ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
update(2018-11-16 04:32:31)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-16 04:21:34)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์
update(2018-11-16 04:14:43)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผ่านระบบ VDO Conference
update(2018-11-09 03:49:39)ดู(90)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
update(2018-11-09 03:42:06)ดู(101)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่น
update(2018-11-09 03:37:34)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-07 03:57:27)ดู(91)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561
update(2018-11-07 03:48:55)ดู(92)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองข่า
update(2018-10-29 07:51:34)ดู(121)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561
update(2018-10-29 07:47:48)ดู(97)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 95 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com