นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที ที่มา:Sputnik tales Studio
รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที ที่มา:Sputnik tales Studio ดู(147)ครั้ง เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้านาแปลงใหญ่นโยบายประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ ที่มา:ASTVManag ดู(149)ครั้ง
เส้นทางนักคิด ชีวิตพอเพียง ...ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ดู(140)ครั้ง แหล่งน้ำเพื่อชุมชุน อ่างเก็บน้ำแม่เลิมฯ ดู(250)ครั้ง
คืนคลองให้น้ำไหล คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ดู(307)ครั้ง ฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ ดู(294)ครั้ง
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(555)ครั้ง ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(1210)ครั้ง
กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(542)ครั้ง กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(514)ครั้ง
กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(493)ครั้ง กิจกรรม วันแลกเปลี่ยนรู้ KM Day ปี 2555 การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2 ดู(525)ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้-การซ่อมแซม Butterfly Valve โครงการฯ เขื่อนแม่กวง ดู(883)ครั้ง สำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในการดำเนิ ดู(531)ครั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น ฝายเหมืองดั้ง ดู(597)ครั้ง นิทัศการภาพเสมือนจริงพืชสวนโลก ดู(633)ครั้ง
หินก่อดินซีเมนต์ ดู(791)ครั้ง ฝายต้นน้ำลำธาร-ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ดู(939)ครั้ง
Monitoring ดู(567)ครั้ง นำเสนอ-ประวัติ+ผลงานของ สชป.1 ดู(597)ครั้ง
เขื่อนดักตะกอนแม่งอน ดู(779)ครั้ง แผนจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วม ดู(954)ครั้ง
Debris Flows ดู(591)ครั้ง นิทรรศการ กรมชลประทานวันงานเกษตรแห่งชาติ ดู(635)ครั้ง
น้ำท่วมเชียงใหม่ ดู(565)ครั้ง