สถานการณ์น้ำ (วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 163.342 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 61.64 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 46.992 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.87 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 49.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.55 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 19.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.11 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
812 โครงการ Forum on Mitigating negative Effects of Climate Change on Agiculture [ 2014-07-17 ]อ่าน:[ 40 ]
811 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 46 ]
810 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40) [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 54 ]
809 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 46 ]
808 ขอส่งวารสารงบประมาณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 50 ]
807 การมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าห้อง 50 % สำหรับกลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 61 ]
806 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 77 ]
805 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน รุ่นที่ 2 [ 2014-07-16 ]อ่าน:[ 80 ]
804 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 68 ]
803 ขอแจ้งผลการปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 72 ]
802 มารดา ผคก.ชป.2 ถึงแก่กรรม [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 74 ]
801 มารดาของนางศิวพร ภมรประวัติ ผชช.บค.ถึงแก่กรรม [ 2014-07-15 ]อ่าน:[ 84 ]
800 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำแผนภูมิโครงสร้าง และแผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง การจัดคนลงตามโครงการ ของสำนักชลประทานที่ 1-17 [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 117 ]
799 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 51 ]
798 แจ้งความบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 99 ]
797 ขอให้งดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [ 2014-07-10 ]อ่าน:[ 87 ]
796 ขอส่งแผ่นซีดี [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 89 ]
795 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 77 ]
794 ด่วนที่สุด! แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2557 [ 2014-07-09 ]อ่าน:[ 121 ]
793 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการติดตามและเสนองานสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 70 ]
792 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 68 ]
791 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือเสนอชื่อศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจดีเด่น พ.ศ.2557 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 84 ]
790 ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2557 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 81 ]
789 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 97 ]
788 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 71 ]
787 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ [ 2014-07-08 ]อ่าน:[ 68 ]
786 แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 63 ]
785 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 57 ]
784 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2555 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 46 ]
783 ขอส่งข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 ประจำเเดือน มิถุนายน 2557 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 55 ]
782 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 43 ]
781 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 และกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 152 ]
780 ขอความอนุเคราะห์รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษา [ 2014-07-07 ]อ่าน:[ 44 ]
779 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 73 ]
778 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 70 ]
777 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 69 ]
776 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 61 ]
775 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 72 ]
774 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 63 ]
773 โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล [ 2014-07-04 ]อ่าน:[ 62 ]
772 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-07-03 ]อ่าน:[ 56 ]
771 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกรมชลประทาน [ 2014-07-03 ]อ่าน:[ 64 ]
770 ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-07-02 ]อ่าน:[ 74 ]
769 การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry test หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2558 [ 2014-07-02 ]อ่าน:[ 129 ]
768 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 76 ]
767 มารดานางจินตนา ชูดวง พนักงานพิมพ์ ส1 โครงการชลประทานลำพูน ถึงแก่กรรม [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 66 ]
766 ขอให้ข้าราชการส่งแบบแสดงผลงาน [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 88 ]
765 นายสิริพงษ์ กุลพงษ์ ถึงแก่กรรม [ 2014-07-01 ]อ่าน:[ 107 ]
764 นโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน [ 2014-06-30 ]อ่าน:[ 140 ]
763 แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมที่จะรับงานของผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างชลประทาน ประจำปี 2557 [ 2014-06-27 ]อ่าน:[ 66 ]
762 ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนพระชัยหลังช้าง ผู้ทำบุญบริจาคหนึ่งกองทุนรับเหรียญพระชัยหลังช้าง รุ่นพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ด้านหลังเหรียญเป็นองค์หลวงปู่แหวน สุจิณณโณ จารึกข้อความว่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือท่านจะทำบุญต่ำกว่าหนึ่งกองทุน [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 81 ]
761 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 48 ]
760 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 187 ]
759 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 [ 2014-06-26 ]อ่าน:[ 95 ]
758 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ) (เพิ่มเติม) [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 77 ]
757 ขอให้จัดทำข้อมูลอัตรากำลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 160 ]
756 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2 [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 78 ]
755 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง สื่อสารดีช่วยชีวีให้พ้นภัย [ 2014-06-25 ]อ่าน:[ 69 ]
754 ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 64 ]
753 ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 91 ]
752 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 67 ]
751 การรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียน [ 2014-06-24 ]อ่าน:[ 63 ]
750 นางเลี้ยง แสงสว่าง มารดาของนายวินัย แสงสว่าง (ฝวก.ชป.4) ถึงแก่กรรม [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 73 ]
749 ขอส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 68 ]
748 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 51 ]
747 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 95 ]
746 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 49 ]
745 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 39 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 47 ]
744 ขอยกเลิกบันทึกองพัสดุ ที่ กกพ.841/2556 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 68 ]
743 แนวทางการกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง [ 2014-06-23 ]อ่าน:[ 87 ]
742 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand research expo 2014 [ 2014-06-20 ]อ่าน:[ 78 ]
741 การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2014-06-20 ]อ่าน:[ 84 ]
740 ขอแจ้งยกเลิกประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 97 ]
739 ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 82 ]
738 ส่งประกาศ สถานที่ตั้ง และเวลาทำการสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 54 ]
737 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการ อำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 54 ]
736 ขอส่งประกาศ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 59 ]
735 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 และ 2550 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 49 ]
734 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2556 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 72 ]
733 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับโอนข้าราชการ [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 86 ]
732 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 54 ]
731 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ TU-Asean Intenational Conference 2014 [ 2014-06-18 ]อ่าน:[ 52 ]
730 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 99 ]
729 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 134 ]
728 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 70 ]
727 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 55 ]
726 ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนกงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 62 ]
725 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 60 ]
724 ขอมอบหนังสือบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 56 ]
723 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 98 ]
722 เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 97 ]
721 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 14 และโครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 14 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 87 ]
720 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 141 ]
719 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 66 ]
718 ซ้อมความเข้าใจการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 101 ]
717 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 63 ]
716 ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 84 ]
715 กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 [ 2014-06-13 ]อ่าน:[ 84 ]
714 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 76 ]
713 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 70 ]
จำนวนทั้งหมด 1012 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com