นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

สามารถคลิก Download ตาม คู่มือที่ต้องการได้ดังนี้


คู่มือ-กระบวนการวางโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การก่อสร้างโครงการขนาดกลาง
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติการวางหมุด
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า ด้านการออกแบบ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจกันเขต
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจปฐพีกลศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานกระบวนงานพัฒนาแหล่งน้ำและกระบวนงาน
     สำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา

---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานส่วนสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาแหล่งน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรมธรณี
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-วิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนวทางและขั้นตอนขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าฯ
---------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์น้ำท่ากับพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ การใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ แนวทางปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงาน (กองแผนงาน)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-มาตรฐานการคำนวณออกแบบระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------