Update: 2019-11-08 03:09:02 ชม:(19)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของกรมชลประทาน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม  ในการนี้นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ อีกทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสามารถรับฟังการประชุมได้ทางระบบ Vdo Streaming มายังอาคารที่ทำการสำนักได้เช่นเดียวกัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com