Update: 2019-02-08 08:31:42 ชม:(76)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามฯ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมด้วยนายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะติดตามฯ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ในเวลา 15.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะติดตามฯ เดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สูง สำหรับพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-2-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com