หนังสือเวียน
 
86 ่ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561 เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล 20 ปี โครงการช่วยชาติ [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 76 ]
85 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps รุ่นที่ 14 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 88 ]
84 ขอเรียนเชิญท่านและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ Rid number1 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 99 ]
83 พิจารณาคัดเลือกเลือกข้าราชการเขารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 107 ]
82 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 92 ]
81 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 85 ]
80 ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 71 ]
79 สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 108 ]
78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง การขุดเจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผลและครั้งที่ 6 เรื่อง การวัดการเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค์ [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 94 ]
77 ขอแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2561 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 78 ]
76 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 4 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 101 ]
75 รายงานประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 74 ]
74 ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 83 ]
73 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 31 ปีที่ 4 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 71 ]
72 ขอมอบหนังสือ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2559 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 75 ]
71 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 71 ]
70 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Irrigation and Fertigation for intensive Crop Production [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 83 ]
69 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 98 ]
68 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Water Related Disaster Risk Reduction [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 86 ]
67 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 71 ]
66 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 73 ]
65 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 75 ]
64 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 72 ]
63 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 74 ]
62 แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 74 ]
61 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 76 ]
60 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 81 ]
59 โครงการพัฒนาบุคคลเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 94 ]
58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 94 ]
57 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 92 ]
56 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 75 ]
55 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 45 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 72 ]
54 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 171 ]
53 ขอชืนชมการทำงานของกรมชลประทาน [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 91 ]
52 ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ.2560 [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 74 ]
51 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อบริหารด้วยธรรมาภิบาลบริการอย่างมืออาชีพ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 77 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไป ของบุคคล และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 98 ]
49 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 93 ]
48 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 98 ]
47 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร ข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้คุณภาพและโดนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 102 ]
46 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างคามรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 111 ]
45 ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 98 ]
44 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 106 ]
43 รับโอนข้าราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 90 ]
42 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 116 ]
41 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 75 ]
40 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 83 ]
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 78 ]
38 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 106 ]
37 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฎ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 85 ]
36 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-01-24 ]อ่าน:[ 83 ]
35 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 87 ]
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 92 ]
33 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 97 ]
32 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 91 ]
31 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 94 ]
30 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 87 ]
29 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 93 ]
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 78 ]
27 หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 80 ]
26 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 80 ]
25 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 77 ]
24 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 80 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมชลประทาน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 83 ]
22 ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 79 ]
21 ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 87 ]
20 เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 87 ]
19 การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 91 ]
18 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับ 57 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 79 ]
17 ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 73 ]
16 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 83 ]
15 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 75 ]
14 นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 78 ]
13 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 86 ]
12 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail การร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 2018-01-15 ]อ่าน:[ 79 ]
11 ขอเรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ นายพิมาศ ดอกไม้เงิน อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 114 ]
10 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 Annual international training course (AITC) 2018 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 83 ]
9 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 74 ]
8 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 72 ]
7 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 136 ]
6 การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งใช้งบประมาณของทางราชการ [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 101 ]
5 ร.ต.สงบ โพธิสิทธิ์ บิดาของนางภัทราภรณ์ เมฆพฤษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ถึงแก่กรรม [ 2018-01-08 ]อ่าน:[ 91 ]
4 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ certficate in public procurement - CPP [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 139 ]
3 นายยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 21 ถึงแก่กรรม [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 164 ]
2 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 119 ]
1 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมบ้านพาเพลิน [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 81 ]
จำนวนทั้งหมด 386 ข่าว
page: 1 2 3 [4]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com