นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559

 
           วันศุกร์ที่ 30  กันยายน  2559  นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สชป.1 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สิทธิประโยชน์อันพึ่งจะได้รับ และผู้รับผลประโยชน์กรณีถึงแก่กรรม โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเป็นผู้บรรยาย และมีการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คุณชลัมภ์ วัชรากร) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเลขานุการทีมงานจัดการความรู้ สชป.1 เป็นผู้ดำเนินรายการ
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-9-30
โดย: admin