Update: 2019-11-05 07:52:50 ชม:(22)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมวันสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปีบัญชี 2563


 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายปฐม สุริยกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปีบัญชี 2563 ร่วมดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 (หน่วยสรรหาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 1,095 คน)  มีผู้สมัคร 15 หมายเลข สมาชิกสามารถเลือกได้ไม่เกิน 7 หมายเลข เพื่อสรรหาผู้ที่จะเข้าไปพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-5
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com