เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

คูมือหรือคำสั่ง (ม.9 (4)

 

 

 

คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่วนแผนงาน 
 
ส่วนวิศวกรรม 


ฝ่ายบริหารทั่วไป
- คู่มือการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 1
- คู่มือการตรวจสอบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS สำนักงานชลประทานที่ 1
- คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการชลประทานเชียงใหม่
- คู่มือการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง (MTIF)
- คู่มือการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น
- คู่มือการจัดทำผลการสำรวจเบื้องต้น
- คู่มือการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
- คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- คู่มือด้านงานฝายน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟู
- คู่มือการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
- คู่มือการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
- คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่ดำเชียงใหม่
- คู่มือการเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
- คู่มือการปลูกผักปลอดจากสารพิษ
- คู่มือการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ
- คู่มือการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า
- คู่มือการผลิตข้าวพันธุ์ดี
- คู่มือการฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- คู่มือระบบนิเวศลุ่มน้ำยั่งยืน

 
 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการที่มีการพิจารณาอนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในทุกเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ความไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการให้กับประชาชน  ป้องกันการทุจริต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากพระราชบัญญัติ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนี้ รัฐมีมาตรการดำเนินการเช่น
                  - ทางการปกครอง อาจโยกย้ายผู้รับผิดชอบออกจากตำแหน่ง
                  - อาจต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
                  - อาจต้องโดนคดีอาญา ตาม ม.157
                  - อาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ขออนุญาต เป็นต้น

                  กรมชลประทาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธานคณะทำงาน  ต่อมาคณะทำงานได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามกรอบแนวทางที่คณะทำงานย่อยกำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 (ผชช.ชป.11) เป็นประธานคณะทำงานย่อย และผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (ผปบ.บอ.) เป็นคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 33 คู่มือ โดยแบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ดังนี้
                  (1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ
                  (2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ
                  (3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ
                  (4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ

                  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ในฐานะคณะทำงานย่อยและเลขานุการ ได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 33 คู่มือ ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมติที่ประชุมคณะทำงานย่อย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ 
      1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
     
 2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
      3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน 
      4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
      5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน 
      6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ 
      7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
      8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ 
          และถนนชลประทาน
 
      9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม 
      10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
          กรมชลประทาน

      11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ 
          กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

      12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง 
      13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก 
      14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน 

(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
      1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
      2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
      3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน 
      4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน 
      5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน 
      6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ 
      7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขต
          ชลประทาน 

      8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำ 
          และถนนชลประทาน 

      9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม 
      10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดิน
          กรมชลประทาน
  
      11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของ 
          กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

      12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง 
      13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก 
      14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

(3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ มีดังนี้ คือ
      1. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อที่อยู่อาศัย
      2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
      3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

(4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ
      1. การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
      2. การขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น

                  ในการนี้ ขอให้สำนักงานชลประทาน /โครงการชลประทาน(จังหวัด) /โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่/โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ / สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง/โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตดังกล่าว download คู่มือสำหรับประชาชนทั้ง 33 คู่มือ นำไปศึกษาและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ปิดบอร์ดและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขออนุญาตต่อไป  ทั้งนี้ สามารถเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวได้ในเว็บไซด์ www.info.go.th

 

 

 

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822
โทรสาร 0-5324-6402 Website:www.rid-1.com
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP