Update: 2018-11-21 03:43:38 ชม:(127)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่


 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในเวลา 14.30 น. รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังบริเวณคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นลำน้ำสายหลักเพื่อรับน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงในเวลา  15.30  น. เดินทางไปยังห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการภาพรวมของโครงการ สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และผลการดำเนินงานโครงการอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่งัด-แม่กวง(ระยะที่ 1 ช่วงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา) หลังจากนั้นลงพื้นที่บริเวณริมสันเขื่อน เพื่อล่องเรือเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำฯ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจัดการน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนบริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบนได้อีกด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-21
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com