Update: 2018-10-08 06:31:49 ชม:(139)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค


 

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายราชรัฐ สัตถาผล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มี “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ ตลอดจนพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรให้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com