กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-02-14 04:35:12 ชม:(95)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งได้แก่ 1). อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2). อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 3). อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจัดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย โดยสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงได้ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการทั้ง 3 โครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืด และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงการยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมชลประทาน ในด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 31 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 37.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 13.51 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 2.03 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีระบบส่งน้ำเป็นแบบระบบคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเหมืองใหม่และเหมืองหลวงซึ่งเป็นระบบส่งน้ำเดิม ให้สามารถส่งน้ำเข้าระบบเหมืองและคูน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,267.54 ไร่ ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน 1 ตำบล

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 44.5 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 36.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 13.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 3.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนระบบส่งน้ำเป็นแบบระบบท่อโดยแรงโน้มถ่วง มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,494 ไร่   และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เขื่อนสูง 50.50 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 73.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 23.55 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 20.41 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนระบบส่งน้ำเป็นระบบของฝายห้วยแม่ป่าไผ่ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ ซึ่งผลกระทบการศึกษาเดิมจะทำการปรับปรุงฝายห้วยแม่ป่าไผ่และทำระบบส่งน้ำเพิ่มเติม มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,683 ไร่

 นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) งานเขื่อนและอาคารประกอบ 2) งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการสำรวจ ออกแบบ สู่การก่อสร้างเป็นรูปธรรมแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญทางการเกษตร สามารถส่งนำให้กับพื้นที่เพาะปลุกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้ในทุกฤดูกาล เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งแพร่พันธ์และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ ทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก และที่สำคัญยังช่วยสร้างรายได้จากการเกษตรและอาชีพเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-2-14
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com