Update: 2019-10-09 07:07:31 ชม:(9)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการศึกษา “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย”


 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการศึกษา “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้น้ำ พัฒนาเครื่องมือที่พิจารณาทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  สังคมและกายภาพ รวมถึงเกณฑ์การจัดสรรน้ำจากศักยภาพและความต้องการที่มีทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยภายในระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษาคาดว่าจะสามารถกำหนดกติกาการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรมและเท่าเทียมต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com