Update: 2019-03-08 07:41:34 ชม:(86)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562


 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้บรรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อความต้องการในปี 2562 นี้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้กำหนดรอบเวรการส่งน้ำในฤดูแล้งทั้งหมด 25 รอบเวร โดยแบ่งเป็น 110 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจาก Base Flow อีก 92 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับการเกษตร การอุปโภค-บริโภค ประเพณีและการท่องเที่ยว รวม 202 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งน้ำแล้วไป 9 รอบเวร รวม 29 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เหลือน้ำที่จัดสรรไว้อีก 81 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยประเมินว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งเดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลยังคงมีน้ำเหลือประมาณ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเตรียมแปลงตกกล้าในฤดูฝนปี 2562 อีกด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-3-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com