Update: 2019-08-08 05:07:02 ชม:(30)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2563


 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2563 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com