สถานการณ์น้ำ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 117.297 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 44.26 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 42.336 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 16.10 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1(สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 38.80 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.48 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 18.10 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.14 ม.(ภาวะวิปกติ)
หนังสือเวียน
 
656 ตารางรายละเอียดการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2556/57 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 67 ]
655 ขอให้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2556/57 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 48 ]
654 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไปรษณีย์ไทย จก.และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 36 ]
653 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 48 ]
652 ขอมอบวารสาร [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 47 ]
651 ขายส่งกล่องสารสนเทศทางการเงิน และแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 51 ]
650 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 38 ปีที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 2014-05-23 ]อ่าน:[ 46 ]
649 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 54 ]
648 แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 59 ]
647 ขอส่งข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 77 ]
646 ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 112 ปี กรมชลประทาน [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 366 ]
645 การจำหน่ายสมุดโทรศัพท์และหนังสือชลประทานชวนชิม [ 2014-05-22 ]อ่าน:[ 90 ]
644 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 66 ]
643 ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์ (แก้ไขหน้า 3และ4) [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 56 ]
642 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 53 ]
641 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซต์ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 54 ]
640 ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนบ้านจือแร [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 70 ]
639 ขอส่งหนังสือประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 44 ]
638 ส่งรายงานประจำปี 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 41 ]
637 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 34 ]
636 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 33 ]
635 ประชาสัมพันธ์การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 114 ]
634 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 46 ]
633 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-21 ]อ่าน:[ 39 ]
632 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผังเมือง เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 105 ]
631 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 52 ]
630 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 68 ]
629 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 62 ]
628 ขอส่งพระบรมราโชวาท เพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการ [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 74 ]
627 การจัดอบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร ศิลปะการวางตน และการพัฒนาการบริการ [ 2014-05-20 ]อ่าน:[ 52 ]
626 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 63 ]
625 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 45 ]
624 โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 51 ]
623 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 54 ]
622 เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสิทธ์ตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 41 ]
621 ขอนำส่งหนังสือ พลังงานทดแทน พลังแห่งน้ำพระทัย [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 43 ]
620 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ เพิ่มเติมรอบที่ 2 [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 47 ]
619 การขอรับรางวัล United Nations Publics Service Awards ประจำปี ค.ศ.2014 [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 43 ]
618 ขอแจ้งโทรศัพท์สายภายใน สชป.1 ขัดข้อง [ 2014-05-19 ]อ่าน:[ 39 ]
617 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยพื้นที่ชุมชนรุ่นที่ 1 [ 2014-05-16 ]อ่าน:[ 61 ]
616 ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2014-05-16 ]อ่าน:[ 61 ]
615 ขออนุญาตนำเสนอข้อมูล การลงทุนอสังหาฯ โอกาสที่มาพร้อมกับ AEC แก่บุคลากรในองค์กรและผู้ที่สนใจ [ 2014-05-15 ]อ่าน:[ 75 ]
614 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-15 ]อ่าน:[ 66 ]
613 ย้ายข้าราชการ (นายอัสดร คำแน่น) [ 2014-05-15 ]อ่าน:[ 84 ]
612 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 [ 2014-05-15 ]อ่าน:[ 85 ]
611 ตรวจสอบเร่งรัดเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของค่าน้ำประปา [ 2014-05-14 ]อ่าน:[ 87 ]
610 ขอเชิญชวนสัมมนากับสุดยอดกูรูด้านอสังหาฯ และโค๊ชการเงินอันดับ 1 จำนวนจำกัด [ 2014-05-14 ]อ่าน:[ 67 ]
609 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 1 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 64 ]
608 แจ้งการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการบ้านออมสิน - กบข เพื่อสมาชิก กบข. [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 77 ]
607 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 65 ]
606 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 39 ]
605 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 52 ]
604 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 51 ]
603 ขอเรียนเชิญชมงานนิทรรศการและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Asia และด้านสิ่งแวดล้อม Entech Pollutec Asia 2014 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 86 ]
602 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 [ 2014-05-12 ]อ่าน:[ 46 ]
601 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 84 ]
600 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 60 ]
599 ขอเชิญชวนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 64 ]
598 โครงการ workshop on innovative farm management practices to enhance agricultural productivity [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 42 ]
597 พิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเจรจาต่อรอง (รุ่นที่ 2) [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 46 ]
596 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 39 ]
595 นายสุเวช กิจการ อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญาจ้างถึงแก่กรรม [ 2014-05-08 ]อ่าน:[ 101 ]
594 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการทำการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง [ 2014-05-07 ]อ่าน:[ 70 ]
593 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-07 ]อ่าน:[ 77 ]
592 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ หัวข้อเรื่อง ปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจไทย เพื่อก้าวย่างที่ยั่งยืน [ 2014-05-07 ]อ่าน:[ 123 ]
591 ขอเชิญร่วมฟังเสวนา [ 2014-05-07 ]อ่าน:[ 55 ]
590 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 54 [ 2014-05-07 ]อ่าน:[ 60 ]
589 บิดาของนายสันทัด ประชากุล ถึงแก่กรรม [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 79 ]
588 รายงานผลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ เวลาปัจจุบัน จากผลของแผ่นดินไหวในวันที่ 5 พ.ค.2557 ฯลฯ [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 100 ]
587 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 86 ]
586 ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 106 ]
585 โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ปี 2557 [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 72 ]
584 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 51 ]
583 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 67 ]
582 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายมนตรี เนียมรอด และ นายพิรัฐ พานทอง) [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 34 ]
581 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรังสิวุฒิ ศรีสอาด) [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 37 ]
580 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน 2557) [ 2014-05-06 ]อ่าน:[ 36 ]
579 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 71 ]
578 ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์ และการบริการจาก กบข. [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 54 ]
577 การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2557 [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 48 ]
576 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 66 ]
575 สรุปสาระสำคัญของการประชุมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงกับผู้บริหาร ศอ.รส. [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 52 ]
574 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอส่ง เรื่องให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2557 [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 56 ]
573 ขอส่งหนังสือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ความรู้ [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 31 ]
572 ขอนำส่งวารสารวิชาการ Troical cyclone and review [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 36 ]
571 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 33 ]
570 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 54 ]
569 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2526 [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 32 ]
568 การเผยแพร่โลโก้ 112 ปี กรมชลประทาน [ 2014-05-02 ]อ่าน:[ 150 ]
567 อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม [ 2014-05-01 ]อ่าน:[ 86 ]
566 เวียนแจ้งการประกวดใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 จำนวน 5 ฉบับ [ 2014-04-30 ]อ่าน:[ 61 ]
565 แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [ 2014-04-30 ]อ่าน:[ 67 ]
564 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo งาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ IP Innovation and technologe expo-IPITEx. 2014 [ 2014-04-30 ]อ่าน:[ 63 ]
563 แจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายจากพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 6-30 เมษายน 2557 [ 2014-04-30 ]อ่าน:[ 44 ]
562 รายงานการประเมินผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตามผลงานแบบ Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน) [ 2014-04-29 ]อ่าน:[ 151 ]
561 แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2557 [ 2014-04-29 ]อ่าน:[ 52 ]
560 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นาวสาวศศภัทร ภานุศรี) [ 2014-04-29 ]อ่าน:[ 50 ]
559 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 [ 2014-04-28 ]อ่าน:[ 51 ]
558 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2557 [ 2014-04-28 ]อ่าน:[ 69 ]
557 ขอส่ง ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2557 [ 2014-04-25 ]อ่าน:[ 158 ]
จำนวนทั้งหมด 856 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com