นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
ประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ KMA 6 หมวด ครั้งที่ 4/2559

 
          เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ผส.ชป.1 (CKO สชป.1) ประธาน KM TEAM เลขานุการ KM TEAM และคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ (KMA 6 หมวด) ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ สชป.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำข้อมูล หลักฐานประกอบการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2016) และสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน (AAR) ด้านการจัดการความรู้ ของ สชป.1 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-10-4
โดย: admin