เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

8.1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา

-จัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-จัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง<<คลิ๊ก
8.2 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆเดือน แบบ สขร.1<<คลิ๊ก

  ประจำปี พ.ศ. 2560
      - เดือนธันวาคม

  ประจำปี พ.ศ. 2561
​      - เดือนมกราคม
      ​- เดือนกุมภาพันธ์
      - เดือนมีนาคม
     - เดือนเมษายน
      - เดือนพฤษภาคม
      - เดือนมิถุนายน
      - เดือนกรกฏาคม
      - เดือนสิงหาคม
      - เดือนกันยายน
      - เดือนตุลาคม
      - เดือนพฤศจิกายน
      - เดือนธันวาคม(1)(2)

     ประจำปี พ.ศ. 2562

​ 8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส<<คลิ๊ก
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

-แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
-คู่มือการให้บริการประชาชน
-คู่มือมาตรฐานและการจัดการคุณภาพน้ำด้านการ ชลประทาน
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
-โครงสร้างหน่วยงานกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานชลประทานที่ 1<<คลิ๊ก
-หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง<<คลิ๊ก
-คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่หน่วยงานภายในกรม<<คลิ๊ก
-วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน<<คลิ๊ก
-ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี<<คลิ๊ก
-ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ<<คลิ๊ก
-ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ<<คลิ๊ก
-ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล<<คลิ๊ก
-ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์<<คลิ๊ก
8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ<<คลิ๊ก
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
-การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ<<คลิ๊ก
-แบบรายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ<<คลิ๊ก
-ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ<<คลิ๊ก
-ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537<<คลิ๊ก
-จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543<<คลิ๊ก
-หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษของข้าราชการกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมชลประทาน<<คลิ๊ก
-ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก<<คลิ๊ก
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
-ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 1<<คลิ๊ก
8.5 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


 

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822
โทรสาร 0-5324-6402 Website:www.rid-1.com
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP