Update: 2017-04-10 03:06:54 ชม:(151)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1


 
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 13.3๐ น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และข้าราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ติดตามแผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้ง มอบนโยบายการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com