ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2017-12-29 06:33:53)ดู(126)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2017-12-29 06:28:40)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปีพ.ศ.2560/2561
update(2017-12-29 06:21:26)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-12-21 04:33:47)ดู(117)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
update(2017-12-21 04:27:02)ดู(103)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560
update(2017-12-19 09:05:04)ดู(100)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-12-19 08:55:27)ดู(110)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7
update(2017-12-19 08:47:33)ดู(88)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่กับสถานศึกษา
update(2017-12-18 11:07:03)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด
update(2017-12-15 07:19:52)ดู(82)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 89 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com