กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-02-14 04:26:28 ชม:(84)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2564


 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2564  โดยมีนายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาแบบใหม่ ซึ่งมีสาระหลักเป็นการเปลี่ยนแปลง โดยนำศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นสากล กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) และศาสตร์ด้านการบริหารอื่นๆ โดยเกณฑ์การประเมินฯ ครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลสรุปของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และ 2) เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/ โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร (เข้าใจ) 2) การสร้างความสัมพันธ์ (เข้าถึง) 3) การบริหารจัดการ (พัฒนา) และ 4) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี โดยเกณฑ์ของโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ ประจำปี 2564 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-2-14
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com