นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1

 

คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1 ปีงบประมาณ 2556   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1 ปีงบประมาณ 2557   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1 ปีงบประมาณ 2558   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1 ปีงบประมาณ 2559   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1 ปีงบประมาณ 2560   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่