Update: 2019-08-08 04:48:47 ชม:(19)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน / โครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและหลักการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของกรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและเกษตรกร อีกทั้งต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันและการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัยปี 2562 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com