Update: 2019-10-09 07:18:15 ชม:(21)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณและพัฒนาภูมิภาค จังหวัด


 

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณและพัฒนาภูมิภาคจังหวัด โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศกลาง (Backbone) ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันแบบ API : Application Programming Interface ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-10-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com