นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   องค์ความรู้
 

การจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

 

องค์ความรู้ที่ 1. การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน         
                      >>
download เอกสาร คลิกที่นี่

    องค์ความรู้ที่ 2. การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ในภาวะวิกฤต

                 >> download เอกสาร คลิกที่นี่

 

 

การจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

 

องค์ความรู้ที่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ         
                      >>
download เอกสาร คลิกที่นี่

    องค์ความรู้ที่ 2. การบริหารจัดการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง (ปตร. ท่าวังตาล)

                 >> download เอกสาร คลิกที่นี่

    องค์ความรู้ที่
3. การสร้าง Unit Hydrograph แบบไม่มีข้อมูลน้ำท่า เพื่อประเมินหาน้ำท่าสูงสุด

                 >> download เอกสาร คลิกที่นี่