หนังสือเวียน
 
127 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัมนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษา PHP [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 49 ]
126 Invitation to the workshop on Sharing best-practice organisation and coordination of water user groups in cambodia, lao pdr, myanmar and viet nam [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 38 ]
125 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 39 ]
124 ประกาศเจตนารมณ์ กรมชลประทาน ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมทั้งกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 54 ]
123 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 4 ปี ของสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 33 ]
122 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ.2558 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 36 ]
121 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 38 ]
120 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 33 ]
119 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน รุ่นที่3 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 88 ]
118 ขอเชิญส่งผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2562 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 56 ]
117 นายทวี สว่างศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ถึงแก่กรรม [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 107 ]
116 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 42 ]
115 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 44 ]
114 ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 41 ]
113 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมีปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 45 ]
112 แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.62) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 41 ]
111 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 39 ]
110 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 42 ]
109 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 33 ]
108 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 37 ]
107 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 36 ]
106 นโยบาย No Gift policy [ 2018-12-27 ]อ่าน:[ 58 ]
105 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 68 ]
104 ขอเชิญเข้าร่วมพิจารณา สวดมนต์ข้ามปี ถวานพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 58 ]
103 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 48 ]
102 การย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 42 ]
101 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 46 ]
100 ขอส่งหนังสือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข่าว [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 49 ]
99 ขอรับบริจาคของขวันวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 45 ]
98 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 88 ]
97 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 132 ]
96 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 49 ]
95 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 59 ]
94 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 92 ]
93 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 77 ]
92 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 46 ]
91 แจ้งกำหนดการกีฬาสีกลุ่มชลนที (สีฟ้า) และรับเสื้อเชียร์ [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 96 ]
90 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 54 ]
89 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 93 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 44 ]
88 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 46 ]
87 นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลียนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 87 ]
86 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 63 ]
85 ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตนเป็นกลางทางการเมืองและในการเลือกตั้ง [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 49 ]
84 ขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 48 ]
83 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 47 ]
82 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 45 ]
81 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 51 ]
80 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 50 ]
79 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 76 ]
78 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 66 ]
77 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี 2561 [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 113 ]
76 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 85 ]
75 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-11-30 ]อ่าน:[ 87 ]
74 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 [ 2018-11-28 ]อ่าน:[ 87 ]
73 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 96 ]
72 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 02562 [ 2018-11-27 ]อ่าน:[ 67 ]
71 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 104 ]
70 กำนหดเลขรหัสประจำสำนัก/กอง/กลุ่ม ของกรมชลประทาน [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 100 ]
69 ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Difa tes [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 76 ]
68 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2561 [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 70 ]
67 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 93 ]
66 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 88 ]
65 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 66 ]
64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 62 ]
63 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 66 ]
62 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 92 ปีที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 69 ]
61 ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตอง กลุ่มชลนที (สีฟ้า) ประจำปี 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 110 ]
60 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 67 ]
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 100 ]
58 รับสมัครนักกีฬามหาสนุก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน กลุ่มชลนที (สีฟ้า) [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 100 ]
57 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 77 ]
56 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพิ่มเติม [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 107 ]
55 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 2018-11-09 ]อ่าน:[ 109 ]
54 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 145 ]
53 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 112 ]
52 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 87 ]
51 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 107 ]
50 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 5/2561 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 78 ]
49 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 75 ]
48 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 69 ]
47 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 92 ]
46 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้ง [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 77 ]
45 ขอแจ้งหมายเลขโทรศพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละสวน/กลุ่ม [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 78 ]
44 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 122 ]
43 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 129 ]
42 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 89 ]
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 85 ]
40 แนวทางดำเนินการในการนำภาพยนต์ Animation Blue Hero ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 89 ]
39 พิจาราณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 115 ]
38 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสาร [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 84 ]
37 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าอบรมหลักสูตร English for Office workers [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 124 ]
36 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 113 ]
35 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para soil-Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 127 ]
34 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสังซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 87 ]
33 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 184 ]
32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 4 ปี [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 80 ]
31 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 79 ]
30 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 88 ]
29 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 86 ]
28 ขอประชาสัมพัน์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-24 ]อ่าน:[ 98 ]
จำนวนทั้งหมด 327 ข่าว
page: 1 2 [3] 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com