Menu หลัก
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ สชป.1
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
รายงานสถานการณ์น้ำ
ข้อมูลตารางสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
การจัดการน้ำลุ่มแม่ปิงตอนบน
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
และขนาดกลาง
 
 
link ที่เกี่ยวข้อง
สถานการน้ำ โครงการฯแม่แฝก
-แม่งัด
สถานการน้ำ โครงการฯแม่กวง
สถานการน้ำ โครงการฯแม่แตง
ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือฯ
วิเคราห์ประมาลสถานการน้ำ
กรมชลฯ
 
 
 
 
 
คู่มือจับภาพ ปริ้นสกีน
การใช้งานโปรแกรม SnagIt 9
Download โปรแกรม SnagIt 9
 
 
 
 
 
  รายงานจากระบบสถานการณ์น้ำ  
ข้อมูลตารางสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มแม่ปิงตอนบน สภาพข้อมูลในอ่างเก็บนำ้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ข้อมูลตารางสภาพน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ
การบริหารจัดการน้ำ
ลุ่มแม่ปิงตอนบน
สภาพข้อมูลในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน)
 
 
 
 
 
ข้อมูลระดับน้ำสถานีประจำวัน
P.20 [ น้ำปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 0.58 ม.
ปริมาณน้ำ: 18.8 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.75 [ น้ำปิง ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 1.05 ม.
ปริมาณน้ำ: 31.65 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.1 [ น้ำปิง เชิงสะพานนวรัฐ อ.เมือง เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 1.72 ม.
ปริมาณน้ำ: 82.4 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 51.4 มม.
----------------------
P.5 [ น้ำกวง อ.เมือง จ.ลำพูน ]
ระดับน้ำ: 3.73 ม.
ปริมาณน้ำ: 63.57 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 30.2 มม.
----------------------
P.73 [ น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: * ม.
ปริมาณน้ำ: * ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.67 [ น้ำปิง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 0.3 ม.
ปริมาณน้ำ: 64.7 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.21 [ น้ำแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 2.26 ม.
ปริมาณน้ำ: 20.45 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.81 [ น้ำกวง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 3.54 ม.
ปริมาณน้ำ: 46.05 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.76 [ น้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ]
ระดับน้ำ: 1.44 ม.
ปริมาณน้ำ: 4.4 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
P.20 [ น้ำปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 0.35 ม.
ปริมาณน้ำ: 7.5 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 0 มม.
----------------------
more>>
 
 
 
 
นับจำนวนผู้ใช้งาน