Update: 2019-10-09 07:04:05 ชม:(5)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ VDO Conference


 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ในการปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มแม่น้ำชี – มูล (ส่วนหน้า) โดยหลังจากนี้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรใน 8 กิจกรรมหลักได้แก่ 1) สำรวจความเสียหายสิ้นเชิง 2) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการให้คำแนะนำในการฟื้นฟูพืช ประมง ปศุสัตว์  3) การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรและชุมชนลุ่มต่ำ 4) สนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินและบำบัดน้ำเสีย 5) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และชีวภัณฑ์ 6)ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 18 แห่ง  7) ช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตรกว่า 557 ราย   และ 8) สำรวจ ซ่อม สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน จำนวน 6 แห่ง โดย 14 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรต่างๆร่วมบูรณาการปฏิบัติงานจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยอธิบดีกรมชลประทานได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันสละเวลาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com