หนังสือเวียน
 
22 ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 67 ]
21 ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 75 ]
20 เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 74 ]
19 การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 78 ]
18 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับ 57 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 62 ]
17 ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 60 ]
16 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 62 ]
15 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 59 ]
14 นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 66 ]
13 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 73 ]
12 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail การร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 2018-01-15 ]อ่าน:[ 66 ]
11 ขอเรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ นายพิมาศ ดอกไม้เงิน อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 102 ]
10 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 Annual international training course (AITC) 2018 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 72 ]
9 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 61 ]
8 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 59 ]
7 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 124 ]
6 การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งใช้งบประมาณของทางราชการ [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 85 ]
5 ร.ต.สงบ โพธิสิทธิ์ บิดาของนางภัทราภรณ์ เมฆพฤษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ถึงแก่กรรม [ 2018-01-08 ]อ่าน:[ 75 ]
4 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ certficate in public procurement - CPP [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 121 ]
3 นายยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 21 ถึงแก่กรรม [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 141 ]
2 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 103 ]
1 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมบ้านพาเพลิน [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 70 ]
จำนวนทั้งหมด 322 ข่าว
page: 1 2 3 [4]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com