นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   ด้านการบริหารจัดการน้ำ

สามารถคลิก Download ตาม คู่มือที่ต้องการได้ดังนี้


Best Practice -ความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำระดับโครงการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (กระเสียว)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ- กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ- การจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (ROS)
--------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-กระบวนการสร้างคุณค่า ด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การคำนวณการใช้น้ำของพืช
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การวางแผน ติดตาม และประเมินผลการส่งน้ำ (WASAM)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การวางแผนการใช้น้ำน้ำจากอ่างเก็บน้ำ  (ROS study)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-คำนวณประสิทธภาพการชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-จัดทำโค้งปฏิบัติการ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ด้านจัดสรรน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ฝนใช้การ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การบำรุงรักษาระบบโทรมาตรพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การส่งน้ำและบำรุงรักษา 14 ขั้นตอน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่า
---------------------------------------------------------------------------------------
รายงานปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (มี.ค.55)
---------------------------------------------------------------------------------------
รายงานปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (30 เม.ย.55)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ชลประทาน
---------------------------------------------------------------------------------------