กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-02-12 04:22:40 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานนายปฐม สุริยกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ เนื่องจากกองพัสดุได้ทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดเก็บและบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมาใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมชลประทานประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เป็นระบบมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดเก็บข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้ตามภารกิจของกรมชลประทาน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-2-12
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com