Update: 2019-03-08 07:22:57 ชม:(64)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2562


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2562 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้บรรยายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ และยังเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-3-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com