Update: 2019-05-10 06:51:39 ชม:(71)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture Irrigation and water resource management”


 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม นายศุภมิตร กฤษณมิตร หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฎาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture Irrigation and water resource management” พร้อมทั้งบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เวลา 13.00 น. คณะฯ เดินทางไปยังประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานหลักการทำงานของประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ในหัวข้อ Monitor and irrigation Management และ Agriculture Irrigation and water resource management เพื่อให้บุคลากรและคณะฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาในส่วนงานที่รับผิดชอบต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com