สถานการณ์น้ำ (วันที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 137.595 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 51.92 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 36.206 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.77 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 124.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 2.01ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 88.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.83 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
740 ขอแจ้งยกเลิกประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 86 ]
739 ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 70 ]
738 ส่งประกาศ สถานที่ตั้ง และเวลาทำการสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 42 ]
737 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการ อำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 44 ]
736 ขอส่งประกาศ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 49 ]
735 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 และ 2550 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 44 ]
734 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2556 [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 57 ]
733 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับโอนข้าราชการ [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 78 ]
732 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2014-06-19 ]อ่าน:[ 50 ]
731 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ TU-Asean Intenational Conference 2014 [ 2014-06-18 ]อ่าน:[ 46 ]
730 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 88 ]
729 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 118 ]
728 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 61 ]
727 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 47 ]
726 ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนกงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 52 ]
725 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2556 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 50 ]
724 ขอมอบหนังสือบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 46 ]
723 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 86 ]
722 เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-17 ]อ่าน:[ 79 ]
721 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 14 และโครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 14 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 76 ]
720 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 123 ]
719 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 59 ]
718 ซ้อมความเข้าใจการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 91 ]
717 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 54 ]
716 ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 [ 2014-06-16 ]อ่าน:[ 74 ]
715 กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 [ 2014-06-13 ]อ่าน:[ 73 ]
714 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 66 ]
713 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 59 ]
712 ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอหนังสือราชการ (เพิ่มเติม) [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 78 ]
711 ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 4) [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 77 ]
710 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 60 ]
709 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุัมครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 51 ]
708 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง Steel Fibre Reinforced Concrete-Material Technology for Underground and Industria Floor Construction [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 57 ]
707 ขอแจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังการจราจรงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2557 [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 76 ]
706 นายแสว เกตุวรชัย บิดาของนายสัญชัย เกตุวรชัย (รธส.) ถึงแก่กรรม [ 2014-06-12 ]อ่าน:[ 146 ]
705 คำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2014-06-11 ]อ่าน:[ 79 ]
704 การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสซาลาม [ 2014-06-11 ]อ่าน:[ 59 ]
703 ขอเชิญส่งผลงาน และประชาสัมพันธ์ การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2557-2558 [ 2014-06-11 ]อ่าน:[ 149 ]
702 ขอส่งข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 2014-06-11 ]อ่าน:[ 38 ]
701 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่5 (เดือนพฤษภาคม 2557) [ 2014-06-10 ]อ่าน:[ 46 ]
700 เชิญร่วมประชุมสัมมนา โครงการ อปท. ซัมมิท 2014 และชมงานเป็นหมู่คณะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) [ 2014-06-10 ]อ่าน:[ 105 ]
699 การเปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 [ 2014-06-10 ]อ่าน:[ 51 ]
698 แจ้งตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะว่างกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการ (1 ตุลาคม 2557) [ 2014-06-10 ]อ่าน:[ 86 ]
697 การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [ 2014-06-09 ]อ่าน:[ 68 ]
696 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ประเด็นเชิงนโยบายและแผน พลังงานทดแทนสำหรับภาคขนส่ง [ 2014-06-09 ]อ่าน:[ 66 ]
695 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ สำหรับปฏิบัติงานมือใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 2014-06-06 ]อ่าน:[ 100 ]
694 ขอทรายผลการดำเนินการ [ 2014-06-06 ]อ่าน:[ 57 ]
693 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 167 ]
692 ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 99 ]
691 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 77 ]
690 สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร โครงการสูบน้ำแม่แฝก-แม่แตง [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 53 ]
689 ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 51 ]
688 ขอส่งรายงานผลสำเร็จข้อมูล GEM ประเทสไทยประจำปี 2555 GEM Thailand 2012 National Report [ 2014-06-05 ]อ่าน:[ 81 ]
687 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน [ 2014-06-04 ]อ่าน:[ 147 ]
686 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลงนราธิวาสราชนครินทร์ และพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล นำปัจจัยสมทบการก่อสร้างหอสวดมนต์ถวายวัดวัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 2014-06-04 ]อ่าน:[ 48 ]
685 ขอเชิญร่วมงานในวาระครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 2014-06-04 ]อ่าน:[ 62 ]
684 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Social Science specialist [ 2014-06-04 ]อ่าน:[ 58 ]
683 ขออนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ประจำปี 2557 [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 105 ]
682 ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 71 ]
681 กำหนดเป็นเจ้าภาพงานศพบุตรสาว นางจินดา สุขรุ่งเรือง [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 77 ]
680 ขอเชิญเข้าร่วม/ส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 48 ]
679 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 48 ]
678 ขอส่งเอกสารวิชาการ 39 ปี สงป.ก. [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 38 ]
677 ขอมอบหนังสือและวีดีทัศน์ สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2556 [ 2014-06-03 ]อ่าน:[ 35 ]
676 สรุปสถานการณืแผ่นดินไหวจที่จังหวัดเชียงราย [ 2014-06-02 ]อ่าน:[ 69 ]
675 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม่ [ 2014-06-02 ]อ่าน:[ 92 ]
674 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-06-02 ]อ่าน:[ 71 ]
673 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 2014-06-02 ]อ่าน:[ 79 ]
672 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2014-06-02 ]อ่าน:[ 102 ]
671 ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด [ 2014-05-30 ]อ่าน:[ 55 ]
670 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-30 ]อ่าน:[ 64 ]
669 กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 [ 2014-05-30 ]อ่าน:[ 56 ]
668 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 [ 2014-05-28 ]อ่าน:[ 65 ]
667 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน Network file service : NFS [ 2014-05-28 ]อ่าน:[ 82 ]
666 นายฉัตรชัย แก้วประดิษฐ์ ถึงแก่กรรม [ 2014-05-28 ]อ่าน:[ 94 ]
665 เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2014-05-28 ]อ่าน:[ 68 ]
664 แจ้งความต้องการบุคคลย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่ว่าง [ 2014-05-28 ]อ่าน:[ 105 ]
663 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ) [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 209 ]
662 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 72 ]
661 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมแบบจำลองน้ำกับความท้าทายในการประชุมใช้งานที่หลากหลายในศตวรรษ์ที่ 21 [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 64 ]
660 ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 51 ]
659 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 18 อัตรา [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 78 ]
658 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ทุกแหล่งงบประมาณ) [ 2014-05-27 ]อ่าน:[ 43 ]
657 ขอความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม่ [ 2014-05-26 ]อ่าน:[ 81 ]
656 ตารางรายละเอียดการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2556/57 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 89 ]
655 ขอให้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2556/57 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 61 ]
654 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไปรษณีย์ไทย จก.และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 52 ]
653 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 68 ]
652 ขอมอบวารสาร [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 68 ]
651 ขายส่งกล่องสารสนเทศทางการเงิน และแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 70 ]
650 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 38 ปีที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 64 ]
649 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 73 ]
648 แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 79 ]
647 ขอส่งข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 96 ]
646 ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 112 ปี กรมชลประทาน [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 547 ]
645 การจำหน่ายสมุดโทรศัพท์และหนังสือชลประทานชวนชิม [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 117 ]
644 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 83 ]
643 ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์ (แก้ไขหน้า 3และ4) [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 73 ]
642 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 66 ]
641 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซต์ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 71 ]
จำนวนทั้งหมด 940 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com