]
226 ประชาสมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ชำระหนี้ กยศ. [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 54 ]
225 ขอส่งวารสารราชรถ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 31 ]
224 ขอเชิญเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 36 ]
223 เชิญเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 40 ]
222 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 40 ]
221 การมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่หน่วยงานภาครัฐที่เดินทางต่างประเทศ [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 37 ]
220 ขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด [ 2016-03-18 ]อ่าน:[ 34 ]
219 ให้ข้าราชการผู้้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอบำเหน็จ/บำนาญ [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 54 ]
218 ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 61 ]
217 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 44 ]
216 บิดาของนายสมพร อารยะชาติสกุล ถึงแก่กรรม [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 38 ]
215 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 1 เมษายน 2559 [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 63 ]
214 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรม young professionals ในงานชลประทานโลกครั้งที่ 2 [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 52 ]
213 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)จำกัด (มหาชน) [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 37 ]
212 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 41 ]
211 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 41 ]
210 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 31 ]
209 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน) [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 28 ]
208 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 [ 2016-03-17 ]อ่าน:[ 78 ]
207 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน รุ่นที่ 3 [ 2016-03-11 ]อ่าน:[ 75 ]
206 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 2016-03-11 ]อ่าน:[ 42 ]
205 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร [ 2016-03-11 ]อ่าน:[ 41 ]
204 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps รุ่นที่ 12 [ 2016-03-11 ]อ่าน:[ 42 ]
203 ขอส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 43 ]
202 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 39 ]
201 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 43 ]
200 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนคติศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาดิชฌกูฎ [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 34 ]
199 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและสาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวันเพื่อประกอบอาชีพเสริม [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 41 ]
198 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 44 ]
197 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ของบุคลากรในสังกัด [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 59 ]
196 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความรู้ ความสามารถทักษะทางด้านภาษา บุคลากรของบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-03-10 ]อ่าน:[ 42 ]
195 ขอข้อมูลจำนวนอัตรากำลังจ้างเหมาบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่วางแผนจะต้องใช้ในอนาคต [ 2016-03-08 ]อ่าน:[ 101 ]
194 เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 [ 2016-03-08 ]อ่าน:[ 71 ]
193 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาควิชาการสำรวจระยะไกลและระบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [ 2016-03-07 ]อ่าน:[ 50 ]
192 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท [ 2016-03-07 ]อ่าน:[ 56 ]
191 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 45 ]
190 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้หญ้าแฝกในงานชลประทาน [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 59 ]
189 ขอส่งหนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 และปีงบประมาณ 2556 [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 45 ]
188 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 44 ]
187 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 และประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 49 ]
186 ขอส่งหนังสือรายงานผลทางวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดดำริ จำนวน 1 เล่ม [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 50 ]
185 แนวทางการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรบข้าราชการบรรจุใหม่ [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 47 ]
184 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2016-03-04 ]อ่าน:[ 61 ]
183 ส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2016-03-03 ]อ่าน:[ 48 ]
182 แนวทางในถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน [ 2016-03-03 ]อ่าน:[ 52 ]
181 ขอให้ร่วมดำเนินการจัดโครงการ Train and Workshop on Design of Smail-Scaled Dam and water control Structures [ 2016-03-03 ]อ่าน:[ 71 ]
180 การแถลงข่าวโครงการ Thailand Moving Around the Globe on NBT World [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 48 ]
179 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 54 ]
178 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชกลาง [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 50 ]
177 แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 47 ]
176 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 59 ]
175 ผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่างเบื้องต้น) [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 50 ]
174 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-03-02 ]อ่าน:[ 53 ]
173 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-01 ]อ่าน:[ 73 ]
172 ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเอกสาร การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-03-01 ]อ่าน:[ 70 ]
171 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2016-03-01 ]อ่าน:[ 70 ]
170 ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 56 ]
169 แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 64 ]
168 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่า มหาสังฆราชนุสรณ์ [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 50 ]
167 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 48 ]
166 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญบัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 48 ]
165 มารดาของนางสาวขนิษศรี ดวงท้ายเศรษฐ ถึงแก่กรรม [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 54 ]
164 ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 2016-02-26 ]อ่าน:[ 51 ]
163 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2016-02-25 ]อ่าน:[ 54 ]
162 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 7 ปีที่ 2 [ 2016-02-25 ]อ่าน:[ 54 ]
161 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5 [ 2016-02-25 ]อ่าน:[ 66 ]
160 ขอมอบหนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 59 ]
159 ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 49 ]
158 ขอส่งหนังสือรายงานผลดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 52 ]
157 ขอมอบเอกสารรายงานประจำปี 2558 ของจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 เล่ม [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 55 ]
156 ขอส่ง คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธรณสุข [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 63 ]
155 ขอเชิญสมัครร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเชิงมรดกวัฒธรรมไทย [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 48 ]
154 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 61 ]
153 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 49 ]
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 44 ]
151 สรุปผลการเข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศ โครงการประกวดผลงานวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 [ 2016-02-24 ]อ่าน:[ 40 ]
150 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในโครงการธรรมสุขใจ [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 44 ]
149 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในงานชลประทาน [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 60 ]
148 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 59 ปีที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2016-02-23 ]อ่าน:[ 37 ]
147 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการTraining and workshop on design of small-scaled damand water control structures [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 69 ]
146 ขอส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 50 ]
145 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม งานวิจัยขายได้ [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 67 ]
144 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน รุ่นที่ 2 [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 80 ]
143 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 47 ]
142 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-02-19 ]อ่าน:[ 54 ]
141 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-02-18 ]อ่าน:[ 78 ]
จำนวนทั้งหมด 440 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com