นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

เมนูหลัก
 
คลังความรู้
ติดต่อสอบถาม
คำสั่งคณะทำงาน KM สชป.1
แผนการดำเนินงาน KM
 
  แผนจัดการความรู้
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้
องค์ความรู้
 
การประเมินฯ(KMA)
 
ผลการประเมิน KMA 2015
ผลการประเมิน KMA 2016
 
   สรุปบทเรียน
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การประชุม
การประเมินความพึงพอใจ
 
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการป้องกันและบรรเท่าภัยจากน้ำ
ด้านการบริหารระบบราชการ
 
                  
พิมพ์หน้านี้
รายงานผลการอบรมหลักสูตร ภารกิจการบำรุงรักษาทำนบดินหรือคันดินของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการอบรมหลักสูตร
ภารกิจการบำรุงรักษาทำนบดินหรือคันดินของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวโหลดเอกสาร >>   1 การเจาะสำรวจทางธรณี 
                                  2 การจำแนกประเภอของดิน 
                                  3 การตรวจสอบและบำรุงรักษา 
                                  4 ปัญหาและอุปสรรค์

 


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2014-5-27
โดย: admin