ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง”
update(2018-02-21 04:50:45)ดู(137)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-02-21 04:44:24)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. ....
update(2018-02-16 07:47:42)ดู(83)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update(2018-02-15 03:46:17)ดู(66)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2561
update(2018-02-15 03:41:46)ดู(63)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรม KM Buddy การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเรื่องฝายระบายตะกอน
update(2018-02-14 03:51:31)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลแอ่งเชียงใหม่ – ลำพูน ครั้งที่ 1/2561
update(2018-02-14 03:43:12)ดู(55)ครั้ง
กองพัสดุ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
update(2018-02-07 04:45:33)ดู(99)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2561
update(2018-02-07 04:39:17)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-30 03:43:29)ดู(106)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 101 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com