นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   คลังความรู้

 

 

 

*** คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานชลประทาน ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560***

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      MASSCOTE

          (Mapping System and Services for Canal Operation Techniques) >>download เอกสาร คลิกที่นี่

     หัวใจของ masscote

     การประเมินแบบเร่งด่วน(RAP)

     ความสามารถและความอ่อนไหวของระบบ(CAPACITY AND SENSITIVITY)

     ปัญหาความยุ่งยาก (PERTURBATIONS)

     โครงข่ายและสมดุลน้ำ(WATER ACCOUNTING)

     ค่าส่งน้ำและบำรุงรักษา(O&M)

     การให้บริการกับผู้ใช้น้ำ(SERVICE TO USERS)

     หน่วยบริหารจัดการ(MANAGEMENT UNITS)

     ความต้องการด้านส่งน้ำ (DEMAND FOR OPERATION)

     ทางเลือกการปรับปรุง การบริหารคลองส่งน้ำ/หน่วย(OPERATION IMPROVEMENT / UNITS)

     การผสมผสานการจัดการ/บริการ (INTEGRATING SOM OPTION)

     สรุปวิสัยทัศน์/แผนการปรับปรุง/ติดตาม ประเมินผล (VISION AND PLAN FOR MODERNIZATION

     MONITORING AND EVALUATION)

 

    2.   ผลงาน/นวัฒกรรม เครื่องตะบันน้ำ >>download เอกสาร คลิกที่นี่

   ข้อมูลเครื่องตะบันน้ำ ไฮดรอลิคแรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   การนำตะบันน้ำไปใช้ประโยชน์

   ภาพการสาธิต การใช้เครื่องตะบันน้ำ ไฮดรอลิคแรม

 

 

   3.   นวัตกรรมการพัฒนากังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก >>download เอกสาร คลิกที่นี่

             การพัฒนากังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก

   ปัญหา และแนวความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

   ขั้นตอนการพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

   ขั้นตอนการปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำจากประยุกต์มาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

   ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้ง

   ขั้นตอนทดสอบการใช้งาน

   ความสำเร็จของการพัฒนาผลงาน

   การนำผลงานไปใช้ประโยชน์