นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   แผนการดำเนินงาน KM

 

* แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ปี 2559 downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

* แผนการดำเนินงาน KM ปี 2556  downloadเอกสาร...คลิกที่นี่     

* แผนการดำเนินงาน KM ปี 2557  downloadเอกสาร...คลิกที่นี่

* แผนการจัดการความรู้เพื่อสนุนสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2558

   downloadเอกสาร...คลิกที่นี่