Update: 2019-01-08 08:18:29 ชม:(79)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562


 

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพิ่มการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน ในการนี้มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com