Untitled Document
ฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำ,เขื่อนระบายน้ำ,ฝายทดน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ สชป.1
 

 
 
ค้นหาชื่อโครงการ:
ลำดับ ชื่อโครงการ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทโครงการ ประเภทอาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด
2 ฝายหนองสลีก ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน ขนาดกลาง ฝาย โครงการชลประทานลำพูน
3 ฝายแม่แตง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ ฝาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
4 อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
5 อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
6 อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
7 อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
8 อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
9 อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
10 อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
11 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
12 อ่างเก็บน้ำสันหนอง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
13 อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
14 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่
15 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ เมืองลำพูน ลำพูน ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
16 อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
17 อ่างเก็บน้ำแม่สาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
18 อ่างเก็บน้ำแม่เมย ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานลำพูน
19 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
20 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1228 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 
 
Admin login