กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-25 04:15:22 ชม:(70)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน


 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานนายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้คณะกรรมาธิการ สนับสนุนตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2561 – 2565) ว่าด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป 6 ประการ ได้แก่ 1). บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  2). ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  3). โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้รวดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 4). กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  5). ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้  และ 6). การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ซึ่งประเด็นปฏิรูป 6 ประการนี้ จะประกอบด้วย 24 กลยุทธ์  56 แผนงาน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายการปฏิรูปเพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-25
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com