นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2559

1. ประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้คอนกรีต CSG กับสารผสมเพิ่มและเทคโนโลยีปิดหัวแท่งตัวอย่างทดสอบคอนกรีต (High Strength Gypsum) วันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. 59 (ณ สำนักงานชลประทานที่ 1)

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร KM in Practice ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย. 59 ณ โรงแรมโรแมนติครีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          >>download เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3  คลิกที่นี่

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม KM สัญจร & KM Site Visit จังหวัดเชียงใหม่ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 1 วันที่ 19 - 20 ก.ย. 59

          >>download เอกสาร 1   เอกสาร 2  คลิกที่นี่

4. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 ก.ย. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านพิจารณาโครงการ

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่