นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มที่ 2 การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

Download แบบฟอร์มปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่