นายสัญชัย เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   ด้านการบริหารระบบราชการ

สามารถคลิก Download ตามคู่มือที่ต้องการได้ดังนี้

คู่มือ-การจัดทำประกาศร่าง TOR ของกรมบัญชีกลาง (2549)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม
---------------------------------------------------------------------------------------
KM_Learning คู่มือการสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.พ.ร.
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การบริหารการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเป็นเลิศ
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การปฏิบัติงาน (กองแผนงาน)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-การลา-ฝึกอบรม-ปฏิบัติการวิจัย-ดูงาน (สพบ.)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปรับปรุงปี 2555)
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนวทางการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนะนำการใช้งานในระบบการเงิน
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนะนำการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Epp+) สำหรับ User
---------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือ-แนะนำการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) สำหรับ Admin
---------------------------------------------------------------------------------------