สถานการณ์น้ำ (วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 79.96 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 30.17 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 41.20 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 15.67 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.60 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี P.103 (สะพานวงแหวนรอบ 3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 72.90 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 2.19 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 36.10 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.03 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
507 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง [ 2016-06-17 ]อ่าน:[ 39 ]
506 การจัดทำ vdo presentation [ 2016-06-17 ]อ่าน:[ 40 ]
505 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 [ 2016-06-16 ]อ่าน:[ 75 ]
504 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 [ 2016-06-16 ]อ่าน:[ 46 ]
503 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-06-16 ]อ่าน:[ 29 ]
502 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการ Siam Smile Card [ 2016-06-16 ]อ่าน:[ 40 ]
501 รับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน [ 2016-06-16 ]อ่าน:[ 28 ]
500 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 54 ]
499 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 28 ]
498 รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2559 [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 29 ]
497 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 30 ]
496 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 29 ]
495 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 42 ]
494 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 30 ]
493 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 29 ]
492 รับโอนข้าราชการ [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 42 ]
491 แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2016-06-15 ]อ่าน:[ 31 ]
490 ขอเชิญประชุมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 36 ]
489 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 37 ]
488 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ครั้งที่ 2 [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 45 ]
487 แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 22 ]
486 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 26 ]
485 การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 31 ]
484 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 39 ]
483 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 6 [ 2016-06-14 ]อ่าน:[ 37 ]
482 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกันและความท้าทายในการพัมนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร [ 2016-06-10 ]อ่าน:[ 61 ]
481 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 [ 2016-06-10 ]อ่าน:[ 83 ]
480 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมมนา ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ จากการค้าและวัฒนธรรม สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม [ 2016-06-10 ]อ่าน:[ 60 ]
479 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 [ 2016-06-10 ]อ่าน:[ 74 ]
478 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 32 ]
477 งาน Kick off 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 26 ]
476 ขอเชิญร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand research expo 2016 [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 37 ]
475 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการเกษตรในโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส healthy Kids healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 34 ]
474 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช 2559 [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 30 ]
473 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 34 ]
472 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 33 ]
471 การจัดโครงการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 34 ]
470 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤาภาคม 2559 [ 2016-06-09 ]อ่าน:[ 29 ]
469 เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2016-06-08 ]อ่าน:[ 41 ]
468 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 43 ]
467 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 43 ]
466 ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 48 ]
465 การถ่ายทอดสด การสัมมนาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน ในอนาคตผ่านVdo streaming [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 52 ]
464 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12 [ 2016-06-07 ]อ่าน:[ 50 ]
463 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 45 ]
462 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารวมโครงการเสริมสร้างความรู้่เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 46 ]
461 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 56 ]
460 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 49 ]
459 เข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 12 เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยอาเซียน 2025 [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 50 ]
458 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 62 ปีที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 37 ]
457 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 61 ปีที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 40 ]
456 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 43 ]
455 เชิญชวนสวมเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ [ 2016-06-06 ]อ่าน:[ 74 ]
454 แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล [ 2016-06-03 ]อ่าน:[ 47 ]
453 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี 2558 [ 2016-06-03 ]อ่าน:[ 41 ]
452 นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ [ 2016-06-03 ]อ่าน:[ 49 ]
451 ขอส่งคู่มือสำหรับการจัดทำงบประมาณที่คำนึงมิติหญิงชายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ Gender Responsive Budgeting : GRB [ 2016-06-03 ]อ่าน:[ 46 ]
450 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 47 ]
449 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 48 ]
448 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 65 ]
447 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ครั้งที่ 3 [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 52 ]
446 เปลี่ยนแปลงบันทึกแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนยุทธศาสร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2558-2569) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการบริหารจัดการน้ำ เป็นการสัมมนาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการดำเนิ [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 55 ]
445 ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 40 ]
444 พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 40 ]
443 รูปแบบและวิธีการสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ การใช้งานระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนลไลท์ [ 2016-06-02 ]อ่าน:[ 36 ]
442 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง [ 2016-06-01 ]อ่าน:[ 75 ]
441 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 [ 2016-06-01 ]อ่าน:[ 40 ]
440 ประกาศรับข้อสอบการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2016-05-31 ]อ่าน:[ 43 ]
439 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย [ 2016-05-31 ]อ่าน:[ 40 ]
438 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม [ 2016-05-31 ]อ่าน:[ 45 ]
437 ขอเชิญสมาชิก กบข. ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจรประจำปี 2559 [ 2016-05-31 ]อ่าน:[ 55 ]
436 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 52 ]
435 หนังสือประกาศในโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 38 ]
434 ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจราชการ [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 42 ]
433 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 (TDMM2016) [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 43 ]
432 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2558-2569) และผลกระทบของการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการบริหารจัดการน้ำ [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 66 ]
431 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62 [ 2016-05-30 ]อ่าน:[ 137 ]
430 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 76 ]
429 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 241 ]
428 ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 45 ]
427 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 44 ]
426 การกำกับดูแลราคาสินค้าและลดภาวะค่าครองชีพประชาชน [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 40 ]
425 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 45 ]
424 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2016-05-27 ]อ่าน:[ 45 ]
423 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 48 ]
422 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกีรยรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 39 ]
421 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 41 ]
420 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการข้อมูลและพิจารณาการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 56 ]
419 ขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงประลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 56 ]
418 ขอให้ประดับธงสัญลักษณ์ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติปี 2559 และ 2560 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 51 ]
417 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง อนาคตประเทศไทย สร้างได้หรือโชคช่วย [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 43 ]
416 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 61 ]
415 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ 1 [ 2016-05-25 ]อ่าน:[ 65 ]
414 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 43 ]
413 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 44 ]
412 ขอให้พิจารณาสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับข้าราชการกรมชลประทาน [ 2016-05-24 ]อ่าน:[ 62 ]
411 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 40 ]
410 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 41 ]
409 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตร [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 43 ]
408 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2016-05-23 ]อ่าน:[ 39 ]
จำนวนทั้งหมด 707 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com