ปริมาณน้ำ
ในอ่างคิดเป็น %
 
90-100%
 
70-89%
 
50-69%
 
30-49%
 
0%
 
ไม่ข้อมูล!
GIS รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน
เลือกที่ตั้งโครงการฯ