นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   การประชุม

- ประชุม KM Team & KM Team Work ปี 2559

1. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work) ครั้งที่ 1/59 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ม.ค. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

2. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work) ครั้งที่ 2/59 วันพุธ ที่ 29 มิ.ย. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

3. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) ครั้งที่ 1/59 วันพุธ ที่ 6 ก.ค. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

4. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) ครั้งที่ 2/59 วันพุธ ที่ 10 ส.ค. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

5. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) ครั้งที่ 3/59 วันอังคาร ที่ 13 ก.ย. 59

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่

6. ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) ครั้งที่ 4/59 วันอังคาร ที่ 4 ต.ค. 59

      >>download เอกสาร คลิกที่นี่

 

 

- การสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (AAR) ปี 2558

          >>download เอกสาร คลิกที่นี่