นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
 
                   ผลการประเมิน KMA 2016

 

กระบวนการ กิจกรรมการจัดการความรู้ และประเด็นการตรวจประเมินตามเกณฑ์ KMA2016

ของสำนักงานชลประทานที่ 1

 ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน  (Self Assessment)  ประจำปีงบประมาณ 2559

หมวดที่ 1 : การนำองค์กร                                                หลักฐานหมวดที่  1  PDF

                   หมวดที่ 2 : การวางแผนยุทธศาสตร์                                 หลักฐานหมวดที่  2  PDF

                   หมวดที่ 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ                 หลักฐานหมวดที่  3  PDF

                   หมวดที่ 4 : การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้              หลักฐานหมวดที่  4  PDF

                   หมวดที่ 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล                           หลักฐานหมวดที่  5  PDF

                   หมวดที่ 6 : การจัดการกระบวนการ                                หลักฐานหมวดที่  6  PDF