นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ

สามารถคลิก Download ตามคู่มือที่ต้องการได้ดังนี้

คู่มือ- กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์น้ำท่ากับพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่า
---------------------------------------------------------------------------------------
รายงานปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (มี.ค.55)
---------------------------------------------------------------------------------------
รายงานปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (30 เม.ย.55)
---------------------------------------------------------------------------------------