สถานการณ์น้ำ (วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 61.66 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 23.27 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 32.08 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.20 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 4.05 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.95 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 2.42 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.86 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
639 ขอส่งข้อมมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ ๙ ปีที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 36 ]
638 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GRMIS Terminal [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 38 ]
637 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 43 ]
636 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 40 ]
635 นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4 [ 2015-04-27 ]อ่าน:[ 34 ]
634 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 41 ]
633 นายทัศนัย บัวระหงษ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 70 ]
632 ขอเชิญชวนร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 41 ]
631 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 34 ]
630 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 100 ]
629 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธี สระเกล้าน้ำดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน และพิธีทำบุญอาคาร ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 101 ]
628 เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 35 ]
627 ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน ฉลองครบ 100 ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558 [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 37 ]
626 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามโครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ [ 2015-04-24 ]อ่าน:[ 56 ]
625 ขอความร่วมมือส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 37 ]
624 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 29 ]
623 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี๒๕๕๘ (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 34 ]
622 การรับโอนข้าราชการของกรมอนามัย [ 2015-04-23 ]อ่าน:[ 44 ]
621 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 56 ]
620 ขอข้อมูลแผนงานโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่วิกฤติ [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 47 ]
619 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบ๒) [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 36 ]
618 การจัดสัมมนาทการพัสดุ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase3 [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 46 ]
617 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ [ 2015-04-22 ]อ่าน:[ 41 ]
616 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 36 ]
615 ขอส่งเอกสารวิชาการ 40 ปี รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
614 โปรดประชาสัมพันธ์ [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 38 ]
613 ขอส่งหนังสือความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสคน กระแสโลก [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 36 ]
612 ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2556" [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
611 พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 37 ]
610 การฝึกอบรมหลักสูตร Professional Communication for Officers and Diplomats [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 34 ]
609 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรูเความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหนาวยงานของรัฐ ประจำปี 2558 [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 40 ]
608 ส่งรายงานประจำปี 2557 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 52 ]
607 ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 48 ]
606 ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 38 ]
605 ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 37 ]
604 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30 [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 34 ]
603 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 35 ]
602 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหารพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 31 ]
601 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 154 ]
600 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๗ [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 47 ]
599 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม) [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 35 ]
598 ขอแจ้งสถานที่ในการจัดส่งเอกสารและติดต่อราชการ [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 41 ]
597 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 36 ]
596 วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินกู้ยืมราชการในระบบ GFMIS [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 41 ]
595 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 56 ]
594 สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบที่ ๑) [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 45 ]
593 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 45 ]
592 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2015-04-17 ]อ่าน:[ 37 ]
591 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่ [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 59 ]
590 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 40 ]
589 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 36 ]
588 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 37 ]
587 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 49 ปีที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 34 ]
586 นายปิณวงศ์ วัฏฏางกูร อดีตหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ถึงแก่กรรม [ 2015-04-16 ]อ่าน:[ 41 ]
585 ขอเชิญสมัครเข้ารับการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ [ 2015-04-10 ]อ่าน:[ 50 ]
584 ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2015-04-10 ]อ่าน:[ 80 ]
583 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 44 ]
582 ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี 2557 [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 37 ]
581 แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 36 ]
580 การจัดตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 52 ]
579 ขอแจ้งที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่ [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 41 ]
578 ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 69 ]
577 การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 39 ]
576 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 44 ]
575 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 56 ]
574 มารดาของนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม [ 2015-04-09 ]อ่าน:[ 39 ]
573 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 2015-04-08 ]อ่าน:[ 62 ]
572 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย [ 2015-04-08 ]อ่าน:[ 52 ]
571 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 74 ]
570 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 81 ]
569 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์) [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 45 ]
568 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 43 ]
567 มารดาของภรรยา นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผส.สช. ถึงแก่กรรม [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 49 ]
566 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับอัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 56 ]
565 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 49 ]
564 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (RID Happy Songkran Day) [ 2015-04-07 ]อ่าน:[ 56 ]
563 ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวด TCA Concrete Practice Award [ 2015-04-02 ]อ่าน:[ 50 ]
562 ขอขอบคุณและชมเชยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น (รายจ่ายงบทุน) [ 2015-04-02 ]อ่าน:[ 74 ]
561 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการรัฐ [ 2015-04-02 ]อ่าน:[ 54 ]
560 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง ๒ ระดับ (เป็นการภายใน) [ 2015-04-01 ]อ่าน:[ 81 ]
559 ขอเชิญสมัครรับทุนอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๕ และรุ่นที่ ๕๖ [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 39 ]
558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Smart Technology Summit 2015 เทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 41 ]
557 ขอเชิญฟังการบรรยายด้านวิชาการ ฝ่ายพับได้ชนิดควบคุมด้วยถุงลม [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 44 ]
556 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 54 ]
555 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์ กรมส่งเสริมการเกษตร [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 38 ]
554 ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facitator for Change [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 54 ]
553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วิถีข้าว วิถีไทย [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 44 ]
552 แนวทางการจัดอัตรากำลังของฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ [ 2015-03-31 ]อ่าน:[ 70 ]
551 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 57 ]
550 ขอเชิญร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 45 ]
549 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 87 ]
548 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 58 ]
547 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 52 ]
546 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 38 ]
545 ผลสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อ 13 ก.พ.58 [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 39 ]
544 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 40 ]
543 ขอเชิญร่วมการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อ [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 40 ]
542 ขอการจัดเอกสารของกรมชลประทาน [ 2015-03-27 ]อ่าน:[ 35 ]
541 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 2015-03-26 ]อ่าน:[ 48 ]
540 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 2015-03-25 ]อ่าน:[ 71 ]
จำนวนทั้งหมด 839 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com