ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2019-01-08 07:58:15)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561
update(2019-01-03 08:11:03)ดู(53)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
update(2019-01-03 08:05:54)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-01-03 08:02:05)ดู(30)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดตามแผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
update(2019-01-03 07:42:53)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)
update(2019-01-02 08:42:01)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง
update(2019-01-02 08:26:18)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-budgeting
update(2018-12-27 05:42:33)ดู(44)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมีกำหนดการเสด็จมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
update(2018-12-27 05:38:01)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-12-27 05:34:33)ดู(42)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 95 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com