Update: 2019-08-08 04:54:41 ชม:(19)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่


 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมพร้อมด้วยนายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้แงประชุมศาลาวัดแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่นั้น ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านล้อง และหมู่ที่ 9 บ้านไชยงาม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ พื้นที่หัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่ท้ายน้ำ และพื้นที่รับประโยชน์อื่นๆ รวม 8,700 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง สำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) นี้จะครอบคลุมทรัพยากรทั้ง 4 ด้านได้แก่ กายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยมีนายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) กรมชลประทาน เป็นผู้บรรยายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการดังกล่าวต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com