Update: 2019-04-05 07:54:50 ชม:(81)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562


 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งร่วมประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-4-5
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com