สถานการณ์น้ำ (วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 132.59 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 50.03 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 85.98 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 32.69 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 46.40 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.53 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี P.103 (สะพานวงแหวนรอบ 3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณ 56.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.90 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 34.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.01 ม.(ภาวะปกติ)
หนังสือเวียน
 
655 ขอเรียนเชิญชมการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์เวียดนามเนื่องในงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยในโอกาส ครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เวียดนาม [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 34 ]
654 ขอส่งรายงานประจำปี 2558 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 45 ]
653 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 35 ]
652 การกำหนดให้บริเวณพื้นที่ควบคุมร่วมกัน CCA บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นช่องทางอนุญาต [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 41 ]
651 ประกาศสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 10/2559 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสมาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 42 ]
650 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 31 ]
649 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2016-08-05 ]อ่าน:[ 53 ]
648 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง การจัดทำคำสั่งจ้าง คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ประกาศพนักงานราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล/คำนำหน้านาม และพนักงานราชการถึงแก่กรรม [ 2016-08-04 ]อ่าน:[ 50 ]
647 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนสิงหาคม 2559 [ 2016-08-04 ]อ่าน:[ 37 ]
646 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 19 ( ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2558 - 30 เมษายน 2559 ) [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 37 ]
645 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 34 ]
644 ขอส่งเอกสาร เรื่อง แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 31 ]
643 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 33 ]
642 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 34 ]
641 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 32 ]
640 ขอแก้ไขข้อความเอกสาร [ 2016-08-03 ]อ่าน:[ 43 ]
639 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 [ 2016-08-02 ]อ่าน:[ 30 ]
638 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ [ 2016-08-02 ]อ่าน:[ 45 ]
637 แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2016-08-02 ]อ่าน:[ 51 ]
636 ขอเชิญเข้าร่วมงานสังสรรค์บริหารสัมพันธ์และเกษียณอายุราชการ ฝบท.ประจำปี 2559 [ 2016-08-02 ]อ่าน:[ 52 ]
635 ขอเชิญเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Day 2016 [ 2016-08-01 ]อ่าน:[ 36 ]
634 ขอแจ้งเลื่อนการเข้าชมนิทรรศการ 84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์ [ 2016-08-01 ]อ่าน:[ 42 ]
633 เชิญชวนสวมเสื้อโปโลสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์ [ 2016-07-29 ]อ่าน:[ 70 ]
632 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 [ 2016-07-29 ]อ่าน:[ 32 ]
631 ขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน [ 2016-07-29 ]อ่าน:[ 46 ]
630 แจ้งผู้ประสงค์จะขอใช้อาคารบ้านพักอาศัยในฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ (หลัง ม.แม่โจ้) [ 2016-07-29 ]อ่าน:[ 56 ]
629 ขอชี้แจงและรับรองคุณภาพสินค้าเหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40T และ SD50T [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 41 ]
628 ชี้แจงการเปลี่ยนตราสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างของ บมจ.ทาทาสตีล (ประเทศไทย) [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 31 ]
627 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอ ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริหารสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ในต่างประเทศ [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 38 ]
626 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program: CPO กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การสู่การแข่งขัน VUCA World 2.0 รุ่นที่ 8 [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 30 ]
625 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 36 ]
624 ขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เข้าร่วมพิธีประกาศเกรียติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 58 ]
623 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณาขีดความสามารถของผู้เสนอราคา การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ e-GP และการบริหารสัญญา [ 2016-07-28 ]อ่าน:[ 43 ]
622 ขอความร่วมมือในกายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ [ 2016-07-26 ]อ่าน:[ 40 ]
621 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2016-07-26 ]อ่าน:[ 48 ]
620 ขอมอบหนังสือ 84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี [ 2016-07-26 ]อ่าน:[ 35 ]
619 สถาบันวิทยาศาตร์และโทคโนโลยีแห่งชาติอิหร่านเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย [ 2016-07-26 ]อ่าน:[ 34 ]
618 ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ 84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์ [ 2016-07-26 ]อ่าน:[ 46 ]
617 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ [ 2016-07-25 ]อ่าน:[ 58 ]
616 แนวทางในการเปิดการฝึกอบรม smart officer ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการ [ 2016-07-22 ]อ่าน:[ 52 ]
615 ขอเชิญเข้าชมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 [ 2016-07-22 ]อ่าน:[ 35 ]
614 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-07-22 ]อ่าน:[ 35 ]
613 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ [ 2016-07-21 ]อ่าน:[ 27 ]
612 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการชลประทาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2016-07-21 ]อ่าน:[ 56 ]
611 การอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ e Government Forum 2016 [ 2016-07-21 ]อ่าน:[ 46 ]
610 แจ้งวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Placement test [ 2016-07-21 ]อ่าน:[ 40 ]
609 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 36 ]
608 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฎาคม 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 28 ]
607 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนา [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 36 ]
606 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 31 ]
605 ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 [ 2016-07-15 ]อ่าน:[ 21 ]
604 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 52 ]
603 ขอเชิญร่วมการสัมมนาผู้บริหาร หัวข้อ นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 38 ]
602 ขอส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559 [ 2016-07-14 ]อ่าน:[ 35 ]
601 รายงานผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 33 ]
600 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 28 ]
599 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 32 ]
598 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท M.B.A. คณะบริหารธุรกิจ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 37 ]
597 ขอแจ้งปิดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมจีบ และขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 50 ]
596 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 3 [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 43 ]
595 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน [ 2016-07-13 ]อ่าน:[ 42 ]
594 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 35 ]
593 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 37 ]
592 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 64 ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 23 ]
591 การขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 33 ]
590 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 30 ]
589 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2559 [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 35 ]
588 ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 36 ]
587 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นภาษาอังกฤษ [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 42 ]
586 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Thematic Session ภายใต้การประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 52 The52nd Annual Session [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 27 ]
585 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างเข้าที่พักสงฆ์ [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 30 ]
584 หนังสือประกาศในโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 33 ]
583 ขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม [ 2016-07-12 ]อ่าน:[ 33 ]
582 ขอความร่วมมืองดจัดการประชุม และการสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมภายในหน่วยงานในวันออกเสียงประชามติ [ 2016-07-11 ]อ่าน:[ 35 ]
581 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 [ 2016-07-11 ]อ่าน:[ 31 ]
580 แจ้งคำสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 48 ]
579 ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 39 ]
578 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 29 ]
577 ขอส่งมอบ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 27 ]
576 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 29 ]
575 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 30 ]
574 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 34 ]
573 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2016-07-08 ]อ่าน:[ 26 ]
572 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 3 [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 53 ]
571 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบสานสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 54 ]
570 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 2016-07-07 ]อ่าน:[ 29 ]
569 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 33 ]
568 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 41 ]
567 ขอส่งรายงานประจำปี 2558 Annual Report 2015 [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 35 ]
566 ซ้อมความเข้าใจกรณีใช้หลักฐานการเบิกจ่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 27 ]
565 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 32 ]
564 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานดินฝังศพ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 32 ]
563 การจัดทำสรุปการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558) [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 32 ]
562 โครงการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 31 ]
561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำขนมจีบ [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 46 ]
560 การบันทึกข้อมูลวันลาพักผ่อนประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2016-07-06 ]อ่าน:[ 43 ]
559 กรมประมง ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 2016-07-05 ]อ่าน:[ 46 ]
558 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 13-20 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ [ 2016-07-05 ]อ่าน:[ 34 ]
557 การศึกษาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2016-07-04 ]อ่าน:[ 80 ]
556 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 [ 2016-07-04 ]อ่าน:[ 26 ]
จำนวนทั้งหมด 855 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com

http://www.lexgroup.com.tw/cron.php 台南中醫 高雄火車站魚訊 第一首選高雄一夜情|高雄外約|高雄援交妹 彰化鹿港汽車旅館 台中推薦spa http://infosuba.org/xmlrpc.php 泰spa高雄 中壢外送茶 台南茶訊 台中援交 http://webknshassistant.topschool.com.tw/adv.asp http://inaobongda.vn/Config.asp http://namhunghotel.com.vn/ContactUs.asp 台中妹島