สถานการณ์น้ำ (วันที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 66.32 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 25.02 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 35.04 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.32 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 10.20 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.23 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 3.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.80 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
941 ส่งจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-08-11 ]อ่าน:[ 31 ]
940 รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ [ 2015-08-07 ]อ่าน:[ 64 ]
939 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 [ 2015-08-07 ]อ่าน:[ 43 ]
938 ขอให้ทุกสถานที่มีคำภาษาอังกฤษคู่ภาษาไทย [ 2015-08-07 ]อ่าน:[ 54 ]
937 ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือใช้ในการราชการ การยางแห่งประเทศไทย [ 2015-08-07 ]อ่าน:[ 42 ]
936 เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง Doing Business with India : โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบการไทย [ 2015-08-07 ]อ่าน:[ 29 ]
935 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market : e - market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 53 ]
934 ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 37 ]
933 ขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ Application ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 41 ]
932 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 32 ]
931 สถิติองคืกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 63 ]
930 ส่งแบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้่ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 57 ]
929 การพิจารณาทบทวนแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้น้ำ [ 2015-08-06 ]อ่าน:[ 56 ]
928 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 59 ]
927 ขอเชิญร่วมแสดงผลงาน [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 38 ]
926 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (วทท 41) [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 39 ]
925 ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ ไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 38 ]
924 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 34 ]
923 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558 [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 30 ]
922 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 37 ]
921 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 30 ]
920 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพทธศักราช 2558 [ 2015-08-05 ]อ่าน:[ 30 ]
919 ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 73 ]
918 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นงานวิจัย [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 42 ]
917 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ รัฐประศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 37 ]
916 ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติและนิทรรศการครั้งที่ 6 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า จากน้ำในเอเซีย [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 47 ]
915 ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อร่วมสร้างพระบรมราานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 39 ]
914 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับต้น Beginners รุ่นที่ 2 [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 38 ]
913 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 33 ]
912 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 37 ]
911 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 2015-08-04 ]อ่าน:[ 30 ]
910 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม [ 2015-08-03 ]อ่าน:[ 32 ]
909 ขอแจ้งที่ทำการ ฝ่ายก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 13 [ 2015-08-03 ]อ่าน:[ 37 ]
908 ผลการประชุมระดับสูง Ihe International Decede for Action: Progress achieved and Lessons Learned for sustainable Development วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค [ 2015-08-03 ]อ่าน:[ 32 ]
907 ขอส่งหนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558-2559 [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 35 ]
906 ขอมอบหนังสือ 83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี และหนังสือรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 41 ]
905 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 37 ]
904 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 36 ]
903 ถอดเทปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาในงาน 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 31 ]
902 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 32 ]
901 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 108 ]
900 ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS 2015 [ 2015-07-28 ]อ่าน:[ 35 ]
899 10 มาตรการชาวชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัด [ 2015-07-27 ]อ่าน:[ 47 ]
898 ขอเชิญร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา [ 2015-07-27 ]อ่าน:[ 40 ]
897 นางสาวลาวัลย์ ชำนาญรบ ถึงแก่กรรม [ 2015-07-27 ]อ่าน:[ 96 ]
896 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ [ 2015-07-25 ]อ่าน:[ 42 ]
895 ขอให้ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัครชลประทานที่จะปฏิบัติงานต่อ ในปีงบประมาณ 2559 [ 2015-07-24 ]อ่าน:[ 50 ]
894 สิทธิการลาต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ [ 2015-07-24 ]อ่าน:[ 117 ]
893 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช4 และตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4 [ 2015-07-24 ]อ่าน:[ 82 ]
892 ใคร่ขอเรียนเชิญสนับสนุนโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 [ 2015-07-23 ]อ่าน:[ 39 ]
891 โครงการตลาด กทม.กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล [ 2015-07-23 ]อ่าน:[ 34 ]
890 ขอแจ้งชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน ของสำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้า [ 2015-07-23 ]อ่าน:[ 34 ]
889 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร การมัดย้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ [ 2015-07-23 ]อ่าน:[ 34 ]
888 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 42 ]
887 ขอเชิญชนร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานมหกรรม เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 40 ]
886 การสร้างตัวแทนพระพุทธเจ้า ตามแนวพระพุทธดำรัส กับการศึกษาพระไตรปิฏก ตามแนวพระราชดำริ [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 40 ]
885 สรุปผลประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 42 ]
884 ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคลรุ่น อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 35 ]
883 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 38 ]
882 ขอเชิญเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Day 2015 Asean for new generations [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 37 ]
881 ขอส่งหนังสือและผลการศึกษาด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [ 2015-07-21 ]อ่าน:[ 38 ]
880 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน [ 2015-07-20 ]อ่าน:[ 56 ]
879 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2558 [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 45 ]
878 บิดานายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 50 ]
877 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแห่งชาติ [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 38 ]
876 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 43 ]
875 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ [ 2015-07-16 ]อ่าน:[ 41 ]
874 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 8 ฉบับที่ 11-12 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558) [ 2015-07-16 ]อ่าน:[ 32 ]
873 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 [ 2015-07-15 ]อ่าน:[ 44 ]
872 ขอส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งทางวิชาการของ นายชัยชาญ สังข์แก้ว [ 2015-07-15 ]อ่าน:[ 46 ]
871 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด [ 2015-07-15 ]อ่าน:[ 40 ]
870 แจ้งความประสงค์มาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2015-07-15 ]อ่าน:[ 54 ]
869 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 6 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย [ 2015-07-14 ]อ่าน:[ 74 ]
868 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (เช่าเหมา) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด [ 2015-07-14 ]อ่าน:[ 64 ]
867 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฎาคม 2558 [ 2015-07-14 ]อ่าน:[ 53 ]
866 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 2015-07-14 ]อ่าน:[ 41 ]
865 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 2015-07-14 ]อ่าน:[ 47 ]
864 การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ [ 2015-07-13 ]อ่าน:[ 63 ]
863 ขอเชิญทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2558 [ 2015-07-13 ]อ่าน:[ 44 ]
862 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื้องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 [ 2015-07-12 ]อ่าน:[ 52 ]
861 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมฟังธรรมในวันธรรทมสวนะ ณ พุทธมฌฑล จังหวัดนครปฐม [ 2015-07-12 ]อ่าน:[ 42 ]
860 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมบริจาคโลหิต [ 2015-07-12 ]อ่าน:[ 47 ]
859 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเว็บไซต์กระทรวง www.moac.go.th [ 2015-07-12 ]อ่าน:[ 50 ]
858 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 14 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 2015-07-10 ]อ่าน:[ 56 ]
857 การจัดหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร 48 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล [ 2015-07-10 ]อ่าน:[ 45 ]
856 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2556 [ 2015-07-09 ]อ่าน:[ 51 ]
855 ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 2015-07-09 ]อ่าน:[ 58 ]
854 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 [ 2015-07-09 ]อ่าน:[ 71 ]
853 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน CU-QWL [ 2015-07-09 ]อ่าน:[ 69 ]
852 ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน [ 2015-07-08 ]อ่าน:[ 46 ]
851 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2015-07-07 ]อ่าน:[ 48 ]
850 ขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-07-07 ]อ่าน:[ 68 ]
849 ขอความสนับสนุนบูรณาปฏิสังขรณ์ หอสวดมนต์และหอฉัน [ 2015-07-07 ]อ่าน:[ 41 ]
848 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 13 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [ 2015-07-07 ]อ่าน:[ 54 ]
847 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 49 ]
846 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 45 ]
845 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 46 ]
844 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ thailand Arbitration center: THAC [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 42 ]
843 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 43 ]
842 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 2015-07-06 ]อ่าน:[ 42 ]
จำนวนทั้งหมด 1141 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com