ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2018-08-15 03:52:22)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
update(2018-08-15 03:48:08)ดู(104)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
update(2018-08-15 03:32:08)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายบนผิวการจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
update(2018-08-15 03:13:22)ดู(48)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปี 2561-2564
update(2018-08-09 07:49:55)ดู(102)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
update(2018-08-07 08:31:50)ดู(120)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-08-07 03:47:08)ดู(103)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมศิลปากร ในการสนับสนุนเอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
update(2018-08-06 11:03:46)ดู(136)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-08-06 10:56:26)ดู(62)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561
update(2018-08-06 10:51:18)ดู(55)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 220 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com