สถานการณ์น้ำ (วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 169.653 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 64.02 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 37.872 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 14.40 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 12.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.25 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 8.90 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.57 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
จำนวนทั้งหมด 80 ข่าว
page: 1
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com