นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
s
sca
sca ดู(2)ครั้ง รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที ที่มา:Sputnik tales Studio ดู(180)ครั้ง
เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้านาแปลงใหญ่นโยบายประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ ที่มา:ASTVManag ดู(186)ครั้ง เส้นทางนักคิด ชีวิตพอเพียง ...ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ดู(209)ครั้ง
แหล่งน้ำเพื่อชุมชุน อ่างเก็บน้ำแม่เลิมฯ ดู(284)ครั้ง คืนคลองให้น้ำไหล คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ดู(340)ครั้ง
ฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ ดู(331)ครั้ง ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(590)ครั้ง
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(1272)ครั้ง กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(578)ครั้ง
กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(549)ครั้ง กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(528)ครั้ง
กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(577)ครั้ง การจัดการองค์ความรู้-การซ่อมแซม Butterfly Valve โครงการฯ เขื่อนแม่กวง ดู(914)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในการดำเนิ ดู(568)ครั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น ฝายเหมืองดั้ง ดู(634)ครั้ง
นิทัศการภาพเสมือนจริงพืชสวนโลก ดู(666)ครั้ง หินก่อดินซีเมนต์ ดู(857)ครั้ง
ฝายต้นน้ำลำธาร-ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ดู(987)ครั้ง Monitoring ดู(602)ครั้ง
นำเสนอ-ประวัติ+ผลงานของ สชป.1 ดู(631)ครั้ง เขื่อนดักตะกอนแม่งอน ดู(853)ครั้ง
แผนจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วม ดู(987)ครั้ง Debris Flows ดู(623)ครั้ง
นิทรรศการ กรมชลประทานวันงานเกษตรแห่งชาติ ดู(676)ครั้ง น้ำท่วมเชียงใหม่ ดู(602)ครั้ง